ORGÁN OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Publikováno: 22.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

1  ŽÁDOST  O    SOUHLAS  K  ODNĚTÍ  ZEMĚDĚLSKÉ  PŮDY  ZE  ZEMĚDĚLSKÉHO  PŮDNÍHO  FONDU  - předepsaný formulář žádosti – § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

2  ŽÁDOST    O    ROZHODNUTÍ   V   POCHYBNOSTI - § 1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu  - volná žádost

3 ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ODVODECH - § 11 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů  - volná žádost

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněné úřední osoby tvořící orgán ochrany zemědělského půdního fondu jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnou úřední osobou ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Kateřina Matoušková          tel.: 412 356 288        dveře MU C 314     e-mail: katerina.matouskova@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tyto formuláře jsou k dispozici u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > zemědělský půdní fond).

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání opatření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů vymezuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Zahájení správního řízení je oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům v listinné podobě nebo datovou zprávou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, vyrozumět o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí, případně další procesní úkony uvedené v zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání opatření (rozhodnutí, závazné stanovisko, atd.) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.