Zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Rumburku

Publikováno: 22.8.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (vyvěšení ve škole, elektronicky na webových stránkách školy, dále elektronicky na webových stránkách a Facebooku města Rumburk a v Rumburských novinách).

Kdo je oprávněn (povinen) v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

V případě povinného předškolního vzdělávání je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Podmínky a postup řešení

Zákonný zástupce může pro své dítě zvolit mateřskou školu podle vlastního výběru anebo spádovou mateřskou školu (podle místa trvalého pobytu dítěte - viz. školské obvody dále). Každá mateřská škola má stanovena kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Přednostně se k předškolnímu vzdělávání přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Mateřské školy mohou přijmout děti pouze do výše povolené kapacity školy.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout u ředitele/ředitelky zvolené mateřské školy. 

Kdy, kde a s kým jednat

V den zápisu nebo v průběhu školního roku ve vybrané mateřské škole s ředitelem/ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem školy.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitel/ředitelka mateřské školy do 30 dnů od podání žádosti.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • lékařské potvrzení o pravidelném očkování dítěte

Poplatky

Při zápisu do mateřské školy se neplatí žádné poplatky.

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání a úplaty za školní stravování stanoví ředitel/ředitelka mateřské školy v souladu s platnou legislativou. Povinné předškolní vzdělávání (nikoliv školní stravování) je zdarma.

Související právní předpisy

 • školský zákon
 • správní řád
 • vyhláška o předškolním vzdělávání

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele/ředitelky školy se lze odvolat do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání se podává cestou ředitele/ředitelky školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Sankce

Předškolní vzdělávání je povinné v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dítěte.

Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Seznam mateřských škol zřízených městem Rumburk

 • Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Krásnolipská 463/8, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace

Další informace

Je-li v obci více mateřských škol zřízených obcí, stanoví obec školské obvody. Školské obvody mateřských škol v Rumburku stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 2/2016, která je zveřejněna na internetových stránkách města (www.rumburk.cz) pod záložkou OBČAN → DOKUMENTY MĚSTA → OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Z ROKU 2016.

Za správnost popisu životní situace odpovídá

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk.

Datum poslední aktualizace

21.08.2019