Odbor majetkový

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

14.01 - úsek majetkoprávní

14.02 - úsek agenda nemovitého majetku města

14.03 - úsek objektů, bytů a prostor sloužících podnikání v majetku města

14.04 - úsek smluvních vztahů a účtování

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor majetkový (OM)

Jindrová Jana

Pověřená vedením odboru
(MU A35)

+420 412 356 261
+420 725 712 745

Dvořák Roman

Technik pro správu bytů
(MU A37)

+420 412 356 262
+420 725 712 731

Bc. Koštrnová Kateřina

Prodej a nájem pozemků, zřizování VB
(MU A39)

+420 412 356 272
+420 727 867 975

Vachtová Zlatuše

Prodej a pronájem pozemků
(MU A39)

Zelinková Pavlína

Administrativa bytů a nebytových prostor
(MU A37)

Ostatní:

Účet pro úhrady nájemného z pozemků, z bytů, z nebytových prostor a prostorů sloužících podnikání i úhrady prodejních cen pozemků a objektů je zřízen u Komerční banky a. s., pobočka Rumburk - číslo účtu 78-5141780277/0100. Nájemné z pozemků a prodejní ceny pozemků a objektů lze hradit v pokladně Městského úřadu Rumburk. Nájemné z bytů a nebytových prostor či prostorů sloužících podnikání a zálohy na služby lze hradit v pokladně odboru majetkového MěÚ Rumburk.

Odbor majetkový zajišťuje správu a údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města Rumburk, a to bytových a nebytových objektů, (kromě objektů ve správě odboru vnitřních věcí a technického oddělení města a objektů, které jsou předmětem výpůjčních smluv, pozemků, vodních toků a rybníků.

14.01 - úsek majetkoprávní

Zajišťuje zejména:

- zpracování agendy na úseku převodů nemovitých věcí z  majetku města a zpracování příslušných smluv v souladu s platnou legislativou, uzavírání smluv o zřízení věcných práv k nemovitým věcem ve vlastnictví města a smluv o zániku těchto práv občanskoprávní cestou a v souladu s platnou legislativou,

- zpracování a realizaci agendy pro nabývání nemovitých věcí do vlastnictví města včetně narovnání majetkoprávních nepořádků včetně jednání s příslušnými úřady a orgány státu a dotčenými právnickými a fyzickými osobami,

- spolupráci s příslušnými úřady a orgány státu ve věcech restitučního řízení,

- podklady pro převody nemovitých věcí podle zákona č. 172/1991 Sb. ve spolupráci s příslušnými úřady a orgány státu,

- realizaci veškerých majetkoprávních úkonů podle zákona č. 172/1991 Sb. včetně návrhů pro zápis do katastru nemovitostí,

- agendu na úseku daně z nabytí nemovitých věcí,

- zřizování věcných práv ve prospěch města občanskoprávní cestou,

- vymáhání pohledávek soudní cestou – návrhy na vydání platebních rozkazů,

- podklady pro žaloby na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, a návrhy na vyklizení bytu a výpovědi nájemních smluv – byty, budovy, prostory sloužící podnikání, pozemky včetně návrhů na vyklizení, 

- zpracování návrhů „zásad“, „interních směrnic“, „vyhlášek“ a „nařízení“ v souladu s platnou legislativou.

14.02 - úsek nemovitého majetku

Zajišťuje zejména:

- přípravu podkladů pro jednání orgánů města ve věcech nakládání s nemovitým majetkem města – prodej a nabývání budov a pozemků, výpůjčky nemovitých věcí, směny nemovitých věcí a zřizování věcných břemen,

- vedení evidence nemovitého majetku města v návaznosti na katastr nemovitostí,

- zpracování dokladů o pohybu majetku úseku,

- přípravu podkladů pro uzavírání kupních smluv, nájemních a pachtovních smluv, smluv o výpůjčce, darovacích smluv, směnných smluv, smluv o zřízení věcných práv a smluv o budoucích smlouvách,

- geometrické plány pro rozdělení pozemků, zaměření pozemků a staveb, vyznačení věcných práv a posudky potřebné k zajištění činností v působnosti úseku,

- evidenci smluv úseku,

- podklady pro vymáhání pohledávek úseku,

- přípravu podkladů pro jednání orgánů města ke stanovení vývoje cen nájemného, 

- kontrolu užívání a stavu pozemků ve vlastnictví města,

- péči a údržbu pozemků ve vlastnictví města vyjma pozemků „veřejného prostranství“ vymezených v  příloze obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (§ 34, zák. č. 128/2000 Sb.), prostřednictvím součinnosti s příslušnými odbory, nebo smluvními vztahy,

- pasportizaci a údržbu dřevin na pozemcích ve vlastnictví města,

- návrhy ke kácení dřevin,

- běžnou údržbu vodních toků a rybníků,

- předávání stanovisek, připomínek a podkladů z oblasti nemovitého majetku města příslušným odborům,

- péči o drobné sakrální památky.

14.03 - úsek objektů, bytů a prostor sloužících podnikání v majetku města 

Zajišťuje zejména:

- přípravu podkladů pro jednání orgánů města ve věcech nakládání s nemovitým majetkem města – nájem bytů, prostor sloužících podnikání a výpůjčky nemovitých věcí,

- zpracování návrhů plánu běžné údržby a oprav spravovaných budov (mimo budovy, které spadají pod správu odboru vnitřních věcí, technického oddělení města nebo jsou předmětem výpůjčky),

- organizaci běžné údržby a oprav, přejímá provedené práce,

- zpracování návrhu plánu investičních akcí úseku a v souladu s platnými „Směrnicemi“ města připravuje nebo realizuje jednotlivé investice menšího rozsahu,

- provádění průběžných kontrol užívání bytů a prostor sloužících podnikání,

- přejímání a předávání bytů a prostor sloužících podnikání, včetně vypracování přejímacích a předávacích protokolů,

- zpracování plánu revizí vyhrazených zařízení, jejich zajištění a vedení evidence,

- podklady pro vyúčtování služeb spojených s nájmem bytů a nebytových prostor a spolupracuje při jejich zpracování,

- vyřizování reklamací, z vypracovaného vyúčtování služeb,

- zpracování a aktualizace pasportů spravovaných domů, bytů a prostor sloužících podnikání,

- řízení činnosti domovníků,

- evidenci volných bytů a prostor sloužících podnikání.

14.04 - úsek smluvních vztahů a účtování

Zajišťuje zejména:

- vedení agendy spojené s nájmem bytů a prostor sloužících podnikání, evidenci nájemních smluv a výpočtových listů úseku,

- uzavírání nájemních smluv k bytům a prostor sloužících podnikání

- vedení evidence nájemních smluv na dobu určitou a jejich průběžné sledování,

- zpracování výše předpisu nájemného a záloh na služby spojené s nájmem bytů,

- zpracování výše záloh na služby spojené s nájmem prostor sloužících podnikání,

- podklady pro bezhotovostní platby (SIPO,

- zpracování přehledů o příjmech a výdajích na jednotlivé spravované budovy, 

- vyřizování reklamací na úseku nájemného a služeb,

- vyřizování stížností,

- vedení evidence pohledávek a jejich vymáhání včetně návrhů na vydání platebních rozkazů,

- přípravu podkladů pro uzavírání dohod o splátkách, jejich uzavírání v souladu s rozhodnutím orgánů města,

- evidenci a kontrolu dodržování uzavřených dohod o splátkách,

- příjem hotovostních plateb nájemného a záloh na služby,

- spolupráci s OF při vymáhání náhrad za škody způsobené třetí osobou.

 

Životní situace:

Soubory ke stažení

Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu

clanky5635/pris_p6_priloha2_7253.pdf132 KBPřihláška a nabídka na uzavření nájmu bytuvloženo: 04. 07. 2019, 09:52h
clanky5635/tiskopis.pdf168 KBŽádost o zřízení věcného břemenevloženo: 23. 06. 2022, 08:15h
clanky5635/prodej_pozemku_pz_-tiskopis_prohlaseni.pdf84 KBProdej pozemku - tiskopis prohlášenívloženo: 04. 01. 2023, 08:14h

Soubory ke stažení

Přihláška a nabídka na uzavření nájmu bytu

clanky5635/pris_p6_priloha2_7253.pdf132 KBPřihláška a nabídka na uzavření nájmu bytuvloženo: 04. 07. 2019, 09:52h
clanky5635/tiskopis.pdf168 KBŽádost o zřízení věcného břemenevloženo: 23. 06. 2022, 08:15h
clanky5635/prodej_pozemku_pz_-tiskopis_prohlaseni.pdf84 KBProdej pozemku - tiskopis prohlášenívloženo: 04. 01. 2023, 08:14h