Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Publikováno: 18.1.2017 Autor: admin

V oblasti civilně správní odbor zajišťuje pro občany výkon státní správy na úseku matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a přestupkového řízení. Matriční úřad vykonává matriční činnost pro obce Jiříkov a Staré Křečany.


V oblasti dopravně správní zajišťuje úkoly související s výkonem státní správy na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku silniční dopravy (taxislužba), registru řidičů, registru vozidel (SME), získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a přestupkového řízení.
V oblasti živnostenského úřadu vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

OCDSOZU-Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Oddělení dopravy (ODS)

Holcová Šárka

Registr vozidel
(MU C209)

+420 412 356 331

Janečková Jana

Administrativní pracovník
(MU C414)

+420 412 356 132

Bc. Krejčík Jan

Dopravní přestupky
(MU C205)

+420 412 356 122

Ing. Kusová Jana

Vedoucí odboru
(MU C211)

+420 412 356 297
+420 722 076 870
+420 412 356 301

Mgr. Macounová Drahomíra

Vedoucí oddělení dopravy
(MU C213)

Musílková Kateřina

Dopravní přestupky
(MU C213)

Nedvěd Jaroslav

Zkušební komisař
(MU C212)

+420 412 356 337
+420 607 037 039

Novák Jaromír

Dopravní přestupky
(MU C414)

+420 412 356 284

Novotný Pavel

Registr vozidel
(MU C209)

+420 412 356 334
+420 412 356 301

Pinkasová Lucie , DiS.

Registr řidičů
(MU C210)

Szollosiová Anna , DiS.

Registr řidičůl
(MU C210)

Ungerová Andrea , DiS.

Registr vozidel
(MU C209)

Úsek civilně správní (OCS)

Adámková Lucie

Evidence obyvatel
(MU B15)

+420 412 356 260

Bc. Černá Hana

Přestupky
(MU B29)

+420 412 356 247

Fojtová Michaela , DiS.

Občanské průkazy a cestovní doklady
(MU B22)

Průdek Jiří

Občanské průkazy a cestovní doklady
(MU B22)

+420 412 356 243
+420 607 006 599

Rezková Radka

Matrika, narození
(MU B14)

+420 412 356 254
+420 725 712 715

Růžičková Jitka

Matrika, úmrtí, manželství
(MU B14)

+420 412 356 253
+420 702 129 847

Vélová Aneta

Evidence obyvatel
(MU B14)

+420 412 356 252

Oddělení obecní živnostenský úřad (OZU)

Ing. Haaseová Alena

Živnostenský úřad, živnostenská kontrola
(MU C 413)

+420 412 356 319

Bc. Hoke Martina

Vedoucí živnostenského úřadu, živnostenská kontrola
(MU C413)

+420 412 356 283
+420 725 712 724

Bc. Jansová Jana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 277
+420 725 712 754

Bc. Rokosová Dana

Živnostenský úřad, registrace
(MU C412)

+420 412 356 275

 

Úřední hodiny

 

Pondělí: 08:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00

 

Středa: 08:00 - 12:00 / 12:30 - 17:00

 

Pátek: 08:00 - 11:00

 

Registr vozidel přijímá poslední žádost nejpozději 30 minut před koncem úředních hodin

 

 

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

V oblasti civilně správní odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupkového řízení a provozuje pracoviště Czech POINT. Matriční úřad vykonává matriční činnost pro obce Jiříkov a Staré Křečany.

V oblasti dopravně správní odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku dopravního úřadu, registru řidičů, registru vozidel, stanic měření emisí, autoškoly a přestupkového řízení.

V oblasti obecního živnostenského úřadu odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti registrace živností, živnostenské kontroly, živnostenského rejstříku, evidence zemědělských podnikatelů a provozuje pracoviště Czech POINT.

 

 Vedoucí odboru

Ing. Jana Kusová
tel: 412 356 297
e-mail:  jana.kusova@rumburk

 

Matrika


Radka Rezková - matrikářka, zástupce vedoucí odboru
tel:412 356 254
e-mail: radka.rezkova@rumburk.cz


Jitka Růžičková - matrikářka
tel: 412 356 253
e-mail: jitka.ruzickova@rumburk.cz

 

 Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 301/2000 S., o matrikách.

-        Vydávání rodných listů, oddacích listů a úmrtních listů

-        Vydávání opisů matričních dokladů

-        Souhlasné prohlášení o určení otcovství

-        Vydávání osvědčení k církevním sňatkům

-        Vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, příp. partnerství

-        Zápisy do Zvláštní matriky Brno

-        Legalizace matričních dokladů do ciziny

-        Termíny svatebních a slavnostních obřadů (vítání občánků, zlaté svatby)

-        Žádosti o změnu jména a příjmení

Správní poplatky – matrika

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

 

Opis matričního dokladu                                                                     100,- Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství        500,- Kč

Svatební obřady:

  • snoubenci bez trvalého pobytu v ČR 3000,- Kč
  • snoubenci, z nichž pouze jeden má trv. pobyt v ČR 2000,- Kč
  • povolení uzavřít manželství mimo stanov. dobu nebo mimo určenou místnost 1000,- Kč

Povolení změny:

  • příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 100,- Kč
  • jména nebo příjmení v ostatních případech 1000,- Kč


Evidence obyvatel


Aneta Vélová - evidence obyvatel pro občany města Rumburk
tel:412 356 252
e-mail: aneta.velova@rumburk.cz

 

Lucie Adámková - evidence obyvatel pro občany správní obvodu obce Rumburk
tel:412 356 260
e-mail: lucie.adamkova@rumburk.cz

 

 Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č.133/2000 S., o evidenci obyvatel.

 Změna místa trvalého pobytu

Ke změně místa trvalého pobytu je třeba doložit občanský průkaz (doloží i děti do 15 let, pokud občanský průkaz mají), správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti za osobu (děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny), a doklad opravňující užívání bytu (např. Nájemní smlouva, Ubytovací smlouva, Smlouva o převodu družstevního podílu), popř. předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Pokud občan nemá platný občanský průkaz, doloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (např. Cestovní doklad, Řidičský průkaz, Rodný list).

Zrušení trvalého pobytu

K žádosti vlastníka objektu či oprávněné osoby o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 100,- Kč za osobu, a písemnou žádost o zrušení trvalého pobytu, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o evidenci obyvatel. K žádosti občan doloží své užívací právo k objektu (např. Nájemní smlouva, Podnájemní smlouva). Žádost navrhovatel podává na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana, na kterého se žádost o zrušení trvalého pobytu vztahuje.

 Ukončení pobytu na území České republiky

K ukončení trvalého pobytu, které občan sdělí na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana nebo na zastupitelském úřadě, je třeba doložit občanský průkaz, správní poplatek ve výši 100,- Kč, na zastupitelském úřadě ve výši 300,- Kč, a písemné sdělení, které musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

K žádosti o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 50,- Kč v hotovosti, a písemnou žádost, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Za občana mladšího 15 let žádá o výpis údajů jeho zákonný zástupce. Žádost o výpis údajů může občan podat na kterékoliv ohlašovně.

Doručovací adresa

K nahlášení doručovací adresy je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), a písemné hlášení o doručovací adrese, které musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše hlášení před zaměstnancem ohlašovny. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana.

Zprostředkování kontaktu

K žádosti o zprostředkování kontaktu jiného občana, které zprostředkuje Ministerstvo vnitra, je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 500,- Kč v kolkové známce, a písemnou žádost, která musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan osobně požádá na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu. Žádost
o zprostředkování kontaktu může podat občan starší 15 let.

Žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, o ukončení trvalého pobytu na území ČR, o poskytnutí údajů z informačního systému EO, o hlášení adresy pro doručování, a zprostředkování kontaktu, je možné podat také elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky. Správní poplatek lze uhradit převodem na účet příslušného úřadu.

V kanceláři matriky a evidence obyvatel se dále provádí vidimace (ověření kopie listiny) správní poplatek za stránku je 30,-Kč, legalizace (ověření podpisu) správní poplatek 30,-Kč.

Vydává se Veřejná listina o identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 - správní poplatek 200,-Kč.

Vydávají se výstupy z Czech POINTu.

 

Cestovní doklady

Michaela Fojtová, DiS.
Tel: 412 356 242
e-mail: michaela.fojtova@rumburk.cz

Jiří Průdek
Tel: 412 356 243
e-mail: jiri.prudek@rumburk.cz

 

Občanské průkazy

Michaela Fojtová, DiS.
Tel: 412 356 242
e-mail: michaela.fojtova@rumburk.cz

Jiří Průdek 
Tel: 412 356 243
e-mail: jiri.prudek@rumburk.cz

 

 Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.

 

Podání žádosti o vystavení OP

První OP – dítě do 15 let

-          Rodný list dítěte + rodič s OP, dítě s sebou

-          Platnost dokladu 5 let

Správní poplatek:

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

standartní lhůta (do 30 dní) – 50,-

a)    blesk (do 5 pracovních dní) – 300,- (podání a převzetí u MV*)

          200,- (podání u ORP*)

          100,- (převzetí u MV*)

          300,- (podání a převzetí u ORP*)

b)    supeblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 500,- (podání a převzetí u MV*)

      250,- (podání na ORP*)

      250,- (převzetí u MV*)

První OP – v 15 letech

-          Rodný list

-          Občan podává žádost osobně

-          Správní poplatek se neplatí

-          Platnost dokladu 10 let

Ostatní OP

Původní občanský průkaz, při změně rodinného stavu oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list, při změně trvalého pobytu potvrzení o změně z ohlašovny, k zapsání titulu doložit diplom, v případě ztráty je potřeba doložit rodný list nebo cestovní pas.

Správní poplatek u osob starších 15 let

a)    blesk (do 5 pracovních dní) – 500,- (podání a převzetí u MV*)

                                                            250,- (podání u ORP*)

                                                            250,- (převzetí u MV*)

                                                            500,- (podání a převzetí u ORP*)

b)    superblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 1000,- (podání a převzetí u MV*)

                                                            500,- (podání u ORP*)

                                                            500,- (převzetí u MV*)

OP typu „blesková“ bez strojově čitelných údajů a kontaktního elektronického čipu:

a)    s platností na 1 měsíc z důvodu ztráty – jen v období voleb – zdarma

b)    s platností na 3 měsíce – po získání státního občanství ČR – správní poplatek 100,-

doložit 2x foto, rodný list žadatele

Podání žádosti o vystavení CP

Cestovní pas – dítě do 15 let

-          rodný list dítěte + rodič s OP, dítě s sebou

-          platnost pasu 5 let

Správní poplatek:

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

a)    standartní lhůta (do 30 dní) –   100,-

b)    blesk (do 5 pracovních dní) –    1000,- (podání a převzetí u MV*)

                                                     500,- (podání u ORP*)

                                                     500,- (převzetí u MV*)

                                                     1000,- (podání a převzetí u ORP*)

c)    superblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 2000,- (podání a převzetí u MV*)

                                                                      1500,- (podání u ORP*)

                                                                        500,- (převzetí u MV*)

Cestovní pas – dítě 15-18 let a pro dospělé osoby

-          platný OP

-          starý CP

-          platnost pasu 10 let

Správní poplatek:

a)    standartní lhůta (do 30 dní) – 600,-

b)    blesk (do 5 pracovních dní) – 3000,- (podání a převzetí u MV*)

                                                  2000,- (podání u ORP*)

                                                  1000,- (převzetí u MV*)

                                                  3000,- (podání a převzetí u ORP*)

c)    superblesk (do 24 hodin pracovního dne) – 6000,- (podání a převzetí u MV*)

                                                                      4000,- (podání u ORP*)

                                                                      2000,- (převzetí u MV*)

Pro děti od 15 do 18 let je nutný souhlas jednoho ze zákonných zástupců.

*Vysvětlivky:

MV – Ministerstvo vnitra

ORP – Obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

Přestupková agenda

Bc. Hana Černá
tel. 412 356 247
e-mail: hana.cerna@rumburk.cz

- vede řízení o přestupcích podle zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích (přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku, proti pořádku ve státní správě a uzemní samosprávě) a vede řízení o přestupcích, které byly svěřeny obci s rozšířenou působností vyjma přestupků na úseku školství

- provádí zápis vybraných přestupku do evidence přestupků

- vydává zprávy o pověsti pro orgány státní správy (PČR, soudy)

- předává podklady pro vymáhání nedoplatků na odbor finanční

- jednání je vedeno po předběžném dojednání

 

Oddělení dopravy

 

Mgr. Drahomíra Macounová, vedoucí oddělení dopravy 
tel: 412 356 335
e-mail:drahomira.macounová@rumburk.cz

 

Registr řidičů

Lucie Pinkasová, DiS.
tel. 412 356 299
e-mail: lucie.pinkasova@rumburk.cz

 

Anna Szöllösiová, DiS.
tel. 412 356 298
e-mail: anna.szollosiova@rumburk.cz

 Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

- vede registr řidičů

- vydává data z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče)

- vydává, vyměňuje řidičské průkazy a vydává řidičské průkazy za ztracené, odcizené, poškozené  a  vydává mezinárodní řidičské průkazy 

- vydává průkazy profesní způsobilosti řidiče pro cizince a provádí zápis profesní způsobilosti řidiče do ŘP

- vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství

- provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, odesílá sdělení o dosažení 12 bodů řidiči

- projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení

- vydává paměťové karty do digitálních tachografů: kartu řidiče, kartu vozidla a kartu podniku

- spolupracuje s orgány veřejné moci (státní zastupitelství, Policie ČR, soudy, exekutor)

- rozhoduje o zadržení řidičského průkazu
- rozhoduje o odnětí, omezení nebo podmínění řidičské oprávnění

- rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění po jeho vykonání nebo upuštění

 

K výměně řidičského průkazu žadatel předloží platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.


K podání žádosti foto není nutné !

Správní poplatky - registr řidičů:

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti: zdarma
Výměna řidičského průkazu z důvodu změny údajů, ztráty, odcizení nebo poškození: 200 Kč
Výměna řidičského průkazu zrychleně: 700 Kč (výměna do 5 pracovních dnů)
Vydání mezinárodního řidičského průkazu: 50 Kč (fotka s sebou)
Vydání řidičského průkazu po udělení a rozšíření řidičského oprávnění: 200 Kč
Vydání výpisu z evidenční karty řidiče: 1. stránka 15 Kč a za každou započatou stránku 5 Kč
Vydání výpisu z bodového hodnocení: 15 Kč
Vydání paměťových karet: 700 Kč

 

Registr vozidel

Andrea Ungerová, DiS.
tel: 412 356 300
e-mail: andrea.ungerova@rumburk.cz

Šárka Holcová
tel: 412 356 334
e-mail: sarka.holcova@rumburk.cz

Pavel Novotný
tel: 412 356 301
e-mail: pavel.novotny@rumburk.cz

 Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisy změn údajů zapisováním v registru a jejich předávání do centrálního registru

- přidělení registrační značky silničnímu vozidlu a přípojnému vozidlu a vydávání tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání
- vydávání osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla
- rozhoduje o vyřazení silničních vozidel z provozu (depozit) a zánik vozidel
- schvaluje technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla

 

Správní poplatky- registr vozidel

Přípojné vozidlo do 750 kg 500,- Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg 700,- Kč
 Vyřazení vozidla z provozu (depozit) 200,- Kč
Vydání 1 registrační značky / jedné tabulky / 200,- Kč
Zápis změny do TP a do registru vozidel 50,- Kč
Duplikát TP, ORV 100,- Kč
Schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovez. vozidla mimo EU 2000,-Kč
Schválení tech. způs. jednotlivě dovezeného vozidla mimo EU, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES 1500,- Kč
Vydání registrační značky na přání /RZP/-1 tabulka 5000,- Kč
Úschova RZP již přidělené 300,- Kč
Rezervace RZP dosud nepřidělené 500,- Kč
Vydání RZ již přidělené na nosič kol 600,- Kč
Vydání RZ za poškozené - 1 tabulka 600,- Kč
Výdej dat z registru vozidel 50,- Kč


Přestupky v dopravě


Jaromír Novák
tel: 412 356 284
e-mail: jaromir.novak@rumburk.cz

Mgr. Drahomíra Macounová 
tel: 412 356 335
e-mail:drahomira.macounová@rumburk.cz

Bc. Jan Krejčík
tel: 412 356 122
e-mail:jan.krejcik@rumburk.cz

Kateřina Musílková - administrativní pracovník v dopravě
tel: 412 356 116
e-mail: katerina.musilkova@rumburk.cz

Jana Janečková - administrativní pracovník
tel: 412 356 132
e-mail: jana.janeckova@rumburk.cz

 

Jednání je vedeno po předběžném dojednání nebo na základě předvolání.

Řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vyřizují žádosti o upuštění od zbytku správního trestu zákazu činnosti.

- plní oznamovací povinnost vůči dotčeným orgánům a pojišťovnám
- provádí administrativní práce na úseku přestupků v dopravě
- předává podklady pro vymáhání nedoplatků na odbor finanční

 

Přezkušování, povolování a kontrola 

Jaroslav Nedvěd – zkušební komisař
tel. 412 356 337
e-mail: jaroslav.nedved@rumburk.cz

autoškoly

Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel.

- rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
- schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho využití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
- zařazuje žadatele o řidičská oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto  zkoušky
- provádí přezkoušení z odborné a profesní způsobilosti
- rozhoduje o přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
- vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- projednává v prvním stupni porušení zákona v rozsahu své působnosti           

 stanice měření emisí (SME)

Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č.56/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování SME
- vydává osvědčení k provozování SME
- vykonává státní odborný dozor nad SME
- projednává v prvním stupni porušení zákona v rozsahu své působnosti

Vydává: označení vozidla O5 praktického lékaře ve službě

 

Správní poplatky - autoškola

Vydání registrace k provozování autoškoly 2000,- Kč
Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly 1000,- Kč
Poplatek za zkoušku z odborné způsobilosti žadatelů o ŘO 700,- Kč
Poplatek za opravnou zkoušku z předpisů 100,- Kč
Poplatek za opravnou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby 200,- Kč
Poplatek za opravnou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč

 

Správní poplatky - stanice měření emisí

Udělení oprávnění k provozování SME  1500,- Kč
Vydání osvědčení k provozování SME   300,- Kč
Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování SME 200,- Kč

 

 

 taxislužba

Bc. Jan Krejčík
tel: 412 356 298
e-mail: jan.krejcik@rumburk.cz

Lucie Pinkasová, DiS.
tel. 412 356 299
e-mail: lucie.pinkasova@rumburk.cz

Anna Szöllösiová, DiS.
tel. 412 356 298
e-mail: anna.szollosiova@rumburk.cz

Vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č.111/1994 Sb., o silniční dopravě.

- zapisuje vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydává výpis z této evidence
- uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby
- vede údaje o dopravcích v centrálním registru dopravců
- provádí kontrolní činnost v rámci výkonu státního odborného dozoru
- projednává v prvním stupni porušení zákona v rozsahu své působnosti


Správní poplatky – taxislužba

Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

Vydání průkazu řidiče taxislužby 500,- Kč
Výpis z rejstříku podnikatelů v silniční dopravě

50,- Kč

 Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby                                          500,- Kč

 

Oddělení obecní živnostenský úřad

 

 Bc. Martina Hoke, vedoucí oddělení obecní živnostenský úřad
 tel.: 412 356 283
 e-mail: martina.hoke@rumburk.cz


Bc. Dana Rokosová

tel.: 412 356 275

e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz

- živnostenský rejstřík

- registrace ohlašovacích a koncesovaných živností

- registrace zemědělských podnikatelů

- správní činnosti

 

Jana  Jansová
tel.: 412 356 277
e-mail:jana.jansova@rumburk.cz

- živnostenský rejstřík
- registrace ohlašovacích a koncesovaných živností
- registrace zemědělských podnikatelů
- správní činnosti

 

Živnostenská kontrola:

Bc. Martina Hoke
tel.: 412 356 283
e-mail: martina.hoke@rumburk.cz

  • Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako centrální registrační místo přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení na základě zvláštních právních předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
  • Obecní živnostenský úřad předává ve stanovené lhůtě obdržená podání příslušným správním úřadům, které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.
  • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku
  • Obecní živnostenský úřad je provozovatelem pracoviště Czech POINT
  • vede evidenci zemědělských podnikatelů podle zákona č.252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění

Registrace podnikatelů

* k ohlášení živnosti nebo k podání žádosti o koncesi není třeba dokládat výpis z evidence Rejstříku trestů


Ohlášení volné živnosti

* občanský průkaz
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)


Ohlášení řemeslné živnosti

* občanský průkaz
* splnění podmínky odborné způsobilosti (dokladem o odborné způsobilosti je např. výuční list v oboru nebo maturitní vysvědčení v oboru nebo doklad o vykonání 6leté praxe v oboru ve formě pracovní smlouvy, zápočtového listu, ...)
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)

Ohlášení vázané živnosti

* občanský průkaz
* odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 2 živnostenského zákona
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)

Žádost o koncesi

* občanský průkaz
* odborná způsobilost je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona

Pokud podnikatel nesplňuje podmínky odborné způsobilosti pro provozování živnosti, musí si ustanovit odpovědného zástupce, který doloží tyto doklady:

* občanský průkaz
* splnění podmínky odborné způsobilosti živnosti dle ohlašovaného druhu živnosti (viz výše)
* prohlášení odpovědného zástupce, ve kterém udělí souhlas s ustanovením do funkce
odpovědného zástupce pro podnikatele, uvedený souhlas musí být podepsán před živnostenským úřadem, není-li podpis úředně ověřen
* splnění všeobecné podmínky provozování živnosti (bezúhonnost)

Právnická osoba musí ustanovit pro všechny živnosti, kromě ohlašovací volné, odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle živnostenského zákona (viz výše). Dále právnická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi dokládá:

* notářský zápis, společenská smlouva
*  doklad prokazující vztah k sídlu - např. písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním sídla souhlasí, nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí


Správní poplatky
Správní poplatky jsou splatné v hotovosti v pokladně úřadu, lze platit i platební kartou.

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání - 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti - 500 Kč

c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání - 1000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi - 500 Kč

e) Změna rozhodnutí o udělení koncese - 500 Kč

f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost - 500 Kč

g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny - 100 Kč

h) Vydání úplného nebo částečného výpisu- 20 Kč za každou i započatou stránku

i) z živnostenského rejstříku na žádost - 20 Kč za každou i započatou stránku
j) Zápis do evidence zemědělského podnikatele - 1 000 Kč

k) Změna identifikačních údajů - 100 Kč

l) Změna neidentifikačních údajů - 500 Kč

m)Výpis z evidence zemědělského podnikatele 15 Kč za první stránku a každá další 5 Kč

 

 

Soubory ke stažení

TAXISLUŽBA

clanky5653/taxi_zadost_o_udeleni_opravneni.pdf134 KBŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužbyvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_cestne_prohlaseni_o_ztrate,_poskozeni,_odcizeni.pdf284 KBČestné prohlášení řidiče taxislužby o ztrátě, odcizenívloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_vyrazeni_vozidla.pdf191 KBŽádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_zarazeni_vozidla.pdf379 KBŽádost o zařazení vozidla do evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h

AUTOŠKOLA

clanky5653/oznameni_o_vyrazeni_vozidla_z_registrace.pdf101 KBOznámení o vyřazení cvičného vozidla z registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zarazeni_vozidla_do_registrace.pdf102 KBOznámení o zařazení výcvikového vozidla do registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zmene_v_registraci.pdf101 KBOznámení o změně v registraci autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/adost_o_prijeti_vyuce_a_vycviku.pdf2 MBŽádost o přijetí k výuce a výcvikuvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_prezkouseni_z_odborne_zpusobilostivraceni_ridicskeho_prukazu.pdf270 KBŽádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§§ 45, 45a zákona č. 247/2000 Sb.)vloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_schvaleni_vycvikoveho_vozidla.pdf101 KBŽádost o schválení výcvikového vozidla autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_vydani_registrace.pdf156 KBŽádost o vydání registrace k provozování autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h

Formuláře registru silničních vozidel

clanky5653/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel.pdf626 KBŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:27h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou.pdf706 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou.pdf732 KBOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz.pdf654 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-historickeho-vozidla-do-registru-historickych-a-spor.pdf131 KBŽádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-sportovniho-vozidla-do-registru-historickych-a-sport.pdf119 KBŽádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf651 KBŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf652 KBŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf156 KBŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-1.pdf667 KBŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/md-zadost-zapis-zmen-udaju-registr-vozidel.pdf646 KBŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/2-zadost-o-provedeni-testovani-historickeho-vozidla.pdf282 KBŽádost o provedení testování historického vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/3-zadost-o-uznani-testovani-silnicniho-vozidla.pdf280 KBŽádost o uznání testování silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-povoleni-vyroby-vozidla-a-o-povoleni-prestavby-vozidla-1.pdf133 KBŽádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-schvaleni-technicke-zpusobilosti-vyrobeneho-nebo-prestaveneho-vozidla-1.pdf139 KBŽádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)vloženo: 27. 05. 2020, 09:31h

Soubory ke stažení

TAXISLUŽBA

clanky5653/taxi_zadost_o_udeleni_opravneni.pdf134 KBŽádost o udělení oprávnění řidiče taxislužbyvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_cestne_prohlaseni_o_ztrate,_poskozeni,_odcizeni.pdf284 KBČestné prohlášení řidiče taxislužby o ztrátě, odcizenívloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_vyrazeni_vozidla.pdf191 KBŽádost o vyřazení vozidla z evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h
clanky5653/taxi_zadost_o_zarazeni_vozidla.pdf379 KBŽádost o zařazení vozidla do evidence dopravního úřaduvloženo: 12. 07. 2019, 10:36h

AUTOŠKOLA

clanky5653/oznameni_o_vyrazeni_vozidla_z_registrace.pdf101 KBOznámení o vyřazení cvičného vozidla z registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zarazeni_vozidla_do_registrace.pdf102 KBOznámení o zařazení výcvikového vozidla do registrace autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/oznameni_o_zmene_v_registraci.pdf101 KBOznámení o změně v registraci autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/adost_o_prijeti_vyuce_a_vycviku.pdf2 MBŽádost o přijetí k výuce a výcvikuvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_prezkouseni_z_odborne_zpusobilostivraceni_ridicskeho_prukazu.pdf270 KBŽádost o přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (§§ 45, 45a zákona č. 247/2000 Sb.)vloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_schvaleni_vycvikoveho_vozidla.pdf101 KBŽádost o schválení výcvikového vozidla autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h
clanky5653/dost_o_vydani_registrace.pdf156 KBŽádost o vydání registrace k provozování autoškolyvloženo: 12. 07. 2019, 10:39h

Formuláře registru silničních vozidel

clanky5653/zadost-o-poskytnuti-udaju-z-registru-silnicnich-vozidel.pdf626 KBŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:27h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou.pdf706 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/oznameni-o-ztrate,-zniceni-nebo-odcizeni-tabulky-s-registracni-znackou.pdf732 KBOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-tabulky-s-registracni-znackou-na-vyvoz.pdf654 KBŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-historickeho-vozidla-do-registru-historickych-a-spor.pdf131 KBŽádost o registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-registraci-sportovniho-vozidla-do-registru-historickych-a-sport.pdf119 KBŽádost o registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vydani-noveho-technickeho-prukazu-silnicniho-vozidla-a-noveho-o.pdf651 KBŽádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-vyrazeni-silnicniho-vozidla-z-provozu,-ukonceni-vyrazeni-silnic.pdf652 KBŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf156 KBŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-1.pdf667 KBŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/md-zadost-zapis-zmen-udaju-registr-vozidel.pdf646 KBŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidelvloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/2-zadost-o-provedeni-testovani-historickeho-vozidla.pdf282 KBŽádost o provedení testování historického vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/3-zadost-o-uznani-testovani-silnicniho-vozidla.pdf280 KBŽádost o uznání testování silničního vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-povoleni-vyroby-vozidla-a-o-povoleni-prestavby-vozidla-1.pdf133 KBŽádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidlavloženo: 27. 05. 2020, 09:31h
clanky5653/zadost-o-schvaleni-technicke-zpusobilosti-vyrobeneho-nebo-prestaveneho-vozidla-1.pdf139 KBŽádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo)vloženo: 27. 05. 2020, 09:31h