ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 28.04.2021

ZÁKLADNÍ POPIS

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  – žádost k ustanovení 146 písm. 3a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění – volná žádost

 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ORGÁNU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  - žádost k ustanovení § 146 písm. 3b zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění – volná žádost

 

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněných úředních osob a osob úředních tvořících orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnou úřední osobou ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Ing. Dana Milčínská,                     tel.: 412 356 287           dveře MU C 312                 e-mail: dana.milcinska@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tyto formuláře jsou k dispozici na odpadovém hospodářství nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > odpady).

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky k uvedeným žádostem se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů vymezuje orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství.  Zahájení správního řízení je oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům v listinné podobě nebo datovou zprávou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, vyrozumět o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí, případně další procesní úkony uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání opatření (rozhodnutí – souhlas, závazné stanovisko, atd.) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Proti rozhodnutí odpadového hospodářství se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

 

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.