ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY MYSLIVOSTI - Lovecký lístek

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

Povinnost mít lovecký lístek vyplývá z ustanovení § 47 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Lovecký lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu v příslušné honitbě.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

pro české občany      - na dobu neurčitou  

na dobu určitou        – na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců, 1 rok

pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem       

                              – na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole

pro cizince – na dobu určitou – na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců 1 rok

Při vydání loveckého lístku náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený se postupuje jako při vydání nového loveckého lístku, totéž platí i při každé změně údajů.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU - předepsaný vzor žádosti – vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Fyzická osoba.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

 • čistý výpis z rejstříku trestů
 • složení zkoušky z myslivosti
 • získání právním předpisem stanoveného vzdělání

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podáním žádosti na příslušném formuláři u příslušného orgánu státní správy myslivosti na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán státní správy myslivosti, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnými úředními osobami a osobami úředními tvořících orgán státní správy myslivosti ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Štěpánka Janatová,         tel.: 412 356 295         dveře MU C 314         e-mail: stepanka.janatova@rumburk.cz

O žádosti rozhoduje místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností

 • podle místa trvalého pobytu (bydliště)
 • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v ČR trvalý pobyt, resp. bydliště).

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

 • vyplněná žádost
 • občanský průkaz nebo cestovní pas (cizinci)
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách)
 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol).
 • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině (jen pro cizince) + ověřovací doložka „Apostilla“ dle Haagské úmluvy o apostille
 • doklad o pojištění (§ 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (který si obstará orgán státní správy myslivosti sám)

Žádost je k dispozici u orgánu státní správy myslivosti nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > les)

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání loveckého lístku upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v položce 13, takto:

 • na 1 den 30,- Kč
 • na 5 dní 50,- Kč
 • na 30 dní 70,- Kč
 • na 6 měsíců 100,- Kč
 • na 1rok 150,- Kč
 • 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75,-Kč
 • na dobu neurčitou 1.000,- Kč

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Žádost o vydání loveckého lístku je zapotřebí vyřídit osobně.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popřípadě dalších právních předpisů.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.