Odbor stavební úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:                                                                                                               

17.01 – úsek stavební úřad

17.02 – úsek vyvlastňovací úřad

17.03 – úsek státní památkové péče      

17.04 – úsek silniční správní úřad

17.05 – úsek speciální stavební úřad

17.06 – úsek správních poplatků a pokut

17.07 – úsek dopravní koncepce a obslužnosti

17.08 – úsek veřejného prostranství

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor stavební úřad (OSU)

Mgr. Žemlová Lenka

Vedoucí odboru
(MU B74)

+420 412 356 225
+420 606 022 037

Hájková Markéta , DiS.

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 230
+420 720 828 677

Jahodová Kateřina , DiS.

Státní památková péče
(MU B72)

+420 412 356 223
+420 773 453 399

Mgr. Mlejnek Jan

Silniční správní a speciální stavební úřad
(B54)

+420 412 356 267
+420 606 668 932

Mgr. Mlejnková Pavla

Obecný stavební úřad
(MU B74)

+420 412 356 270
+420 727 867 795

Netuková Kateřina

Administrativní pracovnice
(MU B76)

+420 412 356 228
+420 606 670 221

Salabová Pavlína

Obecný stavební úřad
(MU B76)

+420 412 356 227
+420 607 025 395

Ševčíková Markéta

Obecný stavební úřad
(MU B76)

+420 412 356 224
+420 607 026 168

Štefanová Šárka

Obecný stavební úřad
(MU B75)

+420 412 356 229
+420 727 880 672

Bc. Walter Zbyněk

Obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad
(MU B72)

+420 412 356 226
+420 725 712 716

17. odbor stavební úřad

 

Zajišťuje výkon v přenesené působnosti na úseku stavebního práva, zejména stavebně – právní činnost pro vymezený správní obvod. Činnost na úseku silničního správního úřadu, speciálního stavebního úřadu, dopravní koncepce a obslužnosti v přenesené působnosti.

 

Odbor se organizačně člení na:

17.01 – úsek stavební úřad

17.02 – úsek vyvlastňovací úřad

17.03 – úsek státní památková péče

17.04 – úsek silniční správní úřad

17.05 – úsek speciální stavební úřad

17.06 – úsek správních poplatků a pokut

17.07 – úsek dopravní koncepce a obslužnosti

17.08 – úsek veřejného prostranství

 

 

17.01 – úsek stavební úřad

 

Zajišťuje zejména:

-          administrativní práce a úkony související s činností odboru stavební úřad,

-          výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
ve správním obvodu katastrálních území Rumburk, Horní Jindřichov, Dolní Křečany, Jiříkov, Filipov u Jiříkova, Staré Křečany, Brtníky, Pánský, Kopec, Krásná Lípa, Zahrady, Vlčí Hora, Kyjov u Krásné Lípy, Krásný Buk, Doubice, ve spádovém území samosprávy obcí RUMBURK, KRÁSNÁ LÍPA, JIŘÍKOV, STARÉ KŘEČANY a DOUBICE, a to v obecné rovině zejména:

-            rozhodování v území, povolování staveb a jejích změn, terénních úprav, úprav a zařízení užívání a odstraňování staveb, dohled a výkon zvláštní pravomoci stavebního úřadu, součinnost a kontrolní činnost u postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, součinnost v soustavě stavebních úřadů, kontrolní činnost při posuzování a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb, kontrolní činnost nad podmínkami pro projektovou činnost a provádění staveb, nad obecnými požadavky na výstavbu, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a další věci související se stavebně-právními předpisy,

-            projednávání přestupků občanů proti stavebnímu řádu a správní delikty právnických osob a fyzických osob podle zvláštních předpisů a ukládá pokuty a sankce,

-            evidence a archivace dokumentace staveb, včetně všech rozhodnutí a jiných opatření týkajících se staveb,

-            posuzuje požární zprávy v zákonem daných případech,

-            uděluje výjimky z jednotlivých přípustných ustanovení obecně technických požadavků na výstavbu,

-            spolupracuje s katastrálním úřadem při revizích katastrálního operátu,

-            vyměřuje správní poplatky podle zákona o správních poplatcích,

-            zpracovává statistické výkazy,

-            zajišťuje odborné, technické a statické posudky,

-            spolupracuje s orgány státní správy a zajišťuje součinnost s dotčenými orgány a organizacemi,

-            edituje údaje v registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

-            kontroluje standardy kvality bydlení.

 

Dále zejména vydává rozhodnutí a provádí tyto činnosti a opatření:

-          územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,

-          rozhodnutí o změně ve využití území,

-          rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území,

-          rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,

-          rozhodnutí o ochranném pásmu,

-          zjednodušené územní řízení,

-          územní souhlas

-          územně plánovací informaci,

-          spojuje správní řízení,

-          uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a změně vlivu stavby na využití území,

-          vydává souhlas s provedením ohlášené stavby, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

-          stavební povolení,

-          veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav,

-          zkrácené stavební řízení,

-          změny stavby před jejím dokončením,

-          kolaudační souhlas,

-          povolení k předčasnému užívání stavby,

-          zkušební provoz,

-          souhlas se změnou užívání stavby,

-          povoluje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,

-          nařizuje odstranění stavby, terénních úprav a zařízení,

-          kontrolní prohlídky stavby a vydává rozhodnutí a opatření, včetně protokolu,

-          nařizuje neodkladné odstranění stavby, vyklizení stavby,

-          opatření na sousedním pozemku nebo stavbě,

-          ukládá a eviduje rozhodnutí a dokumentace,

-          vstupuje na cizí pozemky, stavby a do staveb k zjišťování stavu stavby, pozemku, opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydávání správního rozhodnutí nebo opatření,

-          v daných případech ukládá pořádkové pokuty až do výše 50.000 Kč,

-          zabezpečuje expertní součinnost autorizovaného inspektora, znalce a vědeckého nebo jiného specializovaného odborného pracoviště,

-          vykonává dozor ve věcech stavebního řádu,

-          vykonává další činnost v souladu se stavebním zákonem, příslušnými vyhláškami a správním řádem.

 

 

17.02 – úsek vyvlastňovací úřad

 

Zajišťuje zejména:

-          výkon státní správy přenesené působnosti v rozsahu zákona o vyvlastnění č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon
o vyvlastnění) ve správním obvodu obcí Rumburk, Krásná Lípa, Jiříkov, Staré Křečany, Doubice, Šluknov, Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Velký Šenov, Vilémov,

-          vede vyvlastňovací řízení,

-          v případech dle § 20 znalecký posudek,

-          vydává rozhodnutí dle § 24, určuje a ukládá výše náhrad,

-          rozhoduje o zrušení vyvlastnění dle § 26,

-          vede evidenci a archivaci dokumentace a spisů vyvlastňovacího úřadu.

 

 

17.03 – úsek státní památková péče

 

Zajišťuje zejména:

-          výkon státní správy na úseku Státní památkové péče ve spádovém území samosprávy obcí Rumburk, Krásná Lípa, Jiříkov, Staré Křečany, Doubice, Šluknov, Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Velký Šenov, Vilémov,

-          v rámci přenesené působnosti výkon státní správy na úseku památkové péče ve smyslu zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči v platném znění,

-          vyjadřování se v řízení o prohlášení věci za kulturní památku a v řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku,

-          vedení seznamů kulturních památek územního obvodu, zápisy do těchto seznamů provádí podle výpisu z Úředního seznamu kulturních památek České republiky,

-          vydávání rozhodnutí z vlastního podnětu o opatřeních, která je povinen vlastník kulturní památky činit a určuje lhůty, v nichž je povinen tato opatření vykonat,

-          vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník kulturních památek učinit, též na žádost jejího vlastníka,

-          určování podmínek pro další výkon činnosti fyzické, nebo právnické osoby, která působí, nebo by mohla působit nepříznivé změny stavu kulturních památky, nebo jejího prostředí, anebo ohrožuje zachování kulturní památky,

-          vydávání závazných stanovisek dle § 14 odst. 1 památkového zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, k zamýšlené obnově kulturní památky na základě žádosti vlastníka kulturní památky,

-          vydávání závazných stanovisek dle § 14 odst. 2 památkového zákona a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin, stavební změně, nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóně, na základě žádosti vlastníka (správce, uživatele) této nemovitosti,

-          vydávání stanoviska pro rozhodnutí orgánů územního plánování nebo stavebních úřadů, jde-li o nemovitou kulturní památku, vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci z hlediska státní památkové péče,

-          rozhodování o nezbytných opatřeních pro zabezpečení kulturní památky na náklad jejího vlastníka a uložení povinností vlastníku kulturní památky, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem, aby s ní určitým způsobem nakládal, popřípadě, aby ji uložil nebo ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu odborné organizaci
do úschovy,

-          podání návrhu vyvlastňovacímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění povedou vyvlastňovací úřady, kterými jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

-          přijímání vyrozumění od obce o tom, že dala podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů u nemovité kulturní památky, která je stavbou,

-          vymezování ochranného pásma kulturních památek, po vyjádření odborné organizace státní památkové péče, vyžaduje-li to ochrana nemovité kulturní památky nebo jejího prostředí, jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejích prostředí na návrh krajského úřadu,

-          výkon a organizace státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu obce s rozšířenou působností v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice,

-          podklady pro zpracování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče a střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek,

-          usměrňování péče o kulturní památky zajišťovanou obcemi,

-          koordinaci jednotného označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „kulturní památka“ a velkým státním znakem, popřípadě značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,

-          výkon dozoru při obnově kulturních památek a při změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin z hlediska památkové péče,

-          dozor v rozsahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provedení,

-          ukládání pokut při porušení povinností fyzickými osobami, právnickými osobami a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu stanoveném zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

17.04 – úsek silniční správní  úřad  - místní komunikace a silnice II. a III. třídy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 

V přenesené působnosti na místních komunikacích na území města Rumburk a v rozšířené působnosti na silnicích II. a III. třídy v příslušném správním obvodu zajišťuje zejména:

-          zařazování komunikací do jednotlivých kategorií, tříd a jejich změny,

-          úprava nebo omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na území města Rumburk,

-          povolení připojení k jiné komunikaci nebo k sousední nemovitosti,

-          obecné užívání (např. odstranění vraků, znečištění komunikace apod.),

-          povolení uzavírky a nařízení objížďky,

-          povolení zvláštního užívání komunikace,

-          povolení umístit na komunikaci pevnou překážku,

-          povolení zřídit a provozovat reklamní poutače a jiná obdobná zařízení v silničním ochranném pásmu,

-          rozhodnutí o odstranění zdroje ohrožení komunikace,

-          rozhodnutí o zřízení věcného břemene na nemovitosti pro umístění dopravních značek, dopravních zařízení, veřejného osvětlení a označení místních názvů,

-          dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po odstranění havárie inženýrské sítě nebo jiného vedení,

-          povolení zřídit úrovňové křížení místní komunikace s drahou,

-          výkon státního dozoru,

-          ukládání pokut ve správním řízení právnickým osobám,

-          vydávání stanovisek pro obecní stavební úřad,

-          vyjadřování k zpracování územně plánovacích podkladů, 

-          příprava rozhodnutí ve správním řízení dle příslušných ustanovení správního řádu,

-          fyzické přejímky povrchů komunikací na území města Rumburk v návaznosti

na podmínky stanovené v rozhodnutí dle § 25 (viz. výše), popř. uplatnění reklamací,

-          spolupráci s orgány státní správy a zajištění součinnosti s dotčenými orgány státní správy,

-          stanovení místní a přechodné úpravy provozu na komunikacích,

-          vedení paspartu komunikací a mostů.

 

 

17.05úsek speciální stavební úřad

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb.,               o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb.                        o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších  předpisů, právní předpisy se stavebním zákonem související, nebo na něž se stavební zákon odkazuje.

 

Ve správním obvodu ORP v rozšířené působnosti zajišťuje zejména:

-          výkon působnosti speciálního stavebního úřadu,

-          rozhodování ve stavebním řízení, 

-          rozhodnutí o změně v užívání stavby nebo o jejím odstranění,

-          povolení provádět stavby a terénní úpravy v silničním ochranném pásmu,

-          posuzování ohlášené drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce, vydání sdělení nebo stavebního povolení,

-          u staveb vyžadující stavební povolení vede stavební řízení, ve kterém zkoumá,
zda splňuje podání předepsané náležitosti, zda jsou splněny podmínky územního rozhodnutí, zda dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů a obecné technické požadavky na výstavbu a je zajištěno užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zajišťuje soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy ve věci rozhodnutí,

-          vydání rozhodnutí o povolení změny stavby, nedokončené stavby a o prodloužení termínu dokončení stavby,

-          rozhodování o prodloužení platnosti stavebního povolení,

-          vedení kolaudačního řízení u staveb prováděných na základě stavebního povolení,
ve kterém zkoumá soulad stavby s ověřenou dokumentací, splnění podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy,

-          nařizování provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby, která svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob,    

-          spolupráci s orgány státní správy a zajišťuje součinnost s dotčenými orgány a organizacemi,

-          evidenci a archivaci dokumentace staveb, stavebních povolení s veškerými písemnostmi, kolaudačními rozhodnutími a jiných souvisejících opatření,

-          funkci státního stavebního dohledu.

 

 

17.06 – úsek správních poplatků a pokut

 

Přenesená působnost

-          vyměřování správních poplatků dle zákona o správních poplatcích v návaznosti
na agendu úseku silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu,

-          ukládání pokut v souladu s § 42 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.

 

 

17.07 – úsek dopravní koncepce a obslužnosti

 

Rozšířená působnost

-          posuzování a navrhování modernizace stávající silniční sítě a řešení průtahu silnic II. a III. třídy většími sídly ve správním obvodu a spolupráci s dotčenými orgány,

-          posuzování a navrhování žádoucí dostupnosti sídla úřadu obce s rozšířenou působností v příslušném správním obvodu s důrazem na přímé dopravní spojení.

 

 

17.08 – úsek veřejného prostranství

 

-          povolení záborů veřejného prostranství ve vlastnictví města (umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, vyhrazení trvalého parkovacího místa apod.).

 

Životní situace:

 

 

 

 

Soubory ke stažení

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_stavby.pdf46 KBOhlášení stavbyvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/prohlaseni_dozora_k_dokoncene_stavbe1.pdf22 KBProhlášení dozoru k dokončené stavběvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/vzdani_se_prava_odvolani.pdf21 KBVzdání se práva odvolánívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf58 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375.pdf141 KBŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 11. 02. 2021, 09:58h
clanky5652/zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf60 KBŽádost o povolení předčasného užívání stavebvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby_popr_platnost_stavebniho_povoleni.pdf30 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby popř. platnosti stavebního povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_stavebni_povoleni.pdf44 KBŽádost o stavební povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf57 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozhodnuti_povoleni_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf43 KBŽádost o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před dokončenímvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

clanky5652/dost_kulturnich_pamatek.pdf405 KBžádost o závazné stanovisko k obnově (opravě) kulturní památkyvloženo: 17. 02. 2020, 10:50h
clanky5652/zadostovyjadrenikestavebnicinnostivokolipamatkovechranenychobjektu-20110929.pdf33 KBŽádost o vyjádření ke stavební činnosti v okolí o památkově chráněných objektůvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/pris_p6_priloha2_8081.pdf404 KBžádost o závazné stanovisko k činnosti ve vyhlášené památkové zóněvloženo: 17. 02. 2020, 10:40h

STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_dokonceni_stavby.pdf378 KBOhlášení dokončení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_odstraneni.pdf1 MBOhlášení odstraněnívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_stavby1.pdf1 MBOhlášení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora.pdf1 MBOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektoravloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zameru.pdf1 MBOznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf1 MBOznámení změny v užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou.pdf181 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou_1.pdf186 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou_1vloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/spolecne_oznameni_zameru.pdf1 MBSpolečné oznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/pasport_stavby.pdf272 KBŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY) vloženo: 03. 12. 2018, 11:19h
clanky5652/dost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf1 MBŽádost o povolení předčasného užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/zadost_o_povoleni_vyjimky_z_tech_pozadavku_na_vystavbu_a_na_vyuzivani_uzemi.pdf786 KBŽádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu nebo požadavků na využívání územívloženo: 14. 01. 2019, 09:31h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375_1.pdf141 KBŽádosti o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 17. 02. 2021, 15:14h
clanky5652/dost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby,_popr._platnosti_sp.pdf457 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, popř. platnosti SPvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_prideleni_cisla_popisneho,_evidencniho.pdf273 KBŽádost o přidělení čísla popisného, evidenčníhovloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_stavebni_povoleni.pdf1 MBŽádost o stavební povolení.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_uzemne_planovaci_informaci.pdf705 KBŽádost o územně plánovací informacivloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf988 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf1 MBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.pdf973 KBŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.pdf2 MBŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití územívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_spolecneho_povoleni.pdf2 MBŽádost o vydání společného povolenívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vyjadreni,souhlas_dle_§15_sz.pdf516 KBŽádost o vyjádření,souhlas dle §15 SZvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h

Silniční správní úřad

clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_rumburk.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku místních komunikací v obci Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_silnice.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice II a III třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_rumburk.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_silnice.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_osvedceni_komunikace.pdf510 KBŽádost o vydání osvědčení o existenci/neexistenci komunikacevloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_stanoveni_trvale_prechodne_upravy_prov.dz.pdf249 KBŽádost o stanovení trvalé *) / přechodné *) úpravy provozu dopravním značenímvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_mistni_komunikace.pdf196 KBŽádost o uzavírku a objížďku – místní komunikace na území Města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_silnice.pdf197 KBŽádost o uzavírku a objížďku – silnice II. a III. třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyhrazene_parkovaci_misto.pdf191 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - zřízení vyhrazeného parkovánívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyjimecne_uziti_pk_pracovnimi_stroji.pdf535 KBŽÁDOST o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - výjimečné užití pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_akce.pdf188 KBŽádost o zvláštní užívání veřejného prostranství - mítinky, koncerty, trhy apod. místní komunikace na území města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_pk.pdf199 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - užití pozemní komunikace a silničního pomocného pozemkuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
Archiv:

{rsslink}

Soubory ke stažení

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_stavby.pdf46 KBOhlášení stavbyvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/prohlaseni_dozora_k_dokoncene_stavbe1.pdf22 KBProhlášení dozoru k dokončené stavběvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/vzdani_se_prava_odvolani.pdf21 KBVzdání se práva odvolánívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf58 KBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375.pdf141 KBŽádost o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 11. 02. 2021, 09:58h
clanky5652/zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf60 KBŽádost o povolení předčasného užívání stavebvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby_popr_platnost_stavebniho_povoleni.pdf30 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby popř. platnosti stavebního povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_stavebni_povoleni.pdf44 KBŽádost o stavební povolenívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf57 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 07. 09. 2017, 10:09h
clanky5652/zadost_o_vydani_rozhodnuti_povoleni_zmeny_stavby_pred_dokoncenim.pdf43 KBŽádost o vydání rozhodnutí povolení změny stavby před dokončenímvloženo: 07. 09. 2017, 10:09h

STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

clanky5652/dost_kulturnich_pamatek.pdf405 KBžádost o závazné stanovisko k obnově (opravě) kulturní památkyvloženo: 17. 02. 2020, 10:50h
clanky5652/zadostovyjadrenikestavebnicinnostivokolipamatkovechranenychobjektu-20110929.pdf33 KBŽádost o vyjádření ke stavební činnosti v okolí o památkově chráněných objektůvloženo: 05. 06. 2017, 15:58h
clanky5652/pris_p6_priloha2_8081.pdf404 KBžádost o závazné stanovisko k činnosti ve vyhlášené památkové zóněvloženo: 17. 02. 2020, 10:40h

STAVEBNÍ ÚŘAD

clanky5652/ohlaseni_dokonceni_stavby.pdf378 KBOhlášení dokončení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_odstraneni.pdf1 MBOhlášení odstraněnívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/ohlaseni_stavby1.pdf1 MBOhlášení stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora.pdf1 MBOznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektoravloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zameru.pdf1 MBOznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf1 MBOznámení změny v užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou.pdf181 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbouvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/prohlaseni_k_vykonu_dozoru_nad_provadenou_stavbou_1.pdf186 KBProhlášení k výkonu dozoru nad prováděnou stavbou_1vloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/spolecne_oznameni_zameru.pdf1 MBSpolečné oznámení záměruvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/pasport_stavby.pdf272 KBŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORT STAVBY) vloženo: 03. 12. 2018, 11:19h
clanky5652/dost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf1 MBŽádost o povolení předčasného užívání stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/zadost_o_povoleni_vyjimky_z_tech_pozadavku_na_vystavbu_a_na_vyuzivani_uzemi.pdf786 KBŽádost o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu nebo požadavků na využívání územívloženo: 14. 01. 2019, 09:31h
clanky5652/pris_p6_priloha1_9375_1.pdf141 KBŽádosti o povolení změny stavby před jejím dokončenímvloženo: 17. 02. 2021, 15:14h
clanky5652/dost_o_prodlouzeni_lhuty_k_dokonceni_stavby,_popr._platnosti_sp.pdf457 KBŽádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby, popř. platnosti SPvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_prideleni_cisla_popisneho,_evidencniho.pdf273 KBŽádost o přidělení čísla popisného, evidenčníhovloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_stavebni_povoleni.pdf1 MBŽádost o stavební povolení.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_uzemne_planovaci_informaci.pdf705 KBŽádost o územně plánovací informacivloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti.pdf988 KBŽádost o vydání kolaudačního rozhodnutívloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf1 MBŽádost o vydání kolaudačního souhlasuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.pdf973 KBŽádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.pdf2 MBŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyvloženo: 14. 05. 2018, 11:16h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdfvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf1 MBŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití územívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vydani_spolecneho_povoleni.pdf2 MBŽádost o vydání společného povolenívloženo: 14. 05. 2018, 11:17h
clanky5652/dost_o_vyjadreni,souhlas_dle_§15_sz.pdf516 KBŽádost o vyjádření,souhlas dle §15 SZvloženo: 14. 05. 2018, 11:17h

Silniční správní úřad

clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_rumburk.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku místních komunikací v obci Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_k_ulozeni_siti_silnice.pdf193 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - umístění inženýrských sítí v silničním pozemku silnice II a III třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_rumburk.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_komunikacni_pripojeni_silnice.pdf370 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení připojení silnice, místní komunikace či sousední nemovitosti k silnici, místní komunikaci, nebo o úpravě či zrušení takového připojenívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_osvedceni_komunikace.pdf510 KBŽádost o vydání osvědčení o existenci/neexistenci komunikacevloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_stanoveni_trvale_prechodne_upravy_prov.dz.pdf249 KBŽádost o stanovení trvalé *) / přechodné *) úpravy provozu dopravním značenímvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_mistni_komunikace.pdf196 KBŽádost o uzavírku a objížďku – místní komunikace na území Města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_uzavirku_silnice.pdf197 KBŽádost o uzavírku a objížďku – silnice II. a III. třídyvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyhrazene_parkovaci_misto.pdf191 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - zřízení vyhrazeného parkovánívloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_vyjimecne_uziti_pk_pracovnimi_stroji.pdf535 KBŽÁDOST o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - výjimečné užití pozemní komunikace samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_akce.pdf188 KBŽádost o zvláštní užívání veřejného prostranství - mítinky, koncerty, trhy apod. místní komunikace na území města Rumburkvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h
clanky5652/dost_o_zvlastni_uzivani_pk.pdf199 KBŽ Á D O S T o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - - užití pozemní komunikace a silničního pomocného pozemkuvloženo: 06. 10. 2020, 08:18h