Výběrové řízení - Úředník/úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk, oddělení sociálně právní ochrany dětí

Publikováno: 24.1.2024 do 13.2.2024 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

úředník/ úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk,

oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování sociálně právní ochrany dětí
 • výkon veřejného poručenství a opatrovnictví dětí
 • sociální kuratela pro děti a mládež

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

nebo

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

Další požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • psychická zdatnost uchazeče
 • spolehlivost a časová flexibilita
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)
 • uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)
 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty
 • ochota celoživotního vzdělávání

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. ve vykonávané správní činnosti

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě v sociální oblasti
 • zkouška odborné způsobilosti s odbornou částí ze soc. právní ochrany dětí
 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí; rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení funkce výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 25 280,00 až 37 170,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe + osobní příplatek po zapracování + zvláštní příplatek

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou

Nabízíme:

 • stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zdravotní volno v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na regeneraci
 • služební telefon

 

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12.02.2024 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: neotvírat - výběrové řízení OSVZ – úředník/ce  SPOD

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru paní Ing. Denisa Svobodová

 (tel. 412 356 290, denisa.svobodova@rumburk.cz).

 

 

 

V Rumburku dne 24. ledna 2024

 

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8431/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 24. 01. 2024, 14:29h