STANOVISKA (VYJÁDŘENÍ), ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNŮ (ÚŘADŮ) OŽP

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 28.04.2021

ZÁKLADNÍ POPIS

OŽP ŽÁDOST O STANOVISKO VYJÁDŘENÍ RESP ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU, ÚŘADU STÁTNÍ SPRÁVY  –  žádost volná

 

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněných úředních osob a osob úředních specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnými  úředními osobami, resp. osobou úřední ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Lenka Koderová                            tel.: 412 356 296           dveře MU C 312                 e-mail: lenka.koderova@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tento formulář je k dispozici na odboru životního prostředí nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > odbor životního prostředí).

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky k uvedené žádosti se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Nejsou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Městský úřad Rumburk jako dotčený orgán v jednotlivých delegacích přenesené působnosti zvláštním zákonem (zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění; zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, případně další procesní úkony uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno požádat o vydání stanoviska (vyjádření), resp. závazného stanoviska orgánu (úřadu) státní (veřejné) správy dle potřeby v konkrétní věci se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
  • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Odvolání proti obsahu jednotlivých závazných stanovisek lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

 

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.