Výběrové řízení - Sociální realitní zprostředkovatel/ka a pracovník/ce při správě bytu a pro správu plateb v rámci projektu Kontaktní místo pro bydlení Rumburk CZ.03.02.01/00/22_007/0001098

Publikováno: 22.2.2024 do 11.3.2024 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

sociální realitní zprostředkovatel/ka a pracovník/ce při správě bytu a pro správu plateb

                v rámci projektu  Kontaktní místo pro bydlení Rumburk  CZ.03.02.01/00/22­_007/0001098                      

                      

Místo výkonu práce:

 • Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování veškeré agendy spojené s podmínkami užívání bytů v projektu
 • vyhodnocování vhodnosti disponibilních bytů pro projekt, jejich technického stavu, vybavení a jednání o úpravác
 • realizace zajišťování bytů, zprostředkování standardního bydlení pro cílovou skupinu osob v bytové nouzi
 • podpora účastníků programu při zvyšování jejich znalostí a dovedností při údržbě, úpravách a zvyšování technické kvality bydlení, a to zejména  formou praktického nácviku, konzultování vhodnosti konkrétních technických řešení v bytě s účastníky, plánování postupu a rozpočtu prací 
 • zajišťování agendy spojené s účtováním přímých plateb příspěvku a doplatku na bydlení (příjem palteb, zasílání plateb pronajímatelům atd.)
 • příprava smluv a dalších potřebných úkonů souvisejících s platbami, komunikace s nájemníky včetně upomínání při pozdní platbě, pravidelný monitoring plateb a dluhů

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • občan starší 18 let
 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou                                       

Další požadované předpoklady:

 • schopnost samostatné práce a aktivní přístup k práci
 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační a organizační schopnosti)
 • znalost práce s PC MS Office (Word, Excel), e-mail, internet apod.
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:

 • základní technické znalosti v oblasti stavebnictví

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • adresa trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhlášeným projektem

 

Pracovní poměr: doba určitá do 31.12.2025, pracovní úvazek 0,70 %

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

 

Nabízíme:

 • stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zdravotní volno v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na regeneraci
 • služební telefon

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11.03.2024 do 16.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

 

Obálku označte textem:  Neotevírat – Výběrové řízení sociální realitní zprostředkovatel/ka a pracovník/ce při správě bytu a pro správu plateb v rámci projektu Kontaktní místo pro bydlení Rumburk

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

 

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí projektu Bc. Tomáš Tran na telefonu 412 356 278, nebo
e-mailu:  tomas.tran@rumburk.cz

 

 

V Rumburku dne 22. února 2024

 

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8320/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 22. 02. 2024, 11:46h