Odbor finanční

Publikováno: 3.1.2017 Autor: admin

Odbor finanční se dělí na 6 úseků dle platného organizačního řádu. Činnost odboru zajišťuje v současné době 8 zaměstnanců.

Odbor finanční odpovídá za správu a nakládání s financemi města, finančně zabezpečuje vnitřní správu a pečuje o základní fondy spravované městským úřadem, odbor zodpovídá za oblast evidence smluv celého MěÚ, odbor spravuje nově i portfolio pohledávek Městského úřadu Rumburk, a zabezpečuje pokladní služby pro Městský úřad Rumburk.

Odbor se organizačně člení na:

13.01 - úsek financování, rozpočtu a evidence smluv

13.02 - úsek účetnictví

13.03 - úsek daní a poplatků

13.04 - úsek inventarizace a pojistných náhrad

13.05 - úsek vymáhání pohledávek

13.06 - úsek hlavní pokladny

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor finanční (OF)

Ing. Buldra Vladimír

Vedoucí odboru
(MU B49)

+420 412 356 237
+420 724 208 163

Beniač Aleš

Vymáhání pohledávek
(MU B47)

+420 412 356 241
+420 720 943 148

Erbanová Jana

Evidence smluv
(MU B51)

+420 412 356 318

Košumberská Lenka

Daně a poplatky
(MU B48)

Koukalová Klára

Pokladní
(MU A4)

Málková Marcela , DiS.

Vymáhání pohledávek
(MU B47)

Svobodová Dagmar

Inventarizace a pojistné náhrady
(MU B48)

+420 412 356 236
+420 727 970 764

Votočková Romana

Účetní
(MU B52)

+420 412 356 239
+420 723 688 044

Wildmanová Jitka

Účetní
(MU B52)

Charakteristika a činnost odboru:

13.01 - úsek financování a rozpočtu

Zajišťuje zejména:

 • vykonávání veškerých činností na úseku hospodaření s finančními prostředky města, prostřednictvím více zdrojů financování rozpočtových a mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.,
 • zabezpečení veškerého platebního styku s peněžními ústavy a dohlíží na dodržování finanční kázně jednotlivých správců
 • připravení směrnic řízených na úseku finančního odboru
 • připravení návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, zajišťuje sestavování rozpočtu pro jednotlivé celky organizace, vč. metodického řízení
 • projednává čerpání a usměrňování finančních prostředků jednotlivých celků v rámci rozpočtu podle jednotlivých příjmových a výdajových celků organizace
 • zpracovávání agendy dotací a eviduje veškerá rozpočtová a mimorozpočtová opatření organizace
 • sledování účelové vázané dotace prostředků, kontroluje čerpání a užití dotací, nebo jiných účelových vázaných rozpočtových prostředků
 • zpracovávání schválení limitů a závazných ukazatelů na jednotlivé příspěvkové organizace
 • evidenci veškerých rozpočtových a mimorozpočtových opatření organizace a PO
 • zpracovávání souhrnu rozpočtu a závěrečného účtu obce z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na rozpočtová opatření včetně příspěvkových organizací obce
 • vytváření metodického pokynu pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu a finanční vypořádání se státním rozpočtem
 • spolupráci při přezkoumání hospodaření města,
 • zpracovávání podkladů pro daňové přiznání k dani příjmů PO placené obcí
 • poplatky z ubytovací kapacity (vedení celkové evidence agendy poplatků z ubytovací kapacity)

oblast evidence smluv

Zajišťuje zejména:

 • evidence smluv v tištěné podobě, včetně související agendy
 • evidence smluv v elektronické podobě, včetně související agendy
 • zpracování a převod dat do elektronické podoby pro potřeby dalšího uchovávání
 • komunikace se všemi odbory a vedením MěÚ za oblast smluv a jejich evidence
 • kontrola náležitosti smluv a jejich dopad na rozpočtové účetnictví
 • kontrola smluv s vazbou na čerpání rozpočtu
 • kontrola smluv s vazbou na poskytované a čerpané dary a příspěvky
 • zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur
 • zástup pokladny v případě nepřítomnosti hlavní pokladní


13.02 - úsek účetnictví

Zajišťuje zejména:

 • komplexní vedení účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy,
 • koordinaci účtování o stavu, pohybu a rozdílů majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření vč. sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih
 • provádění kontroly provozních záloh, zajišťuje veškerou předkontaci prvotních
 • dokladů, kontrolu na bankovní účty a vazby analytických účtů se syntetickouv evidencí
 • provádění proúčtování pohledávek a závazků v oblasti státní správy a samosprávy vč. podrozvahového účtu a kontroluje na syntetickou evidenci
 • komplexní zpracování účetních výkazů, provádí jejich kontrolu a odesílá na KÚ
 • komplexní zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur
 • likvidaci tuzemských a zahraničních cest v souladu se zákonem
 • zabezpečení komplexní účetní evidence závazků a pohledávek organizace
 • archivaci dokladů, sestav a písemností v souladu se Směrnicí o archivaci

13.03 - úsek daní a poplatků

Zajišťuje zejména:

 • evidenci pokut uložených MP,
 • evidence pokut vydaných odbory a orgány města,
 • zabezpečení styku s FÚ ve věci daní a poplatků,
 • zabezpečení evidence smluv PCO vč. předpisu úhrady,
 • účetní předkontaci vedení poplatkové agendy vč. kontroly zůstatku účtu
 • zpracovávání agendy poplatků
 • poplatky ze psů (vedení celkové evidence agendy poplatků psů)
 • místní poplatky
 • vedení celkové evidence poplatníků za užívání VP,
 • vydávání povolení, kontrola a vedení evidence k provozování VHP
 • vydávání povolení k provozování tombol.

13.04 - úsek inventarizace a pojistných náhrad

Zajišťuje zejména:

 • zpracovávání inventarizací majetku, eviduje veškeré pohyby, nákup, vyřazení a komplexně zpracovává výsledek jednotlivých celků inventarizace majetku města
 • spolupráci se smluvním partnerem pojistné smlouvy
 • úhrady pojistného plnění v souladu se smlouvou a zabezpečuje hlášení pojistných událostí na majetku města vč. likvidace hlášených pojistných událostí
 • revize a kontroly nakládání s majetkem města (MěÚ, MP, PO, KC, VPP) vč. nápravných opatření, vyplývajících z provedené revize, kontroly
 • inventarizaci pokladny vč. nápravných opatření vyplývajících z provedené revize
 • kontroly

13.05 - úsek vymáhání pohledávek

Zajišťuje zejména:

 • vymáhání pohledávek dle příslušných právních norem v rámci MěÚ
 • předávání pohledávek exekutorskému úřadu a komunikace s exekutorským úřadem

13.06 - úsek hlavní pokladny

Zajišťuje zejména:

 • zpracování pokladní hotovosti v rámci hlavní poklady i příručních pokladen ve správě jednotlivých odborů Městského úřadu Rumburk
 • zpracování příjmů z poplatků jednotlivých odborů Městského úřadu Rumburk
 • zpracování příjmů pomocí platebního terminálu
 • společně s Odborem komunálních věcí se podílí na zpracování tržeb z parkovacích automatů, jedná se především o zpracování tržeb pomocí třídičky mincí a jejich odvod do banky, zpracování tržeb je vždy prováděno za účasti jednoho zaměstnance OF a jednoho zaměstnance OKV
 • zabezpečuje výplatu mezd v hotovosti podle podkladů ze mzdové účtárny včetně zajištění dostatku hotovosti pro jejich výplatu
 • dále zajišťuje výdej stravovacích poukázek pro zaměstnance Městského úřadu Rumburk včetně jejich finančního vypořádání
 • zajišťuje kontrolu oprávněného nároku na výdej stravovacích poukázek včetně jejich celkového ročního vyúčtování se všemi zaměstnanci MěÚ Rumburk
 • zajištění inventarizace cenin a hotovosti v rámci svěřené pokladny
 • dále zajišťuje úkoly dle pokynů vedoucího finančního odboru

Soubory ke stažení

Na vědomí dlužníkům

clanky5636/pris_p6_priloha1_8114.pdf70 KBNa vědomí dlužníkůmvloženo: 25. 02. 2020, 13:23h
Archiv:

{rsslink}

Soubory ke stažení

Na vědomí dlužníkům

clanky5636/pris_p6_priloha1_8114.pdf70 KBNa vědomí dlužníkůmvloženo: 25. 02. 2020, 13:23h