Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

20.10 – oddělení sociálně právní ochrany dětí:

20.11 – úsek náhradní rodinné péče

20.12 – úsek sociálně právní ochrany dětí

22.13 – úsek sociálních kurátorů pro mládež

20.20 – oddělení sociální a terénní práce

20.21 – úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností

20.22 – úsek zdravotnictví

20.23 – úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností

20.24 – úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování

20.25 – úsek manažera prevence kriminality

20.26 – úsek terénní práce

20.27 – úsek opatrovnictví

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)

Ing. Svobodová Denisa

Vedoucí odboru
(MU C409)

+420 412 356 290
+420 725 043 926

Bc. Hofmanová Dagmar , DiS.

Vedoucí oddělení sociální a terénní práce
(MU C105)

+420 412 356 311
+420 725 712 721

Bc. Balcarová Zdeňka

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 281
+420 725 712 752

Bc. Strašilová Ivana

Vedoucí oddělení soc. právní ochrany dětí
(MU C310)

+420 412 356 293
+420 725 837 077

Bc. Dlasková Lenka

Náhradní rodinná péče
(MU C408)

+420 412 356 341
+420 602 458 847

Bc. Dvořáková Eva

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 308
+420 720 042 931

Hájková Kateřina , DiS.

Koordinátorka sociálních služeb
(MU C411)

Bc. Havelková Ivana

náhradní rodinná péče : osvojení, pěstounská péče
(MU C408)

+420 412 356 306
+420 725 712 734

Mgr. Jančová Zdeňka

Náhradní rodinná péče, dohody o výkonu PP
(MU C407)

+420 412 356 263
+420 702 217 981

Bc. Jurajdová Lucie

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 117
+420 702 233 555

Bc. Kočová Pavla

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C308)

+420 412 356 291
+420 702 252 167

Kozlerová Jana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 359
+420 725 837 079

Křížová Lýdie , DiS.

Opatrovnice
(C110)

+420 412 356 292
+420 601 160 469

Neidhardtová Dana

Terénní pracovnice
(MU C111)

+420 412 356 316
+420 725 106 869

Punčochářová Hana , DiS.

Sociální pracovnice
(MU C112)

+420 412 356 312
+420 606 041 613

Bc. Renglová Romana

Sociální kurátor pro dospělé
(MU C113)

+420 412 356 310
+420 602 642 209

Bc. Riedelová Renata

Ochrana dětí a kurátor pro mládež
(MU C410)

+420 412 356 280
+420 702 218 056

Rysová Hana

Opatrovnice
(MU C110)

+420 412 356 314
+420 702 270 784

Štěpková Kateřina , DiS.

Náhradní rodinná péče
(MU C408)

Suchá Markéta

Terénní pracovnice
(MU C)


+420 702 233 772

Telefonní čísla Pracovníků OSVZ


(JSOU DOSTUPNÁ POUZE V PRACOVNÍ DOBĚ)

Bc. Tran Tomáš

Sociální začleňování, prevence kriminality
(MU C411)

+420 412 356 278
+420 720 042 297

Zemanová Iveta

Veřejný opatrovník
(MU C111)

+420 412 356 118
+420 722 984 274

 

20.10 – Oddělení sociálně právní ochrany dětí

20.11 – úsek náhradní rodinné péče

A) Samostatnou působnost nevykonává.

B) Přenesená působnost

- vede základní a pomocnou evidenci v agendě péče o děti v NRP (příslušné rejstříky)

- vede spisovou dokumentaci o dítěti v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., v souladu se směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21

- zajišťuje potřebnou spisovou dokumentaci pro umístění dítěte do náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, přechodná pěstounská péče, péče jiné osoby)

- vede evidenci rejstříků v souladu se směrnicí MPSV č. j. 2013/26780

- zajišťuje odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a děti v NRP

- vyhledává děti uvedené v § 1 písm. d), vhodných do osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče

- vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny

- provádí šetření v rodině a bydlišti dítěte, škole, ve zdravotnickém zařízení, získává informace o dítěti, v rámci toho spolupracuje se státními, samosprávnými orgány

- na vyžádání podává zprávy o zjištěných poměrech soudu, státnímu zastupitelství

- navrhuje soudu vydání předběžného opatření na základě § 452 zákona 292/2013 Sb., zákona o zvláštních řízeních soudních, na umístění dítěte do náhradní výchovy a účastní se výkonu tohoto opatření

- na základě usnesení dle § 943 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vykonává funkci opatrovníka nezletilého dítěte

- jako opatrovník dítěte zastupuje zájmy nezletilého při soudních jednáních, podává zprávu o sociálních a výchovných poměrech dítěte a navrhuje důkazy a podává návrh na rozsudek

- podává k soudu návrhy na zahájení řízení ve věcech nařízení, zrušení ústavní výchovy, nařízení, zrušení soudního dohledu, omezení či zbavení rodičovských práv

- podává podněty na změnu výchovného prostředí a na výkon rozhodnutí

- podává podněty na zahájení trestního řízení při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti

- účastní se výslechů poškozených nezletilých dětí

- spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní výchova a poskytuje odbornou poradenskou činnost

- sleduje dodržování práv dětí v ústavní a ochranné výchově

- vydává písemný souhlas s dočasným pobytem dítěte s nařízenou ústavní výchovou mimo ústav

- na základě požadavku soudu provádí kontrolu nařízeného soudního dohledu nad výchovou nezletilého dítěte

- dodržuje mlčenlivost ohledně informací, které jsou předmětem spisů OSPOD

- zodpovídá za řádnou archivaci všech dokumentů sociálně právní ochrany dětí

- zpracovává statistické ukazatele pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a zodpovídá za její používání pracovníky OSPOD při jejich práci

- vykonává pohotovostní službu dle stanoveného rozpisu

- provádí pohovory s nezletilými dětmi

- sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných osob než rodičů

- zprostředkovává pomoc odborných, poradenských a jiných pracovišť

- vyhledává děti, jejichž rodiče, či jiné osoby si neplní své povinnosti k dětem a působí na odstranění příčin

- organizuje akce pro děti v NRP

 

20.12 – úsek sociálně právní ochrany dětí

A) Samostatnou působnost nevykonává.

B) Přenesená působnost

- vyhledává a poskytuje sociálně-právní ochranu zejména dětem:

a) jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

b) které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy

c) na kterých byl spáchán nebo je podezření ze spáchání trestného činu

d) které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umisťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců

e) které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, případně dalšími fyzickými osobami

f) které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, které se nacházejí na území ČR bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu

- vede evidenci dětí a spisovou dokumentaci dětí

- poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dětí, pomáhá při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky, kurzy a soustředění

- navštěvuje dítě a jeho rodinu v obydlí a zjišťuje v místech, kde se dítě zdržuje, sociální podmínky dítěte a péči rodičů o ně

- pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a na základě vyhodnocení zpracovává individuální plán dítěte

- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin

- je soudem ustanovováno opatrovníkem dítěte, které nemůže zastoupit žádný z rodičů v řízení nebo při určitém právním úkonu (kolizní opatrovník), a účastní se soudních jednání a jednání na notářství; dále zastupuje dítě jako opatrovník v trestním řízení a účastní se výslechů dítěte u orgánů činných v trestním řízení

- vykonává funkci opatrovníka nebo poručníka a vykonává poručenství jako veřejný poručník do doby, kdy soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme funkce

- podává soudu návrhy na předběžná opatření a účastní se jejich realizace

- podává soudu za podmínek stanovených zvláštním předpisem návrhy vymezené v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (např. na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, na nařízení výchovného opatření); Policii ČR podává návrh na zahájení trestního stíhání při podezření na spáchání trestného činu proti dítěti

- podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství a Policii ČR o poměrech dítěte a vyjadřuje svůj názor při soudu

- poskytuje údaje o výchovných poměrech dětí a navrhuje opatření ve věcech jejich další výchovy

- sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc; za tímto účelem navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce děti umístěné v těchto zařízeních a vydává souhlas s jejich pobytem mimo zařízení

- poskytuje pomoc rodiči, jehož dítě je umístěno v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a v této souvislosti jej jednou za 3 měsíce navštěvuje

- sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a vývoj dětí v předpěstounské péči a za tímto účelem je pravidelně navštěvuje v rodině

- vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení; vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny; zabezpečuje veškeré další činnosti, které v případě svěření dítěte do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte ukládá zákon

- uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče nebo vydává rozhodnutí upravující podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečujících osob a osob v evidenci, realizuje je a sleduje jejich naplňování

- rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského zařízení; o výchovných opatřeních; o úhradě nákladů souvisejících s převzetím dítěte na území ČR; o odmítnutí žádosti rodičů o nahlédnutí do spisové dokumentace dítěte

- rozhoduje o přestupcích a správních deliktech

- informuje dítě s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost o všech závažných věcech jeho se dotýkajících a o rozhodnutích vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem

- zajišťuje činnost komise sociálně-právní ochrany dětí

- vykonává další činnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí

 

20.13 – úsek sociálních kurátorů pro mládež

A) Samostatnou působnost nevykonává.

B) Přenesená působnost

- pracuje s dětmi, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití, opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

- vede evidenci dětí a spisovou dokumentaci dětí

- poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky, kurzy a soustředění

- navštěvuje dítě a jeho rodinu v obydlí a zjišťuje v bydlišti, škole, zdravotnickém zařízení sociální podmínky dítěte a péči rodičů o ně

- pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a na základě vyhodnocení zpracovává individuální plán dítěte

- pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin

- účastní se jednání soudu pro mládež, dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, poskytuje soudu zprávy o osobních, rodinných a sociálních poměrech těchto dětí

- účastní se trestního řízení vedeného proti mladistvým, spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím, probační a mediační službou

- účastní se ústních jednání o přestupku, je-li obviněným mladistvý

- podává soudu návrhy na předběžná opatření a účastní se jejich realizace

- podává soudu za podmínek stanovených zvláštním předpisem návrhy vymezené v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (např. na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy)

- na žádost soudu poskytuje zprávy o výchovných poměrech dítěte a navrhuje opatření ve věcech jeho další výchovy

- sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc; za tímto účelem navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce děti umístěné v těchto zařízeních a vydává souhlas s jejich pobytem mimo zařízení

- poskytuje pomoc rodiči, jehož dítě je umístěno v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a v této souvislosti jej nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje

- navštěvuje děti ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody

- pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody a zajišťuje jim návaznou péči i po dosažení zletilosti

- rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského zařízení; o výchovných opatřeních; o úhradě nákladů souvisejících s převzetím dítěte na území ČR; o odmítnutí žádosti rodičů o nahlédnutí do spisové dokumentace dítěte

- informuje dítě s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost o všech závažných věcech jeho se dotýkajících a o rozhodnutí vyplývajících ze soudního nebo správního řízení, kterého je účastníkem

- analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření

- vykonává další činnosti podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

 

20.20 – oddělení sociální a terénní práce

20.21 – úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností

A) Samostatnou působnost nevykonává.

B) Přenesená působnost

- poskytuje odborné sociální poradenství

- vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí

- posuzuje celkový stav a příčiny negativních jevů, navrhuje preventivní a provádí okamžitá opatření podle aktuálního stavu

- provádí individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění

- realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta

- spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta

- spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů

- popis životní situace klientů zaznamenává do „Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi“. Provádění záznamů do elektronického systému

- vede přiměřenou spisovou dokumentaci v souladu s legislativou a pokyny zaměstnavatele

- poskytuje odborné poradenství osobám v hmotné nouzi, aby tyto měly potřebné aktuální informace k řešení své situace

- vypracovává zprávy a písemné podklady pro jednání participujících úřadů, policie ČR, soudů, příp. dalších institucí

- účastní se plánování rozvoje sociálních služeb jako člen nebo tajemník pracovní skupiny (komunitní plánování)

- intenzivně spolupracuje s orgány SPO, účastní se případových konferencí

- organizuje případové konference, na které zve další odborníky, kteří mohou napomoci řešení situace jeho klientů

- doprovází klienta na jednání u institucí, úřadů a dalších subjektů

- předává klientovi informace o dalších možnostech využití sociálních služeb, nebo služeb obdobného charakteru vedoucí k řešení klientovy situace

- průběžně vyhodnocuje práci s klientem, výstupem může být také reformulace cílů, popř. ukončení spolupráce v případě naplnění cílů

- provádí kontrolu klienta, pokud má k tomuto od klienta souhlas

- ve správním řízení rozhoduje o určení zvláštního příjemce důchodu a kontroluje využívání důchodu zvláštním příjemcem

- vykonává funkci veřejného opatrovníka osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům – v souladu s rozsahem omezení je zastupuje, hospodaří s finančními prostředky, zabezpečuje sociální služby apod.

- vede statistické výkazy

- plní další úkoly v rámci činnosti Městského úřadu v Rumburku, zajišťuje operativně činnosti vyplývající z provozních požadavků odboru sociálních věcí

- dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., vydává speciální označení vozidel O7, O2/Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

 

20.22 – úsek zdravotnictví

A) Samostatná působnost

- vyhodnocuje problematiku zdravotního stavu obyvatel ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními a pracovišti

- spolupracuje s úsekem krizového řízení při evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu

- spolupracuje při přidělování zásob humanitární pomoci fyzickým osobám vážně postižených krizovou situací

- spolupracuje s úsekem krizového řízení při zajištění nouzového přežití obyvatel obce

B) Přenesená působnost

- zabezpečuje výrobu a distribuci receptů a žádanek s modrým pruhem, vydávaných na léčiva obsahující návykové látky a současně vede evidenci o jejich výdeji, vrácení a znehodnocení

 

20.23 – úsek sociálního kurátora pro dospělé

A) Samostatnou působnost nevykonává.

B) Přenesená působnost

- pomáhá klientům s řešením jejich situace, poskytování poradenství, pomoc při získání zaměstnání a při jednání s ostatními zúčastněnými institucemi

- pečuje o navrátilce z výkonu trestu (dospělí) – finanční zajištění při splnění daných podmínek

- podílí se na výchovné péči společensky nepřizpůsobivých občanů

- poskytuje odbornou specializovanou pomoc formou odborného sociálního poradenství a terénní sociální práci včetně depistáže, zajišťuje a koordinuje poskytování sociálních služeb podle § 92 a § 102 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- pomoc poskytuje zejména:

- občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody,

- občanům, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl výkon trestu odnětí svobody podmíněně odložen

- občanům závislým na alkoholu nebo jiných toxikomániích

- občanům žijící nedůstojným způsobem života

- občanům propuštěným ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti, přičemž hlavní okruh klientely sociálního kurátora a koordinátora tvoří pachatelé trestné činnosti a mladí občané propuštěni z ústavní výchovy po dosažení zletilosti

- zpracovává sociální anamnézu, sociální diagnózu a individuální socio-terapeutický plán

- podílí se na vypracování individuálního resocializačního plánu v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a garantuje návaznost penitenciárního a postpenitenciárního působení na klienta

- vede evidenci a spisovou dokumentaci klientů, přičemž dbá na zákonnou ochranu osobních dat

- spolupracuje se všemi relevantními pracovišti v oboru své kompetence, podle místních podmínek participuje na projektech prevence kriminality

- pravidelně se účastní vzdělávacích akcí pořádaných metodicky řídícím pracovištěm (KÚ,MPSV), získané poznatky aplikuje ve své praxi

20.24 – úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu sociálního začleňování

Samostatná působnost

- podílí se na komunitním plánování a zastřešuje ho

- spolupracuje na projektové a dotační činnosti a jejich samotné tvorbě včetně následné administrace projektů

- spolupracuje s krajským úřadem v oblasti koordinace sociálních služeb za území svého správního obvodu

 

20.25 – úsek manažera prevence kriminality

A) Samostatná působnost

- koordinace přípravy nebo organizačního zajišťování projektů zájmového vzdělávání včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na zájmovém vzdělání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců ve městě

- vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro děti, mládeže nebo dospělé zájemce ve městě

- projektový manažer méně náročných projektů

B) Přenesená působnost

- koordinace přípravy nebo organizačního zajišťování projektů zájmového vzdělávání včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na zájmovém vzdělání dětí, mládeže nebo dospělých zájemců v ORP Rumburk

- vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro děti, mládeže nebo dospělé zájemce v ORP Rumburk

- projektový manažer méně náročných projektů

 

20.26 – úsek terénní práce

A) Samostatná působnost

- vyhledává potenciálního uživatele služby v jejich přirozeném prostředí

- navazuje kontakt s potenciálním uživatelem a informuje ho o možnostech a podmínkách nabízené sociální služby

- mapuje situaci uživatele, včetně podmínek, v nichž žije, a včetně dostupných zdrojů, které je možné využít při řešení jeho problému

- pracuje s uživatelem na formulaci zakázky

- plánuje jednotlivé kroky spolupráce v rámci dojednané zakázky

- poskytuje základní sociální poradenství

- zprostředkovává kontakt se společenským prostředím

- pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů

- objasňuje tato práva uživatelům

- pomáhá při obstarávání osobních záležitostí

- pomáhá při zprostředkování sociálních kontaktů

- pomáhá při vyřizování úředních záležitostí a při jednání s institucemi

- působí na obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomáhá při rozvíjení sociálních vztahů

B) Přenesenou působnost nevykonává.

 

20.27 – úsek opatrovnictví

A) Samostatnou působnost nevykonává.

B) Přenesená působnost

Zajišťuje zejména:

- komplexní agendu opatrovnictví, kde Město Rumburk bylo ustanoveno opatrovníkem

- zastupování osoby, jež byly omezeny ve svéprávnosti v soudem stanoveném rozsahu

- udržování potřebného a pravidelného spojení a styku s opatrovancem vhodným způsobem

- péči o naplnění opatrovancových práv a ochranu jeho zájmů

- při rozhodování o opatrovnických záležitostech podává opatrovanci srozumitelně informace o povaze a následcích rozhodnutí

- při plnění opatrovnických povinností naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názoru (není-li to možné, postupuje podle zájmů opatrovance)

- správu jmění opatrovance v běžném rozsahu

- to, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi

- vhodné ubytování odpovídající zdravotnímu stavu opatrovance

- zastupování klienta v průběhu úředních jednání (dědických řízení, soudních jednání, žalob, výslechů, jednání s PČR, s dodavateli, správci bytů apod.)

- evidenci a koordinaci hospodaření s finančními prostředky opatrovance, se kterými disponuje zařízení sociálních služeb, ve kterém jsou klienti umístěni (vyúčtování, hospodaření s finančními prostředky, včetně kapesného)

- finanční prostředky k uplatnění zákonných nároků klienta (důchodové dávky, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči).

 

 

 

Životní situace

SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA

ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

SOCIÁLNÍ KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ

SOCIÁLNÍ PRÁCE - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA

Soubory ke stažení

clanky5633/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2022.docx16 KBvyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2022.docxvloženo: 17. 06. 2022, 08:30h
clanky5633/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2022.docx23 KBzasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2022.docxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h
clanky5633/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2022.docx38 KBpriloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2022.docxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h
clanky5633/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2022_do_31.12.2022.xlsx11 KBpriloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2022_do_31.12.2022.xlsxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h
clanky5633/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2022.xlsx22 KBpriloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2022.xlsxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h

OSPOD

clanky5633/standardy_pro_verejnost_-_pracovni_verze_2020.docx1 MBZákladní informace OSPODvloženo: 03. 08. 2020, 11:05h
clanky5633/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KBJak můžeme děti a dospívající podpořitvloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCo dělat, když potřebuji pomoc v době karantény ...vloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-1ab.pdf667 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1abvloženo: 03. 08. 2020, 10:47h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-3ab.pdf523 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3abvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany_-_4ac.pdf459 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 4acvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-7a.pdf399 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 7avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-9b.pdf388 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 9bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13a.pdf358 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13b.pdf392 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-14.pdf460 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 14avloženo: 03. 08. 2020, 13:34h
clanky5633/zdroje_informaci.pdf298 KBzdroje_informaci.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h
clanky5633/zkratky_pouzite.pdf201 KBzkratky_pouzite.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 03. 08. 2020, 10:59h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h

NRP - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.doc82 KBosvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBosvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdf717 KBosvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h

Soubory ke stažení

clanky5633/vyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2022.docx16 KBvyzva_-_podpora_socialnich_sluzeb_pro_rok_2022.docxvloženo: 17. 06. 2022, 08:30h
clanky5633/zasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2022.docx23 KBzasady_a_podminky_pro_poskytovani_dotaci_2022.docxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h
clanky5633/priloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2022.docx38 KBpriloha_cislo__2_-_zadost_o_poskytnuti_financnich_prostredku_2022.docxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h
clanky5633/priloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2022_do_31.12.2022.xlsx11 KBpriloha_cislo_3_-_rozpocet_sluzby_na_obdobi_od_1.1.2022_do_31.12.2022.xlsxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h
clanky5633/priloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2022.xlsx22 KBpriloha_cislo_4_-_vyuctovani_dotace_2022.xlsxvloženo: 17. 06. 2022, 08:31h

OSPOD

clanky5633/standardy_pro_verejnost_-_pracovni_verze_2020.docx1 MBZákladní informace OSPODvloženo: 03. 08. 2020, 11:05h
clanky5633/jak-muzeme-deti-a-dospivajici-podporit_letak_final_web.pdf569 KBJak můžeme děti a dospívající podpořitvloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/ohrozene_deti_letak.pdf551 KBCo dělat, když potřebuji pomoc v době karantény ...vloženo: 30. 03. 2020, 12:52h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-1ab.pdf667 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1abvloženo: 03. 08. 2020, 10:47h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-3ab.pdf523 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 3abvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany_-_4ac.pdf459 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 4acvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-7a.pdf399 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 7avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-9b.pdf388 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 9bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13a.pdf358 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13avloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-13b.pdf392 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 13bvloženo: 03. 08. 2020, 10:53h
clanky5633/standard_kvality_socialne_-_pravni_ochrany-14.pdf460 KBSTANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 14avloženo: 03. 08. 2020, 13:34h
clanky5633/zdroje_informaci.pdf298 KBzdroje_informaci.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h
clanky5633/zkratky_pouzite.pdf201 KBzkratky_pouzite.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:08h

OSPOD - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.doc29 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_906_oz.docvloženo: 03. 08. 2020, 10:59h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docx15 KBosvz_navrh_na_upravu_rodicovska_zodpovednosti_dle_908_oz.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_upravu_styku.doc28 KBosvz_navrh_na_upravu_styku.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.doc27 KBosvz_navrh_na_zvyseni_vyzivneho.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_upresneni_k_navrhum.doc26 KBosvz_upresneni_k_navrhum.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/pouceni_rodicu.odt17 KBpouceni_rodicu.odtvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h

NRP - FORMULÁŘE

clanky5633/osvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.doc82 KBosvz_dotaznik_pro_zajemce_o_nrp_1.docvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docx13 KBosvz_vyjadreni_praktickeho_lekare_k_zadosti_o_nrp_1.docxvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h
clanky5633/osvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdf717 KBosvz_zadost_o_zarazeni_do_evidence_zadatelu_o_nrp.pdfvloženo: 03. 08. 2020, 11:00h