ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

1 ŽÁDOST O POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN – žádost dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů – volná žádost

2 OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES, JEJICHŽ STAVEM BYL OHROŽEN ŽIVOT ČI ZDRAVÍ NEBO HROZILA-LI ŠKODA ZNAČNÉHO ROZSAHU - žádost dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů – volná žádost

3 OZNÁMENÍ O KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES Z DŮVODŮ PĚSTEBNÍCH (OBNOVA NEBO VÝCHOVNÁ PROBÍRKA POROSTŮ), PŘI ÚDRŽBĚ BŘEHOVÝCH POROSTŮ PROVÁDĚNÉ PŘI SPRÁVĚ VODNÍCH TOKŮ, K ODSTRAŇOVÁNÍ DŘEVIN V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ A PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY PROVÁDĚNÉM PŘI PROVOZOVÁNÍ TĚCHTO SOUSTAV A Z DŮVODŮ ZDRAVOTNÍCH­ - žádost dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů – volná žádost

4 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU - žádost k udělení souhlasu dle § 4 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – volná žádost

5 ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU KE ZMĚNĚ KRAJINNÉHO RÁZU - žádost k udělení souhlasu dle § 12 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – volná žádost

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněných úředních osob a osob úředních tvořících orgán ochrany přírody jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán ochrany přírody, odbor životního prostředí, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnou úřední osobou ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Bc. Jan Bláha                           tel.: 412 356 286                     dveře MU C 312                     e-mail: jan.blaha@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tyto formuláře jsou k dispozici na odboru životního prostředí nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > příroda a krajina).

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatek za provedení místního šetření (k žádosti 1) upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 20. K dalším opatřením orgán ochrany přírody (žádosti, oznámení 2, 3, 4 a 5) se správní poplatky nevybírají.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 83 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů vymezuje orgán ochrany přírody.  Zahájení správního řízení je oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům v listinné podobě nebo datovou zprávou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Orgán ochrany přírody může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, vyrozumět o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí, případně další procesní úkony uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání opatření (rozhodnutí, závazné stanovisko, atd.) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí odpadového hospodářství se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího orgánu ochrany přírody. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.