ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ - RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

Publikováno: 22.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

ŽÁDOST_O_VYDÁNÍ RYBÁŘSKÉHO  LÍSTKU – § 13 odst. 11 písm. a) a b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů - předepsaný formulář žádosti

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba.

 

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněné úřední osoby tvořící orgán státní správy rybářství jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři u příslušného orgánu státní správy rybářství na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk.

 

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán státní správy rybářství, odbor životního prostředí, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnou úřední osobou ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Kateřina Matoušková        tel.: 412 356 288      dveře MU C 314          e-mail: katerina.matouskova@rumburk.cz

 

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost. Tento formulář je k dispozici u orgánu státní správy rybářství nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > rybářství).

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání rybářského lístku

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

a) 30 dní Kč 200

b) 1 rok Kč 100

c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 50

d) 3 roky Kč 200

e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 100

f) 10 let Kč 500

g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 250

j) na dobu neurčitou Kč 1 000


Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

DALŠÍ ČINNOSTI

Orgán státní správy rybářství může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

 

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.