KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 28.04.2021

ZÁKLADNÍ POPIS

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZMĚNU NEBO DOPLNĚNÍ KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA RESP KOORDINOVANÉHO STANOVISKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK - žádost k ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – žádost volná

 

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být , fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněných úředních osob a osob úředních specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnou úřední osobou, resp. osobou úřední ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Lenka Koderová                            tel.: 412 356 296           dveře MU C 312                 e-mail: lenka.koderova@rumburk.cz

Ing. Jiří Latislav                           tel.: 412  356 289          dveře MU C 311                            e-mail: jiri.latislav@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tento formulář je k dispozici na odboru životního prostředí nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > koordinované závazné stanovisko, resp. koordinované stanovisko).

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky k uvedené žádosti se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Nejsou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Městský úřad Rumburk jako dotčený orgán může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, případně další procesní úkony uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno požádat o vydání koordinovaného závazného stanoviska, resp. koordinovaného stanoviska elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Odvolání proti obsahu koordinovaného závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

 

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.