Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

11.01 - úsek školství

11.02 - úsek správy příspěvkových organizací

11.03 - úsek kultury a sportu

11.04 - úsek redakce rumburských novin

11.05 - úsek cestovního ruchu a propagace města

11.06 - úsek městského informačního centra (MIC)

11.07 - úsek vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor školství kultury a tělovýchovy (OSKTV)

Bc. Číla Petr

Referent vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí)
(MU B31)

+420 731 720 333

Kořínková Romana

Akce města, propagace, cestovní ruch
(MU B27)

+420 412 356 234
+420 725 712 740

Marková Lenka

Městské informační centrum
(MU MIC)

+420 412 331 171
+420 727 812 919

Mejstříková Markéta

Školství - výkazy, statistika, stát. rozp. škol
(MU B26)

Bc. Pánková Denisa

Rumburské noviny - redaktorka
(MU B30)

+420 412 356 244
+420 702 236 213

Bc. Štefáčková Iva

Vedoucí odboru
(MU B28)

+420 412 356 320
+420 725 712 743

Ing. Tillnerová Jiřina

Školství - výkazy, statistika, dotace
(MU B26)

+420 412 356 282
+420 725 958 698

Tůmová Radka

Rumburské noviny - inzerce
(MU B30)

+420 412 356 350
+420 725 712 735

Vachtová Jana

Městské informační centrum
(MU MIC)

+420 412 331 171

11.01 - úsek školství

Usměrňuje činnost mateřských škol a základních škol zřizovaných městem Rumburk a shromažďuje a zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu, rozbory hospodaření s finančními prostředky, podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, statistická data z dokumentace škol a školských zařízení u všech základních a mateřských škol a školských zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností; plnění úkolů vyplývá především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

A) Samostatná působnost

- připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města při zajišťování základní školní docházky dětí žijících na území  města Rumburk,

- připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních a mateřských škol zřizovaných městem Rumburk a jejich spádových obvodů,

- zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území města Rumburk,

- prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných městem Rumburk,

- na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních, zřizovaných městem Rumburk přijímá opatření,

- organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Rumburk a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání,

- připravuje podklady pro stanovení platů a odměn ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem Rumburk,

- připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol a navrhuje za zřizovatele jejich členy,

- uzavírá smlouvy o zajišťování stravování s dodavateli jídel do zřizovaných organizací a provádí finanční vyrovnání,

- poskytuje ředitelům škol metodickou a konzultační pomoc v oblasti školské legislativy,

- poskytuje občanům poradenství týkající se školské problematiky,

- provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti,

- projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz, připravuje a zpracovává příslušný rozpočet,

- vypracovává koncepce rozvoje školství ve městě, připravuje podklady pro zřizování a rušení předškolních zařízení, základních škol a školských zařízení,

- spolupracuje s úsekem krizového řízení na organizaci přípravy občanů k obraně státu ve školách a školských zařízeních ve městě Rumburk.

 Mateřské školy a základní školy zřizované městem Rumburk:

 • Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8
 • Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12
 • Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398
 • Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4
 • Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8
 • Základní škola Rumburk, Tyršova 1066/2
 • Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5
 • Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31

B) Přenesená působnost

- zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných základním a mateřským školám a školským zařízením v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností a předává jej Krajskému úřadu Ústeckého kraje,

- zpracovává a předkládá Krajskému úřadu Ústeckého kraje rozbory hospodaření s finančními prostředky za školy a školská zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností podle osnovy a postupu stanoveného ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předává je Krajskému úřadu Ústeckého kraje,

- připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu za školy a školská zařízení v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností a výsledky předává Krajskému úřadu Ústeckého kraje,

- shromažďuje a zpracovává statistická data z dokumentace škol a školských zařízení zřízených v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností a předává je UIV a Krajskému úřadu Ústeckého kraje,

- spolupracuje s řediteli škol a školských zařízení,  která nezřídilo město Rumburk, ale jsou v jeho územním obvodu obce s rozšířenou působností,

- zpracovává a předává údaje ze školních matrik za základní školy v obvodu působnosti města Rumburk jako obce s rozšířenou působností,

- projednává přestupky na úseku školství jako obec s rozšířenou působností.

 11.02 - úsek správy příspěvkových organizací

Usměrňuje činnost zřízených příspěvkových organizací a při plnění svých úkolů se řídí především zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími příslušnými zákony.

A) Samostatná působnost

- zpracovává podklady ke zřizovacím listinám a k vnitřním směrnicím zřízených příspěvkových organizací a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města,

- metodicky usměrňuje činnost 11 příspěvkových organizací zřízených městem Rumburk:

 • Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace
 • Městská knihovna Rumburk, Třída 9. května 150/29, příspěvková organizace
 • Správa rumburských areálů sportu – SRAS, U nemocnice 90/2, příspěvková organizace

- projednává s příspěvkovými organizacemi požadavky města na zkvalitnění poskytovaných služeb, dalšího rozvoje a způsobu hospodaření,

- připravuje koncepce rozvoje, rozpočtu a materiálních podmínek s řediteli příspěvkových organizací,

- připravuje podklady pro čerpání rozpočtu, závazné ukazatele, odpisové plány a rozbory hospodaření ve spolupráci s odborem finančním,

- dohlíží na účelné a hospodárné využití finančních prostředků poskytovaných zřizovatelem,

- připravuje a zabezpečuje veškeré podklady pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele právních subjektů,

- spolupracuje při přípravě jednotné metodiky a zabezpečuje školení pro příspěvkové organizace na základě právních norem,

- provádí veškeré agendy související se zápisem a změnami v obchodním rejstříku pro příspěvkové organizace zřizované městem Rumburk,

- čtvrtletně shromažďuje a kontroluje data pro krajský úřad v oblasti hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků za zřízené příspěvkové organizace (výkazy ARIS) dle platných právních norem,

- zajišťuje sběr dat pro informační systém o platech MF ČR pro příspěvkové organizace na základě platných právních předpisů. 

B) Přenesená působnost

- nevykonává.

11.03 úsek kultury a sportu

A) Samostatná působnost

- připravuje Zásady pro poskytování účelových dotací pro NNO, zajišťuje veškerou agendu spojenou s přijímáním žádostí a vyúčtováním poskytnutých dotací,

- spolupracuje s kronikářkou při zpracování kroniky města Rumburk dle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí,

- komplexně zajišťuje akce oslavy Dne učitelů a vyhlášení Sportovce roku města Rumburk, popřípadě další akce dle zadání vedení města,

- zajišťuje činnost Komise pro sport a volnočasové aktivity Rady města Rumburk,

- spolupracuje s kulturními a sportovními zařízeními a obecně prospěšnými společnostmi na území města.

B) Přenesená působnost

- nevykonává.

11.04 - úsek redakce Rumburských novin (RN)

Zajišťuje zejména:

- spolupráci s orgány města, veřejností a s vnějšími informačními subjekty při získávání a zveřejňování informačních výstupů prostřednictvím RN,

- redakční přípravu a organizaci vydávání RN – mj. přípravu podkladů, redigování tiskovin, jazykovou a stylistickou úpravu, uspořádání textů tiskopisů (korektury terminologie), ověřování faktografické správnosti, vytváření elektronické verze tisků atd., 

- dodržování obchodních a prezentačních zásad (legislativa) a plnění ekonomických a provozních nároků při vydávání RN,

- prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích,

- součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů,

- zajišťuje možnost nahlížení do elektronické verze kroniky města, 

- zabezpečuje oblast inzerce v Rumburských novinách, včetně přípravy podkladů pro jejich fakturaci, 

- zajišťuje činnosti spojené se zveřejňováním informací na webových stránkách města, na fb města a v aplikaci ,,Česká obec“, 

- zajišťuje ve spolupráci se sekretariátem informování veřejnosti o konání zasedání ZM, 

- získávání a vyhodnocování názorů veřejnosti a navrhování opatření k ovlivňování veřejného mínění, 

- prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích (Rumburské noviny, Děčínský deník atd.),

- součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů, 

- kontrola a vyhodnocování účinnosti inzertních podání.

11.05 - úsek cestovního ruchu a propagace města

Zajišťuje zejména:

- vytváření a zajišťování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu,

- provádění analýzy rozvoje odvětví cestovního ruchu pro rozhodování orgánů obce, 

- vymezování hlavních územních problémů a priorit v oblasti cestovního ruchu v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje a Strategií rozvoje cestovního ruchu města Rumburk,

- předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky,

- spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, s podnikatelskou sférou, s rozvojovými agenturami a turistickými informačními centry,

- spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Rumburk v oblasti rozvoje cestovního ruchu,

- metodicky ovlivňuje činnost MIC,

- organizační zajištění (včetně zápisu) zasedání Komise kultury a cestovního ruchu a metodickou pomoc pro tuto komisi,

- tvorbu propagačních materiálů města Rumburk, 

- organizaci prezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu, 

- přípravu a zajištění průběhu kulturních, slavnostních a dalších akcí organizovaných městem Rumburk, 

- vedení přehledu o všech významných společenských akcích a událostech na území města a aktuální prezentace získaných poznatků pro propagační záměry, 

- spolupráci na tvorbě a aktualizaci webových stránek města Rumburk, 

ve spolupráci s Rumburskými novinami informování veřejnosti o pořádaných akcích, zejména pořádaných městem Rumburk,

- metodickou pomoc a propagační podporu příspěvkovým organizacím města při pořádání společenských akcí,

- dohled nad dopravním informačním systémem v návaznosti na plnění smluvního vztahu (informační cedule a směrovky),

- správu informačních tabulí a jejich aktualizaci směrem k veřejnosti.

11.06 - úsek městské informační centrum (MIC)

Zajišťuje zejména:

- poskytování informací o městě Rumburk a jeho okolí pro občany města a návštěvníky města, 

- zajišťování a podávání informací o kulturně společenských a sportovních akcích pořádaných na území města, 

- poskytování propagačních materiálů města a jeho okolí, 

- aktualizaci webových stránek MIC, 

- spolupráci s ostatními turistickými informačními centry a jinými organizacemi v rámci propagace města Rumburk.

Konkretizace činnosti MIC je stanovena Provozním řádem MIC.

Úsek vztahů k veřejnosti (tiskový mluvčí) - organizačně spadá pod starostu města

Zajišťuje zejména:

- prezentaci činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, přípravu podkladů pro publikaci v médiích (Rumburské noviny, Děčínský deník atd.),

- součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů.

 

Životní situace:

Soubory ke stažení

Tiskopisy-dotace

clanky5634/zadost_dotace_sport_cinnost_vc_priloh.docx57 KBzadost_dotace_sport_cinnost_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:55h
clanky5634/zadost_dotace_sport_akce_vc_priloh.docx34 KBzadost_dotace_sport_akce_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:55h
clanky5634/evidencni_karta_zletily_sportovec.docx15 KBevidencni_karta_zletily_sportovec.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:57h
clanky5634/evidencni_karta_nezletily_sportovec.docx15 KBevidencni_karta_nezletily_sportovec.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:57h
clanky5634/zadost_dotace_volnocas_cinnost_vc_priloh.docx43 KBzadost_dotace_volnocas_cinnost_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/zadost_dotace_volnocas_akce_vc_priloh.docx37 KBzadost_dotace_volnocas_akce_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/evidencni_karta_zletily_clen.docx14 KBevidencni_karta_zletily_clen.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/evidencni_karta_nezletily_clen.docx14 KBevidencni_karta_nezletily_clen.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/vyuctovani_dotace_sport.docx18 KBvyuctovani_dotace_sport.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:57h
clanky5634/vyuctovani_dotace_volnocas.docx18 KBvyuctovani_dotace_volnocas.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
Archiv:

RSS
Přehled uzavření MŠ v průběhu letních prázdnin 2024

Přehled uzavření MŠ v průběhu letních prázdnin 2024

12.2.2024 do 27.8.2024 PřílohaPDF

Přehled uzavření MŠ v průběhu letních prázdnin 2024 v příloze.

SPORT

SPORT

1.2.2021 PřílohaPDF

Aktualizace koncepce podpory sportu v Rumburku 2020-2030 schválená zastupitelsvem města dne 28.1.2021

 

Archiv:

RSS
Dotační program na podporu volnočasových aktivit v roce 2024

Dotační program na podporu volnočasových aktivit v roce 2024

7.3.2024 PřílohaPDF

Dotační program na podporu volnočasových aktivit kulturního, společenského, vzdělávacího či tělovýchovného charakteru v roce 2024

Dotační program na podporu sportu v roce 2024

Dotační program na podporu sportu v roce 2024

7.3.2024 PřílohaPDF

Dotační program na podporu výkonnostního sportu a zájmové sportovní činnosti v roce 2024

Zásady poskytování dotací platné od roku 2024

Zásady poskytování dotací platné od roku 2024

7.3.2024 PřílohaPDF

Zásady poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit

I. Příspěvkové organizace zřízené Městem Rumburk

1. Město vykonává podle zákona o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči příspěvkovým organizacím a prostřednictvím rady města nebo městského úřadu řídí dále uvedené příspěvkové organizace.

2. Příspěvkové organizace mají vlastní právní subjektivitu a při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy a zřizovací listinou.

3. Příspěvkové organizace města jsou:

a) Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, IČ 72744359,

b) Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, IČ 72744430,

c) Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31,okres Děčín, IČ 72744596,

d) Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, IČ 70878064,

e) Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, IČ 72744278,

f) Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, IČ 49888552,

g) Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, IČ 70878013,

h) Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, IČ 65082729,

i) Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 29/484, IČ 00830682,

j) Městská knihovna Rumburk, Tř. 9. května 150/29, IČ 49888561,

k) Správa rumburských areálů sportu – SRAS, U nemocnice 90/2, IČ 05708737.

4. V čele příspěvkové organizace je její ředitel, kterého do funkce jmenuje a odvolává rada města.

 

II. Ostatní školy na území města

a) Církevní mateřská škola Klíček, Krásnolipská 540/22, Rumburk, IČ 01892126,

b) Základní škola Pastelka, o.p.s., Jiříkovská 962/49, Rumburk, IČ 25495488,

c) Základní umělecká škola, Rumburk, příspěvková organizace, Růžová 1416/3, IČ 65082184,

d) Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, odloučené pracoviště Rumburk, příspěvková organizace, Náměstí Dobrovského 378/12, Rumburk, IČ 47274409,

e) Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, Komenského 1130/10, IČ 47274603,

f) Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, Františka Nohy 959/6, IČ 00673773,

g) Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, Jiříkovská 840/4, IČ 00497029.

 

III. Ostatní školská zařízení na území města

a) Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace, U stadionu 1133/10, IČ 65082231.  

Soubory ke stažení

Tiskopisy-dotace

clanky5634/zadost_dotace_sport_cinnost_vc_priloh.docx57 KBzadost_dotace_sport_cinnost_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:55h
clanky5634/zadost_dotace_sport_akce_vc_priloh.docx34 KBzadost_dotace_sport_akce_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:55h
clanky5634/evidencni_karta_zletily_sportovec.docx15 KBevidencni_karta_zletily_sportovec.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:57h
clanky5634/evidencni_karta_nezletily_sportovec.docx15 KBevidencni_karta_nezletily_sportovec.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:57h
clanky5634/zadost_dotace_volnocas_cinnost_vc_priloh.docx43 KBzadost_dotace_volnocas_cinnost_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/zadost_dotace_volnocas_akce_vc_priloh.docx37 KBzadost_dotace_volnocas_akce_vc_priloh.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/evidencni_karta_zletily_clen.docx14 KBevidencni_karta_zletily_clen.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/evidencni_karta_nezletily_clen.docx14 KBevidencni_karta_nezletily_clen.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h
clanky5634/vyuctovani_dotace_sport.docx18 KBvyuctovani_dotace_sport.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:57h
clanky5634/vyuctovani_dotace_volnocas.docx18 KBvyuctovani_dotace_volnocas.docxvloženo: 01. 12. 2023, 10:58h