Městská policie

Publikováno: 27.2.2017 Autor: admin

Důvodem ke vzniku Městské policie v Rumburku byla snaha představitelů města zabezpečit svým občanům co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

Při zabezpečování veřejného pořádku strážníci

  • dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
  • přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
  • dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
  • odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty
  • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
  • přispívají v rozsahu stanoveném zákony k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhalují přestupky a jiné správní delikty
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Městská policie (MP)

Kotmel Waldemar

Velitel MP
(MU MP)

+420 412 332 050
+420 774 897 951

Mgr. Šich Vítězslav

Preventista kriminality
(MU MP)

+420 412 332 050
+420 733 258 305

Důvodem ke vzniku Městské policie v Rumburku byla snaha představitelů města zabezpečit svým občanům co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

 

Městská policie Rumburk byla zřízena ke dni 1.2.1992 na základě zákona č. 553/1991 Sb., § 1, odst. 1, vydáním vyhlášky města bez číselného označení ze dne 27.2.1992. Tato vyhláška byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 3/1995, která byla v roce 2005 nahrazena vyhláškou č. 3/2005. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků městské policie.

Městskou policii řídí starosta města.
Přímým řízením městské policie je pověřen ředitel (případně jeho zástupce), který zodpovídá za chod celé městské policii ve všech ukazatelích, např.:

- Sestavení rozpočtu (provozního i kapitálového) a dohled nad jeho čerpáním a ekonomickým zacházením s prostředky, které jsou městské policii poskytnuty
- Sestavování plánů směn
- Školení a výcvik strážníků
- Spolupráce s manažerem prevence kriminality
- Spolupráce s vedoucími představiteli Policie České republiky Rumburk
- Zpracovávání veškerých podkladů pro městskou radu nebo zastupitelstvo města 
- Spolupráce s médii (informovat občany města o činnosti městské policie)
- Vyhodnocování činnosti městské policie, optimalizování výkonnosti městské policie, stanovování priorit při činnosti městské policie apod.


Přímým řízením strážníků ve směnách je pověřen pracovník stálé služby (operační), který je ve službě. Mimo stanovování konkrétních úkolů jednotlivým hlídkám má na starosti obsluhu pultu centralizované ochrany, přijímá veškerá oznámení od občanů a vede veškeré záznamy o průběhu služby včetně evidencí stanovených zákonem či ředitelem.

Právní servis Portálu veřejné správy ČR