Poplatek za zábor veřejného prostranství

Publikováno: 18.1.2024 Autor: Vondráček Jakub

Jedná se o poplatek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která je ke stažení na Oficiální stránky města Rumburk. Předmětem poplatku je provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb, dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje nebo služeb, za umístění stavebního nebo reklamního zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání prostranství pro sportovní kulturní nebo reklamní akce a pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

Při užívání veřejného prostranství vzniká ohlašovací povinnost. Ohlášení je třeba podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je odeslána prostřednictvím datové schránky, nejméně 15 dní před započetím užívání veřejného prostranství. Ohlášení případných změn v průběhu užívání veřejného prostranství do 15 dnů od jejich vzniku (mimo havárií).  Ohlášení ukončení užívání veřejného prostranství – přiznání k výši poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství. Ohlašovací formulář je ke stažení na Oficiální stránky města Rumburk.

 

Upozornění:

Podle § 14a odst. 6, zákona o místních poplatcích nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká v případě, kdy poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou.

 

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

MěÚ Rumburk, Tř. 9. května  1366/48, 408 01 Rumburk

Odbor komunálních věcí, budova A (hned za podatelnou vlevo)

Petr Svoboda, DiS.

Tel.: 412 356 231 e-mail: petr.svoboda@rumburk.cz

Po a St: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00, Pá 8:00 – 11:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 

Jaké doklady je třeba doložit

- přehlednou situaci s vyznačením tras, rozsahu i záboru veřejného prostranství

- plnou moc (v případě zastupování žadatele)

- výpis z obchodního rejstříku (postačí neověřená kopie), je-li žadatelem právnická osoba

- souhlas vlastníka pozemku

 

Sazby poplatku za zábor veřejného prostranství

1) Sazba poplatku činí za každý i započatý ma každý i započatý den:

a) za provádění výkopových prací                                                                         

10 Kč                                    

b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje:

I. při předsunutém prodeji                                                                                   

10 Kč                                    

b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje:

                                    

b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje:

II. ostatní                                                                                                           

40 Kč                                    

c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb                                         

10 Kč                                    

d) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje nebo služeb             

10 Kč                                    

e) za umístění stavebního zařízení                                                                       

 10 Kč                                    

(stavební zařízení v podobě lešení a stavebních zábran je prvních 60 dní zdarma)

f) za umístění reklamního zařízení                                                                         

40 Kč                                    

g) za umístění zařízení cirkusů                                                                                                               

10 Kč                                    

h) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                                                   

10 Kč                                    

i) za umístění skládek                                                                                                                           

10 Kč                                    

j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa                                                                                             

10 Kč                                    

k) za užívání pro sportovní, kulturní nebo reklamní akce                                                                           

 8 Kč                                    

l) za užívání pro potřeby tvorby filmových a televizních děl                                                                         

8 Kč                                    

 

2) Stanoví se týdenní paušální částka poplatku za umístění zařízení:

a) cirkusu                                                                                                                                         

7000 Kč                                    

b) lunaparků a jiných obdobných atrakcí                                                                                             

1400 Kč                                    

 

3) Stanoví se roční paušální částka poplatku:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa

I. pro osobní motorová vozidla do 3,5 tuny                                                                                       

10000 Kč                                    

II. pro ostatní vozidla                                                                                                                       

15000 Kč                                    

b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje, reklamního zařízení a dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb za každý započatý m2                                                                                                                                    

1500 Kč