Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

Odbor se organizačně člení na:

11.01 - úsek školství

11.02 - úsek správy příspěvkových organizací

11.03 - úsek kultury a sportu

11.04 - úsek redakce rumburských novin

11.05 - úsek cestovního ruchu a propagace města

11.06 - úsek městského informačního centra (MIC)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor školství kultury a tělovýchovy (OSKTV)

Hlinková Libuše

Akce města, propagace, cestovní ruch
(MU B27)

+420 412 356 234
+420 725 712 740

Marková Lenka

Městské informační centrum

+420 412 331 171
+420 727 812 919

Mejstříková Markéta

Školství - výkazy, statistika, stát. rozp. škol
(MU B26)

Pánková Denisa

Rumburské noviny - redaktorka
(MU B30)

+420 412 356 244
+420 702 236 213

Bc. Štefáčková Iva

Vedoucí odboru
(MU B28)

+420 412 356 320
+420 725 712 743

Ing. Tillnerová Jiřina

Školství - výkazy, statistika, dotace
(MU B26)

+420 412 356 282
+420 725 958 698

Tůmová Radka

Rumburské noviny - inzerce
(MU B30)

+420 412 356 350
+420 725 712 735

Vachtová Jana

Městské informační centrum
(MU MIC)

Zibnerová Anna

Městské informační centrum
(MU MIC)

11.01 - úsek školství

Usměrňuje činnost mateřských škol a základních škol, zřizovaných městem Rumburk a shromažďuje a zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu, rozbory hospodaření s finančními prostředky, podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, statistická data z dokumentace škol a školských zařízení u všech základních a mateřských škol a školských zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností. Plnění úkolů především vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

A) Samostatná působnost

 • připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města v zajišťování základní školní docházky dětí žijících na území města Rumburk
 • připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních a mateřských škol zřizovaných městem Rumburk a jejich spádových obvodech
 • zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území města Rumburk
 • prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných městem Rumburk
 • přijímá opatření na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních, zřizovaných městem Rumburk
 • organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Rumburk a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání
 • připravuje podklady pro stanovení platů a odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Rumburk
 • připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol a navrhuje za zřizovatele jejich členy
 • uzavírá smlouvy o zajišťování stravování s dodavateli jídel do zřizovaných organizací a provádí finanční vyrovnání
 • poskytuje ředitelům škol metodickou a konzultační pomoc v oblasti školské legislativy
 • poskytuje občanům poradenství týkající se školské problematiky
 • provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti
 • projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz, připravuje a zpracovává příslušný rozpočet
 • vypracovává koncepce rozvoje školství ve městě, připravuje podklady pro zřizování a rušení předškolních zařízení, základních škol a školských zařízeních
 • spolupracuje s úsekem krizového řízení na organizační přípravy občanů k obraně státu ve školách a školských zařízeních v městě Rumburk

Mateřské školy a základní školy zřizované městem Rumburk:

 • Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8
 • Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12
 • Mateřská škola Rumburk, V. Kováře 398
 • Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4
 • Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8
 • Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2
 • Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5
 • Základní škola Rumburk, V. Kováře 85/31

B) Přenesená působnost

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných základním a mateřským školám a školským zařízením v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností a předává jej Krajskému úřadu Ústeckého kraje
 • zpracovává a předkládá Krajskému úřadu Ústeckého kraje rozbory hospodaření s finančními prostředky za školy a školská zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností podle osnovy a postupu stanoveného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předává je Krajskému úřadu Ústeckého kraje
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností a výsledky předává Krajskému úřadu Ústeckého kraje
 • shromažďuje a zpracovává statistická data z dokumentace škol a školských zařízení
 • zřízených v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností a předává je UIV a Krajskému úřadu Ústeckého kraje
 • spolupracuje s řediteli škol a školských zařízení, které nezřídilo město Rumburk, ale jsou v jeho územním obvodu obce s rozšířenou působností
 • zpracovává a předává údaje ze školních matrik za základní školy v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností

11.02 - úsek správy příspěvkových organizací

Usměrňuje činnost zřízených příspěvkových organizací a při plnění svých úkolů se řídí především zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími příslušnými zákony.

A) Samostatná působnost

- zpracovává podklady ke zřizovacím listinám a k vnitřním směrnicím uvedených příspěvkových organizací a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města

- metodicky usměrňuje činnost 11 příspěvkových organizací zřízených městem Rumburk:

 • Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace
 • Městská knihovna Rumburk, Třída 9. května 150/29, příspěvková organizace
 • Správa rumburských areálů sportu – SRAS, U nemocnice 90/2, příspěvková organizace

- projednává s příspěvkovými organizacemi požadavky města na zkvalitnění poskytovaných služeb, dalšího rozvoje a způsobu hospodaření

- připravuje koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli právních subjektů - podklady pro čerpání rozpočtu, závazné ukazatele, odpisové plány a rozbory hospodaření

- dohlíží na účelné a hospodárné využití finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem

- připravuje a zabezpečuje veškeré podklady pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů

- spolupracuje při přípravě jednotné metodiky a zabezpečuje školení pro příspěvkové organizace na základě právních norem

- provádí veškeré agendy související se zápisem a změnami v obchodním rejstříku pro příspěvkové organizace zřizované městem Rumburk

- čtvrtletně shromažďuje a kontroluje data pro krajský úřad v oblasti hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků za zřízené příspěvkové organizace (výkazy ARIS) dle platných právních norem

- zajišťuje sběr dat pro informační systém o platech MF ČR pro příspěvkové organizace na základě platných právních předpisů 

B) Přenesená působnost

 • Nevykonává.

11.03 úsek kultury a sportu

A) Samostatná působnost

 • připravuje Zásady pro poskytování účelových dotací pro NNO, zajišťuje veškerou agendu spojenou s přijímáním žádostí a vyúčtováním poskytnutých dotací
 • vede evidenci a výběr poplatků ze vstupného na kulturní a společenské akce dle OZV města
 • shromažďuje podklady pro zpracování kroniky města Rumburk od organizací na území města dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí a předává je kronikářce
 • komplexně zajišťuje akce oslavy Dne učitelů a vyhlášení Sportovce roku města Rumburk
 • zajišťuje činnost Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady města Rumburk
 • spolupracuje s kulturními a sportovními zařízeními a obecně prospěšnými společnostmi na území města

B) Přenesená působnost

 • provádí kontrolu v souladu s § 9a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů ve znění zákona č. 249/2006 Sb.

11.04 - úsek redakce Rumburských novin (RN)

Zajišťuje zejména

 • spolupráci s orgány města, veřejností a s vnějšími informačními subjekty při získávání a zveřejňování informačních výstupů prostřednictvím RN
 • redakční přípravu a organizaci vydávání RN - m. j. přípravu podkladů, redigování tiskovin, jazykovou a stylistickou úpravu, uspořádání textů tiskopisů (korektury terminologie), ověřování faktografické správnosti, vytváření elektronické verze tisků, atd.
 • dodržování obchodních a prezentačních zásad (legislativa) a plnění ekonomických a provozních nároků při vydávání RN
 • prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích
 • součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů

11.05 - úsek cestovního ruchu a propagace města

Zajišťuje zejména:

 • vytváření a zajišťování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
 • provádění analýzy rozvoje odvětví cestovního ruchu pro rozhodování orgánů obce
 • vymezování hlavních územních problémů a priorit v oblasti cestovního ruchu
 • v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Strategií rozvoje cestovního ruchu města Rumburk
 • předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky
 • spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, s podnikatelskou sférou, s rozvojovými agenturami a turistickými informačními centry
 • spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Rumburk v oblasti rozvoje cestovního ruchu metodicky ovlivňuje činnost MIC
 • organizační zajištění (včetně zápisu) zasedání Komise kultury a cestovního ruchu a metodická pomoc pro tuto komisi
 • tvorbu propagačních materiálů města Rumburk
 • organizaci prezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu
 • příprava a zajištění průběhu kulturních, slavnostních a dalších akcí organizovaných městem Rumburk
 • vedení přehledu o všech významných společenských akcích a událostech na území města a aktuální prezentace získaných poznatků pro propagační záměry
 • spolupráci na tvorbě a aktualizaci webových stránek města Rumburk
 • spolupráci s redakční radou Rumburských novin
 • informování veřejnosti o pořádaných akcí městem Rumburk
 • metodickou pomoc a propagační podporu příspěvkovým organizacím města při pořádání společenských akcí

11.06 - úsek městské informační centrum (MIC)

Zajišťuje zejména:

 • poskytování informací o městě Rumburku a jeho okolí pro občany města a návštěvníky města
 • zajišťování a podávání informací o kulturně společenských a sportovních akcích pořádaných na území města
 • poskytování propagačních materiálů města a jeho okolí
 • aktualizaci webových stránek MIC
 • spolupráci s ostatními turistickými informačními centry a jinými organizacemi v rámci propagace města Rumburk

Konkretizace činnosti MIC je stanovena Provozním řádem MIC.

Archiv:

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem Rumburk se bude konat dne 6. května 2021 od 10:00 do 11:30 hod. a od 14:00 do 16:00 hod. (MŠ Komenského, MŠ Krásnolipská, MŠ Sukova, MŠ Vojtěcha Kováře a MŠ V Podhájí).

Informace k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do základních škol zřizovaných městem Rumburk se bude konat dne 8. dubna 2021 od 14:00 do 17:00 hod. (ZŠ Tyršova, ZŠ U Nemocnice a ZŠ Vojtěcha Kováře).

Provozní řád Městského informačního centra Rumburk včetně ceníku služeb

Od 1. 9. 2019 je v platnosti nový Provozní řád Městského informačního centra Rumburk včetně ceníku služeb.

I. Příspěvkové organizace zřízené Městem Rumburk

1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady města nebo městského úřadu řídí dále uvedené příspěvkové organizace.

2. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a zřizovací listinou.

3. Příspěvkové organizace města jsou:

a) Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, IČ 72744359,

b) Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, IČ 72744430,

c) Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31,okres Děčín, IČ 72744596,

d) Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, IČ 70878064,

e) Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, IČ 72744278,

f) Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, IČ 49888552,

g) Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, IČ 70878013,

h) Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, IČ 65082729,

i) Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 29/484, IČ 00830682,

j) Městská knihovna Rumburk, Tř. 9. května 150/29, IČ 49888561,

k) Správa rumburských areálů sportu – SRAS, U nemocnice 90/2, IČ 05708737.

4. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města.

 

II. Ostatní školy na území města

a) Církevní mateřská škola Klíček, Krásnolipská 540/22, Rumburk, IČ 01892126,

b) Základní škola Pastelka, o.p.s., Jiříkovská 962/49, Rumburk, IČ 25495488,

c) Základní umělecká škola, Rumburk, příspěvková organizace, Růžová 1416/3, IČ 65082184,

d) Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, odloučené pracoviště Rumburk, příspěvková organizace, Náměstí Dobrovského 378/12, Rumburk, IČ 47274409,

e) Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, Komenského 1130/10, IČ 47274603,

f) Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, Františka Nohy 959/6, IČ 00673773,

g) Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, Jiříkovská 840/4, IČ 00497029.

 

III. Ostatní školská zařízení na území města

a) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, U stadionu 1133/10, IČ 65082231.  

Soubory ke stažení

clanky5634/program_pro_poskytovani_dotaci_vcetne_priloh.pdf2 MBprogram_pro_poskytovani_dotaci_vcetne_priloh.pdfvloženo: 20. 02. 2019, 13:53h
clanky5634/dotace_zadost_cinnost.xlsx38 KBdotace_zadost_cinnost.xlsxvloženo: 20. 02. 2019, 13:55h
clanky5634/dotace_zadost_akce.xlsx21 KBdotace_zadost_akce.xlsxvloženo: 20. 02. 2019, 13:55h
clanky5634/dotace_zadost_ot.xlsx26 KBdotace_zadost_ot.xlsxvloženo: 20. 02. 2019, 13:55h
clanky5634/dotace_vyuctovani_cinnost_akce.xlsx46 KBdotace_vyuctovani_cinnost_akce.xlsxvloženo: 20. 02. 2019, 13:55h
clanky5634/dotace_vyuctovani_ot.xlsx32 KBdotace_vyuctovani_ot.xlsxvloženo: 20. 02. 2019, 13:56h