Výběrové řízení - Klíčový pracovník/ce 2 v rámci projektu - Kontaktní místo pro bydlení Rumburk CZ.03.02.01/00/22_007/0001098

Publikováno: 17.5.2023 do 5.6.2023 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 klíčový pracovník/ce 2

 v rámci Projektu – kontaktní místo pro bydlení Rumburk CZ.03.02.01/00/22­_007/0001098

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města s rozšířenou působností

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zodpovědnost za přímou podporu účastníků programu po celou dobu realizace (od vstupního rozhovoru, po kontinuální podporu primárně zaměřenou na prevenci rizik ztráty bydlení)
 • vytváření individuálních plánů spolupráce s účastníkem a koordinace podpory s konkrétními pracovníky individuální podpůrné sítě
 • vedení a koordinace prevence ztráty bydlení
 • poskytování poradenství v rámci projektu týkající se nájemního vztahu (práva a povinnosti) – předávání důležitých informací, vyzývání klientů k řádnému placení nájmu
 • pomoc klientům s řešením vzniklých problémů v oblasti bytové nouze
 • doprovod klientů při prohlídce bytu, pomoc klientovi s fungováním v bytě
 • informuje klienty o důsledcích neplacení nájmu a porušování svých povinností nájemní smlouvy
 • vedení evidence uchazečů, mapuje jejich potřeby a priority
 • realizuje depistáže

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, nebo
 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

(v případě, že klíčový pracovník nemá kvalifikaci sociálního pracovníka, musí mít alespoň kvalifikaci pracovníka v sociálních službách s odbornou způsobilostí podle zákona o sociálních službách; kvalifikační kurz pro pracovníka v sociálních službách lze absolvovat nejpozději do 18 měsíců od nástupu na pozici)

 

Jiné požadavky:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • schopnost spolupráce v týmu

Výhodou:

 • projektová zkušenost

 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení funkce výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhlášeným projektem

 

Druh pracovního poměru:   doba určitá do 31.12.2025, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:   červen 2023

 

Nabízíme:

 • stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zdravotní volno v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek na regeneraci
 • služební telefon

 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne  2. června 2023 do 11:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „Neotvírat - Výběrové řízení „Klíčový pracovník/ce 2  

projekt Kontaktní místo pro bydlení Rumburk“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

 

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí projektu Bc. Tomáš Tran na telefonu 412 356 278, nebo
e-mailu:  tomas.tran@rumburk.cz

 

 

V Rumburku dne 17. května 2023

 

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky8281/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 17. 05. 2023, 16:48h