Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin

V oblasti civilně správní odbor zajišťuje pro občany výkon státní správy na úseku matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a přestupkového řízení. Matriční úřad vykonává matriční činnost pro obce Jiříkov a Staré Křečany.


V oblasti dopravně správní zajišťuje úkoly související s výkonem státní správy na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku silniční dopravy (taxislužba), registru řidičů, registru vozidel (SME), získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přestupkového řízení.
V oblasti živnostenského úřadu vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravně správní (ODS)

Ing. Kusová Jana

Vedoucí odboru
(MU C211)

+420 412 356 297
+420 722 076 870
+420 412 356 301

Mgr. Macounová Drahomíra

Vedoucí oddělení dopravy
(MU C213)

Kohoutová Aneta , DiS.

Referent
(MU C208)

+420 412 356 331
+420 412 356 301

Bc. Krejčík Jan

Registr řidičů
(MU C210)

+420 412 356 298

Musílková Kateřina

referent
(MU C213)

Nedvěd Jaroslav

Zkušební komisař
(MU C212)

+420 412 356 337
+420 607 037 039

Novák Jaromír

Dopravní přestupky
(MU C414)

+420 412 356 284

Pinkasová Lucie , DiS.

Registr řidičů
(MU C210)

Ungerová Andrea , DiS.

Registr vozidel
(MU C208)

Szöllösiová Anna , DiS.

Registr vozidel
(MU C209)

Oddělení civilně správní (OCS)

Adámková Lucie

Evidence obyvatel
(MU B15)

+420 412 356 260
+420 412 356 345

Baranová Jana , DiS.

Evidence obyvatel
(MU B14)

+420 412 356 252

Fojtová Michaela , DiS.

Občanské průkazy a cestovní pasy
(MU B22)

Bc. Černá Hana

Přestupky
(MU B29)

+420 412 356 247
+420 412 356 121

Průdek Jiří

Cestovní doklady
(MU B22)

+420 412 356 243
+420 607 006 599

Rezková Radka

Matrika, narození
(MU B14)

+420 412 356 254
+420 725 712 715

Růžičková Jitka

Matrika, úmrtí, manželství
(MU B14)

+420 412 356 253
+420 702 129 847

Oddělení obecní živnostenský úřad (OZU)

Bc. Sykáčková Jiřina

Vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu
(MU C412)

Hoke Martina

Živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 283
+420 725 712 724

Jansová Jana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 277
+420 725 712 754

Bc. Rokosová Dana

Živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 319


Úřední hodiny

Pondělí: 08:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00

Středa: 08:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00

Pátek: 08:00 - 11:00

Vedoucí odboru

Alena Jánská
tel: 412 356 297
e-mail: alena.janska@rumburk.cz

Základní činnost odboru - informace pro veřejnost

Matrika
Radka Rezková - matrikářka, zástupce vedoucí odboru
tel: 412 356 254
e-mail: radka.rezkova@rumburk.cz


Jitka Růžičková - matrikářka
tel: 412 356 253
e-mail: jitka.ruzickova@rumburk.cz

-        Vydávání rodných listů, oddacích listů a úmrtních listů

-        Vydávání opisů matričních dokladů

-        Souhlasné prohlášení o určení otcovství

-        Vydávání osvědčení k církevním sňatkům

-        Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, příp. partnerství

-        Zápisy do Zvláštní matriky Brno

-        Legalizace matričních dokladů do ciziny

-        Termíny svatebních a slavnostních obřadů (vítání občánků, zlaté svatby...)

-        Žádosti o změnu jména a příjmení

Správní poplatky - matrika

Opis matričního dokladu                                                                     100,- Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství        500,- Kč

Svatební obřady:

  • snoubenci bez trvalého pobytu vČR 3000,- Kč
  • snoubenci, znichž pouze jeden má trv. pobyt vČR 2000,- Kč
  • povolení uzavřít manželství mimo stanov.dobu nebo mimo určenou místnost 1000,- Kč

Povolení změny:

  • příjmení hanlivého,výstředního,směšného,zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč
  • jména nebo příjmení vostatních případech 1000,- Kč


Evidence obyvatel
Ing. Dagmar Kopečná- evidence obyvatel pro občany města Rumburk, tel: 412 356 252
e-mail: dagmar.kopecna@rumburk.cz

Lucie Adámková- evidence obyvatel pro občany spr. obvodu obce Rumburk, tel: 412 356 260
e-mail: lucie.adamkova@rumburk.cz

 

Změna místa trvalého pobytu

Ke změně místa trvalého pobytu je třeba doložit občanský průkaz (doloží i děti do 15 let, pokud občanský průkaz mají), správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za osobu (děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny), a doklad opravňující užívání bytu (např. Nájemní smlouva, Ubytovací smlouva, Smlouva o převodu družstevního podílu), popř. předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Pokud občan nemá platný občanský průkaz, doloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. Cestovní doklad, Řidičský průkaz, Rodný list).

Zrušení trvalého pobytu

K žádosti vlastníka objektu či oprávněné osoby o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 100,- Kč za osobu, a písemnou žádost o zrušení trvalého pobytu, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o evidenci obyvatel. K žádosti občan doloží své užívací právo k objektu (např. Nájemní smlouva, Podnájemní smlouva). Žádost navrhovatel podává na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana, na kterého se žádost o zrušení trvalého pobytu vztahuje.

 

Ukončení pobytu na území České republiky

K ukončení trvalého pobytu, které občan sdělí na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana nebo na zastupitelském úřadě, je třeba doložit občanský průkaz, správní poplatek ve výši 100,- Kč, na zastupitelském úřadě ve výši 300,- Kč, a písemné sdělení, které musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

K žádosti o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti, a písemnou žádost, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Za občana mladšího 15 let žádá o výpis údajů jeho zákonný zástupce. Žádost o výpis údajů může občan podat na kterékoliv ohlašovně.

Doručovací adresa

K nahlášení doručovací adresy je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), a písemné hlášení o doručovací adrese, které musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše hlášení před zaměstnancem ohlašovny. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana.

Zprostředkování kontaktu

K žádosti o zprostředkování kontaktu jiného občana, které zprostředkuje Ministerstvo vnitra, je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 500,- Kč v kolkové známce, a písemnou žádost, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan osobně požádá na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu. Žádost
o zprostředkování kontaktu může podat občan starší 15 let.

Žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, o ukončení trvalého pobytu na území ČR, o poskytnutí údajů z informačního systému EO, o hlášení adresy pro doručování, a zprostředkování kontaktu, je možné podat také elektronickyna formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Správní poplatek lze uhradit převodem na účet příslušného úřadu.

V kanceláři matriky a evidence obyvatel se dále provádí vidimace (ověření kopie listiny) správní poplatek za stránku je 30,-Kč, legalizace (ověření podpisu) správní poplatek 30,-Kč.

Vydává se Veřejná listina o identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 - správní poplatek 200,-Kč.

Vydávají se výstupy z Czech POINTu.

 

Občanské průkazy a cestovní doklady

Jiří Průdek - cestovní doklady /CP/
tel:
412 356 243
e-mail: jiri.prudek@rumburk.cz

Jana Baranová DiS.- občanské průkazy /OP/
tel:
412 356 242
e-mail: jana.baranova@rumburk.cz

Podání žádosti o vystavení občanského průkazu

První OP - dítě do 15 let
- rodný list dítěte + rodič s OP
- správní poplatek 50 Kč

První OP - v 15 letech
- rodný list
- občan podává žádost o OP osobně
- správní poplatek se neplatí

Další OP
původní občanský průkaz, při změně rodinného stavu oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list, při změně trvalého pobytu potvrzení o změně z ohlašovny, k zapsání titulu doložit diplom, v případě ztráty je potřeba doložit rodný list nebo cestovní pas.
OP typu blesk- jen v případě ztráty, odcizení nebo poškození, nebo zrušení údaje o místu trvalého pobytu - doložit 2x foto ,rodný list žadatele. Správní poplatek 200,-Kč.

Žádost o cestovní pas s biometrickými údaji pro děti do 15 let
- rodný list dítěte - vrátit starý CP dítěte
- žádost podává rodič s platným OP+ dítě s sebou
- platnost pasu 5 let - 100,- Kč


Žádost o cestovní pas s biometrickými údaji pro děti od 15 do 18 let let a pro dospělé osoby
- platný OP
- starý pas
- platnost pasu 10 let - 600,- Kč

Pro děti od 15-18 let je nutný souhlas jednoho ze zákonných zástupců + RL dítěte

Blesk pasy (zkrácená lhůta) do 6 pracovních dnů
- OP, starý CP 
- platnost pasu 10 let 
- 4 000,- Kč

Blesk pasy (zkrácená lhůta) pro děti do 15 let do 6 pracovních dnů
- RL, původní CP, platný OP rodiče
- platnost pasu 5 let
- 2 000,- Kč
Pro děti od 15-18 let je vždy nutný souhlas jednoho ze zákonných zástupců + RL dítěte

Přestupkové agendy
-
Jednání je vedeno po předběžném dojednání nebo na základě předvolání


Přestupková agenda
Ing. Jiřina Tillnerová
tel:
412 356 247
e-mail: jirina.tillnerova@rumburk.cz

- všechny úkony související s vedením správního řízení o přestupcích dle přestupkového    zákona (přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku, proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě, na úseku školství, na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi aj.)
- všechny úkony související s vedením správního řízení o přestupcích dle jiných zvláštních předpisů (např. zákon o zbraních, zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech aj.)
- výdej dat z vlastní evidence přestupků
- předávání podkladů pro vymáhání nedoplatků na odbor finanční

 

Obecní živnostenský úřad

 

Jana Mrkáčková
telefon: 412 356 277
e-mail:
jana.mrkackova@rumburk.cz
- registrace ohlašovacích a koncesovaných živností
- registrace zemědělských podnikatelů
- správní činnosti


Bc. Jiřina Sykáčková
telefon: 412 356 275
e-mail: jirina.sykackova@rumburk.cz
- živnostenský rejstřík
- registrace ohlašovacích a koncesovaných živností
- správní činnosti

 

 

  • Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • Obecní živnostenský úřad předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
  • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku
  • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem pracoviště Czech POINT
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Registrace podnikatelů

* k ohlášení živnosti nebo k podání žádosti o koncesi není třeba dokládat výpis z evidence Rejstříku trestů


Ohlášení volné živnosti

* občanský průkaz
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)


Ohlášení řemeslné živnosti

* občanský průkaz
* splnění podmínky odborné způsobilosti (dokladem o odborné způsobilosti je např. výuční list v oboru nebo maturitní vysvědčení v oboru nebo potvrzení o minimálně  6-leté praxi v oboru)
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)

Ohlášení vázané živnosti

* občanský průkaz
* odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)

Žádost o koncesi

* občanský průkaz
* odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona

Pokud podnikatel nesplňuje podmínky odborné způsobilost pro provozování živnosti, musí si ustanovit odpovědného zástupce, který doloží tyto doklady:

* občanský průkaz
* splnění podmínky odborné způsobilosti živnosti dle ohlašovaného druhu živnosti (viz výše)
* prohlášení odpovědného zástupce, ve kterém udělí souhlas s ustanovením do funkce
odpovědného zástupce pro podnikatele, uvedený souhlas musí být podepsán před živnostenským úřadem, není-li podpis úředně ověřen
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)

Právnická osoba musí ustanovit pro všechny živnosti, kromě ohlašovací volné, odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle živnostenského zákona (viz výše). Dále právnická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi dokládá:

* notářský zápis, společenská smlouva
*  doklad prokazující vztah k sídlu - např. písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla souhlasí, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí


Správní poplatky


Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání - 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti - 500 Kč

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi - 500 Kč

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese - 500 Kč

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500 Kč

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny - 100 Kč

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu- 20 Kč za každou i započatou stránku

i) z živnostenského rejstříku na žádost - 20 Kč za každou i započatou stránku
j) Zápis do evidence zemědělského podnikatele - 1 000 Kč

k) Změna identifikačních údajů - 100 Kč

l) Změna neidentifikačních údajů - 500 Kč

m)Výpis z evidence zemědělského podnikatele 15 Kč za první stránku a každá další 5 Kč

Živnostenská kontrola:

Martina Hoke
telefon: 412 356 283
e-mail:
martina.hoke@rumburk.cz.

Bc. Dana Rokosová

telefon: 412 356 319
e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz

Úsek dopravy:
Přezkušování, povolování a kontrola

Jaroslav Nedvěd - zkušební komisař
tel: 412 356 337
e-mail: jaroslav.nedved@rumburk.cz

autoškoly

- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho využití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
- zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
- provádí přezkoušení z odborné a profesní způsobilosti
- rozhoduje o přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
- vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti

dopravní úřad- taxislužba

- zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává výpis z této evidence
- uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby
- vede údaje o dopravcích v centrálním registru dopravců
- provádí kontrolní činnost v rámci výkonu státního odborného dozoru
- projednává v prvním stupni porušení zákona v rozsahu své působnosti


stanice měření emisí ( SME )

- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování SME
- vydává osvědčení k provozování SME
- vykonává státní odborný dozor nad SME
- projednává v prvním stupni správní delikty v rozsahu své působnosti

Vydává: označení vozidla O5 praktického lékaře ve službě


Správní poplatky

Taxi služba

 

Vydání průkazu řidiče taxislužby

500,- Kč

Výpis z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

50,- Kč

Autoškoly

 

Vydání registrace k provozování autoškoly

2000,- Kč

Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1000,- Kč

Poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti žadatelů o ŘO

700,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku PPV

100,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku OÚV

200,- Kč

Poplatek za opravnou zkoušku PV-ŘV

400,- Kč

Stanice měření emisí

 

Udělení oprávnění k provozování SME

1 500,- Kč

Vydání osvědčení k provozování SME

300,- Kč

Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování SME

200,- Kč

 

Evidence řidičů - registr řidičů

Ing. Jana Kusová
tel: 412 356 299
e-mail: jana.kusova@rumburk.cz

Bc. Jan Krejčík
tel:
412 356 298
e-mail:jan.krejcik@rumburk.cz

 

K výměně řidičského průkazu žadatel předloží platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.
FOTKA NENÍ NUTNÁ!

Správní poplatky - registr řidičů:
Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti: zdarma
Výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů, ztráty, odcizení nebo poškození: 200 Kč
Výměna řidičského průkazu zrychleně: 700 Kč (výměna do 5 pracovních dnů)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu: 50 Kč (fotka s sebou)
Udělení a rozšíření řidičského oprávnění: 200 Kč
Vydání výpisu z evidenční karty řidiče: 1. stránka 15 Kč a za každou započatou stránku 5 Kč
Vydání výpisu z bodového hodnocení: 15 Kč
Vydání paměťových karet: 700 Kč

 

Evidence motorových vozidel - registr vozidel

Andrea Ungerová

tel: 412 356 330
e-mail: andrea.ungerova@rumburk.cz

 

Jana Janečková

tel: 412 356 334
e-mail: jana.kezerova@rumburk.cz


Aneta Kohoutová
tel:
412 356 331
e-mail: aneta.kohoutova@rumburk.cz

 

- rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisy změn údajů zapisováním v registru a jejich předávání do centrálního registru

- přidělení registrační značky silničnímu vozidlu a přípojnému vozidlu a vydávání tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání
- vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla
- zápis nebo výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru a technického průkazu
- rozhodování o vyřazení silničních vozidel z provozu (depozit) a zánik vozidel
- schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla

Správní poplatky- registr vozidel

 

Registrace: motocykl do 50 ccm

300,- Kč

Motocykl nad 50 ccm

500,- Kč

Osobní automobil, nákladní, bus a traktor

800,- Kč

Přípojné vozidlo do 750 kg

500,- Kč

Přípojné vozidlo nad 750 kg

700,- Kč

Vyřazení vozidla z provozu na 12 měsíců

200,- Kč

Vydání 1 registrační značky / jedné tabulky /

200,- Kč

Zápis změny do TP a do registru vozidel

50,- Kč

Duplikát TP, ORV

100,- Kč

Schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovez. vozidla

mimo EU

2000,- Kč

Schválení tech. způs. jednotlivě dovezeného vozidla

mimo EU, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1500,- Kč

Zápis místa a účelu využití vozidla /po 12 měsících od vyřazení 50,- Kč
Vydání registrační značky na přání /RZP/-1 tabulka 5000,- Kč
Úschova RZP již přidělené 300,- Kč
Rezervace RZP 500,- Kč
Rezervace RZP nové 500,- Kč
Vydání RZ již přidělené na nosič kol 600,- Kč
Vydání RZ za poškozené - 1 tabulka 600,- Kč
Výdej dat z registru vozidel 50,- KčPřestupky v dopravě


Jaromír Novák
tel: 412 356 284
e-mail: jaromir.novak@rumburk.cz

Mgr. Drahomíra Macounová
tel:
412 356 335
e-mail:drahomira.macounová@rumburk.cz

Jednání je vedeno po předběžném dojednání nebo na základě předvolání.

Řeší přestupky v silničním provozu, vyřizují žádosti o upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti.


- připravuje podklady projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
- plní oznamovací povinnost vůči dotčeným orgánům a pojišťovnám
- provádí administrativní práce na úseku přestupků v dopravě
- předává podklady pro vymáhání nedoplatků na odbor finanční