Odbor vnitřních věcí

Publikováno: 9.1.2017 Autor: admin

Odbor se organizačně člení na:

12.10 – oddělení správa a provoz úřadu

12.11 – úsek správa a provoz úřadu

12.12 – úsek sekretariát

12.20 – oddělení informatiky

12.21 – úsek informatiky

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZvše

OVV-Odbor vnitřních věcí

Oddělení informatiky (OICT)

Ing. Vondráček Jakub

Vedoucí oddělení informatiky
(MU C114)

+420 412 356 307
+420 607 040 478

12.10 oddělení správa a provoz úřadu

 

12.11 - úsek správa a provoz úřadu

 

Zajišťuje zejména:

 • správu a provoz objektů A+B+C MěÚ a přilehlé budovy po DZS, včetně garáží a prostoru před nimi, v ulici Jiráskova, jejich věcnou a technickou funkčnost,
 • provádění služeb sloužících k výkonu činností odborů městského úřadu a potřebám veřejnosti ve výše uvedených objektech městského úřadu,
 • provoz podatelny, včetně informačních a poštovních služeb, zajištění chodu a zásobování skladu kancelářských potřeb, drogistického zboží a jeho výdej,
 • nákup a správu komponentů docházkového systému a systému CAR CONTROL,
 • vede a zpracovává poptávková a výběrová řízení a jejich dokumentaci dle platné legislativy a platné směrnice o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Rumburk,
 • archivaci smluvních vztahů a VŘ odboru, 
 • provoz telefonní ústředny a poskytování spojové služby zaměstnancům prostřednictvím pevných linek, elektronické pošty a mobilních telefonů včetně jejich nákupu, evidence a aktualizace telefonního seznamu na intranetu,
 • správu a údržbu kamerového systému ve spravovaných budovách MěÚ,
 • organizaci, provoz, administraci a údržbu dopravních prostředků úřadu (mimo VPP, MP a JSDH),
 • přepravu zaměstnanců bez řidičského oprávnění a členů vedení města,
 • přepravu věcí a dokumentů v rozsahu působnosti pověřené obce,
 • provoz úřední desky,
 • technické zabezpečení voleb do zastupitelských orgánů a provádění referenda,
 • popisný informační systém městského úřadu,
 • ostrahu spravovaných objektů pomocí EZS,
 • zajištění, kontrolu a koordinaci úklidu ve spravovaných budovách MěÚ a budově MP,
 • zhotovování, evidenci razítek a klíčů,
 • příprava smluvních vztahů za odbor v rámci stanovených limitů vnitřní směrnice a kontrola smluvních ujednání k dodávkám služeb, materiálu, zařízení a vybavení pro zabezpečení chodu výše jmenovaných objektů MěÚ,
 • nákup, opravy a údržbu kancelářské techniky (mimo IT a tiskových zařízení) a jiných provozních potřeb (DHM, DDHM, DNM, DDNM),
 • revizi a kontrolu zařízení podle příslušných norem a předpisů ve výše uvedených objektech MěÚ,
 • vypracování návrhu rozpočtu města v oddělení správy a provozu úřadu,
 • odpovědné hospodaření s finančními prostředky přidělených kapitol,
 • likvidaci příslušných faktur a jejich řádné vyúčtování
 • řádné nakládání s majetkem ve spravovaných objektech MěÚ, včetně objektů samých,
 • přijmutí, skladování a evidence ztrát a nálezů, včetně jejich případného navrácení,
 • metodické řízení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, hygienických norem, dodržování provozního řádu a jiných souvisejících nařízení a kontrolu jejich dodržování,
 • kategorizaci prací v rámci MěÚ,
 • oběh informativních oběžníků a všech vnitřních předpisů městského úřadu a případné dodání sbírek zákonů, sbírek mezinárodních smluv či jiných požadovaných tisků,
 • ve spolupráci s úsekem sekretariát shromáždění a ukládání:
 • všech platných předpisů města
 • úředních listů města
 • informativních oběžníků města
 • věstníků vlády pro orgány krajů a obcí
 • Sbírek zákonů a Sbírek mezinárodních smluv
 • ustanovení vlády ČR a v souladu se zákonným určením umožnění nahlédnutí do jejich obsahu,
 • spolupráci při provádění řádné archivace všech písemností z odd. správa a provoz úřadu  a při  provádění archivace jiných odborů a úseků MěÚ, přípravu spisového a skartačního řádu Městského úřadu Rumburk,
 • v případě vyhlášení krizové situace plnění úkolů nařízených starostou města, vedoucím odboru VV, nebo tajemníkem KŠ,
 • v oblasti provozu a ochrany objektů, zařízení a vybavení městského úřadu
 • v oblasti poskytování služeb zúčastněným subjektům a zaměstnancům úřadu
 • v oblasti informovanosti právnických a fyzických osob,
 • zpracování podkladů pro úhradu nákladů vynaložených na provedení krizových opatření, které uhrazuje město z městského rozpočtu ve správě a provozu úřadu,
 • vydávání služebních průkazů,
 • pravidelné ranní kontroly zasedací místnosti po proběhlých jednáních a zajištění pořádku a úpravy, včetně doplnění základního občerstvení k dalšímu jednání.

  

12.12 – úsek sekretariát

 

Zajišťuje zejména:

 • vedení centrální evidence stížností a petic doručených městu, městskému úřadu či jiným orgánům města a dle pokynů tajemníka jejich předání k vyřízení VO či jiným pověřeným subjektům ve věcném a časovém určení,
 • informování o kompetencích a způsobech vyřizování a o dalších věcech, které jsou v působnosti úřadu (m.j. zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)                             a zajišťování zveřejňování informačních výstupů na internetu,
 • evidence a vyřizování žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
 • shromažďování podkladů pro vypracování souhrnné zprávy k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • evidence a vyřizování žádostí ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., v součinnosti s Městskou policií Rumburk a PČR,
 • administrativní práce a úkony související s činností starosty a místostarostů města a tajemníka úřadu (vedení města),
 • administrativní práce související s plněním úkolů odborů městského úřadu v oblasti jeho samostatné působnosti,
 • přípravu a průběh zasedání zastupitelstva města (ZM), schůzí rady města (RM), koordinační porad, setkání starostů a tajemníků ORP, jednání vedení města a porad vedoucích odborů (VO) v oblasti organizační, administrativní, podkladové,
 • zpracování dokumentace o průběhu a výslednosti zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a jejich archivaci,
 • vedení evidence usnesení ze zasedání ZM a schůzí RM a úkolů stanovených jednáním vedení města a z porad VO,
 • shromažďování a vedení evidence návrhů, připomínek a dotazů zastupitelů města a občanů města zúčastněných na zasedání ZM a jejich zpracování pro projednávání vedením města,
 • spolupráci se členy zastupitelstva města a s ostatními subjekty ve městě k tématům projednávaným na zasedáních ZM a schůzích RM,
 • přípravu základních informací o průběhu a výslednosti zasedání ZM a schůzí RM pro zaměstnance úřadu – předání úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM a jednání vedení města vedoucím odborů či jiným určeným subjektům k termínovanému plnění,
 • vyžadování a shromažďování údajů a podkladů k plnění úkolů ze zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO od určených subjektů a předávání informací vedení města,
 • vedení evidence zastupitelů města, členů RM, členů výborů ZM a členů komisí RM, a evidence dokladů z jednání výborů a komisí,
 • vedení evidence dokumentace zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí města a městského úřadu a všech příkazů, směrnic, rozhodnutí, dalších vnitřních předpisů a pověření vydaných starostou a tajemníkem,
 • přípravu základních informací o přijatých usneseních a průběhu jednání zasedání ZM a schůzí RM určených veřejnosti,
 • přípravu základních informací o činnostech městského úřadu, právních předpisech a dalších dokumentech určených veřejnosti,
 • prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka zpracování zpráv, stanovisek a informací k tiskovým sdělením, dotazům a požadavkům veřejnosti a jejich evidenci,
 • prostřednictvím VO či jiných pověřených subjektů a dle pokynů tajemníka přenesení usnesení vlády ČR do činnosti úřadu,
 • účast zaměstnanců úřadu města či jiných subjektů na zasedání ZM, schůzích RM, veřejných shromážděních či jiných akcích organizovaných městem,
 • vedení evidence občanů a kolektivů, kterým bylo uděleno ocenění či čestné občanství města,
 • vedení evidence subjektů, kterým bylo povoleno používat znak města sledování kroniky událostí a návštěv města,
 • vedení evidence došlé a vyřizované pošty a její předání na místo určení či odeslání a shromažďování a evidenci: 
 • všech platných předpisů města
 • úředních listů města
 • informativních a závazných vnitřních předpisů
 • podaných stížností
 • žádostí ze strany zastupitelů ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., včetně vyřízení
 • žádostí ze strany veřejnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., včetně vyřízení a zveřejnění
 • všech oznámení o shromáždění ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., a o peticích ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb.
 • Centrálního registru souhlasů ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679
 • používání zasedací místnosti, nebo jiných prostor ve vlastnictví města pro pracovní jednání, slavnostní setkání a přijetí dle požadavků orgánů města a tajemníka městského úřadu,
 • provádění řádné archivace všech písemností starosty, místostarostů města a tajemníka městského úřadu.

 

12.20 oddělení informatiky

 

12.21 - úsek informatiky

 

Zajišťuje zejména:

 • plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
 • plnění úkolů vyplývajících z nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
 • analyzování toků informací, informačních vazeb ve spolupráci s věcně příslušnými odbory městského úřadu a na jejich základě navrhuje koncepci rozvoje informačního systému,
 • vedení evidencí licencí používaného software v souladu s nařízením vlády č. 624/2001 Sb.,
 • vedení evidencí softwarového a hardwarového vybavení,
 • vytváření informačního systému a doporučuje vhodnou techniku a programové vybavení k jeho provozování,
 • vyhodnocování zavádění a využívá informačních systémů a navrhuje odpovídající opatření,
 • organizování poradenství a zavádění nových pracovních technik a postupů,
 • provádění zaškolení zaměstnanců včetně kybernetické bezpečnosti s výpočetní technikou, konzultace, poradenskou činnost a organizuje odborná školení zaměstnanců v oblasti IT,
 • seznámení uživatele se změnami v systému lokálních stanic i počítačové sítě potřebnými k zajištění činnosti každého uživatele,
 • navrhování a spolupráci při vytváření vnitřní počítačové sítě MěÚ a její propojení na vybrané vnější organizace,
 • propojení informačního systému a koordinaci se státním informačním systémem
 • podílení se na studiích a analýzách informačního systému s celorepublikovou působností,
 • chod a odladění jednotlivých lokálních stanic počítačové sítě podle potřeby uživatelů a nadřazeného výpočetního systému,
 • vytváření a odlaďování algoritmů pro automatizaci častých uživatelských procesů,
 • upgrade systémů jak po stránce hardware, tak i software s ohledem na zpětnou kompatibilitu systémů i na předpokládané budoucí nároky,
 • řízení chodu lokální počítačové sítě, spravuje systémovou databázi síťových objektů a zajišťuje její aktualizaci se skutečným stavem lokální počítačové sítě MěÚ,
 • navrhování systémového zabezpečení elektronických dat MěÚ a koordinace činností jednotlivých uživatelů při jeho dodržování,
 • ve spolupráci s vedoucími věcně příslušných odborů určuje přístupová a uživatelská práva v lokální počítačové síti s ohledem na bezpečnost dat a licenční politiku podle autorského zákona a licenčního ujednání autora software, GDPR a zákona č. 110/2019 Sb.,
 • navrhuje a předkládá soubor bezpečnostní politiky informačního systému,
 • provádění pravidelného zálohování sdílených dat podle předepsaných algoritmů a zajišťuje jejich utajení,
 • vypracovávání algoritmů a řídí zálohování lokálních stanic prostřednictvím počítačové sítě,
 • v případě selhání výpočetní techniky provádí obnovu a návaznost dat jak na lokálních stanicích, tak i na serverech lokální počítačové sítě,
 • pravidelnou archivaci hlavního řídícího systému lokální počítačové sítě,
 • spolupráci s vnějšími objekty napojenými na lokální počítačovou síť a informační systém MěÚ a koordinuje zavádění nových technik a postupů s ohledem na zabezpečení elektronických dat MěÚ,
 • nákup, opravy a údržbu tiskových zařízení, zajišťuje spotřební materiál, evidenci a jeho výměnu (tonery, cartridge, pásky),
 • obchodní jednání týkající se problematiky informačního systému úřadu,
 • požadavky na finanční krytí systémů z rozpočtu a předkládá je prostřednictvím vedoucího oddělení informatiky vedoucímu OVV,
 • zpracování návrhu rozpočtu pro oddělení informatiky,
 • správu a chod městského kamerového systému,
 • správu a chod bezpečnostního kamerového systému městské policie,
 • správu a chod Wi-Fi spojů městského úřadu,
 • správu a údržbu programů Kompas různých verzí,
 • chod systému CAR Control,
 • chod docházkového systému MěÚ,
 • chod a správu meteostanice MěÚ,
 • správu a aktualizaci dat ústředny VOIP a chod VOIP komunikace,
 • správu konzole pro vzdálený dohled antivirové ochrany počítačů,
 • správu konzole pro vzdálený dohled antivirové ochrany mobilních zařízení,
 • zpracování VŘ v oblasti IT a navrhuje optimální a hospodárná řešení,
 • správu a chod webu MěÚ,
 • správu a chod intranetu MěÚ,
 • správu a chod e-mailového serveru MěÚ,
 • koordinaci prezentace městského úřadu na webu z pozice provozně technického zpracování a procesu zveřejňování,
 • provoz datových schránek na MěÚ a úkoly s tím spojené,
 • provoz informačních systémů MP, JSDH, MIC a VPP,
 • vytváření podkladů k zajištění Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., spolupracuje s pověřencem města,
 • obsluhu Helpdesku,
 • plnění úkolů vyplývajících z nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), (el. podpis, el. pečeť, el. časové razítko a další související služby).

 

Soubory ke stažení

Podání

clanky5638/291.pdf26 KBPodánívloženo: 09. 01. 2017, 10:02h

Oznámení o shromáždění

clanky5638/292.pdf42 KBOznámení o shromážděnívloženo: 09. 01. 2017, 10:02h

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

clanky5638/formular_pro_zadost_o_informaci_dle_zak._c._106_1999_sb.pdf77 KBŽádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.vloženo: 04. 12. 2019, 11:07h
Archiv:

{rsslink}

Soubory ke stažení

Podání

clanky5638/291.pdf26 KBPodánívloženo: 09. 01. 2017, 10:02h

Oznámení o shromáždění

clanky5638/292.pdf42 KBOznámení o shromážděnívloženo: 09. 01. 2017, 10:02h

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

clanky5638/formular_pro_zadost_o_informaci_dle_zak._c._106_1999_sb.pdf77 KBŽádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.vloženo: 04. 12. 2019, 11:07h