ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ

Publikováno: 25.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU KE STAVBĚ NEBO ZAŘÍZENÍ, K JEJICH ZMĚNÁM NEBO ODSTRANĚNÍ VE VZDÁLENOSTI DO 50 M OD OKRAJE LESA – volná žádost

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K ODNĚTÍ POZEMKŮ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA NEBO OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA - § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů – volná žádost

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněných úředních osob a osob úředních tvořících orgán státní správy lesů jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán státní správy lesů, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnými úředními osobami a osobami úředními tvořících orgán státní správy lesů ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Štěpánka Janatová,        tel.: 412 356 295          dveře MU C 314         e-mail: stepanka.janatova@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Vyplněná žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Formulář je k dispozici u orgánu státní správy lesů nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > les)

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky k požadovaným opatřením orgánu státní správy lesů se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů vymezuje orgán státní správy lesů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání opatření (rozhodnutí, závazné stanovisko) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí orgánu státní správy lesů se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího orgánu státní správy lesů. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.