Výběrové řízení - Navigátor/ka kontaktního místa pro bydlení v rámci projektu - Kontaktní místo pro bydlení Rumburk, CZ.03.02.01/00/22_007/0001098

Publikováno: 18.1.2024 do 6.2.2024 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 navigátor/ka kontaktního místa pro bydlení

 v rámci Projektu – kontaktní místo pro bydlení Rumburk CZ.03.02.01/00/22­_007/0001098

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • prvotní kontakt s osobou v bytové nouzi (zjišťování informací potřebných k sociální anamnéze bytové nouze domácnosti)
 • zodpovědnost za přímou podporu účastníků Kontaktního místa pro bydlení po celou dobu realizace projektu
 • spolupráce se všemi poskytovateli sociálních služeb spojených s bydlením pro cílovou skupinu
 • kontrola nároků klienta na některou z dávek na bydlení a MOP (pomoc s vyřízením žádosti a nasměrování klienta na úřad práce
 • základní právní poradenství v oblasti bydlení (kontrola nájemní smlouvy, výpovědi z nájmu, práva a povinnosti, když s ním bude chtít majitel ukončit nájem)
 • odborné sociální poradenství (odkaz na vhodné typy poradenství)
 • podpora při vyhledávání bydlení u různých soukromých vlastníků

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • občan starší 18 let
 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jiné požadavky:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • základní znalosti sociálního systému v ČR (především dávkového)
 • základní znalosti právního a částečně dluhového poradenství
 • znalost pravidel a postupů pro zabydlování v rámci území, kde působí

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení funkce výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhlášeným projektem

 

Druh pracovního poměru:   doba určitá do 31.12.2025, plný pracovní úvazek (při schválení právní normy o sociálním bydlení možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou)

 

Předpokládaný termín nástupu dohodou

 

Nabízíme:

 • stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zdravotní volno v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření
 • příspěvek na regeneraci
 • služební telefon

 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 05.02.2024 do 16.00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „Neotvírat - Výběrové řízení „Navigátor/ka kontaktního místa pro bydlení projekt Kontaktní místo pro bydlení Rumburk“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

 

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí projektu Bc. Tomáš Tran na telefonu 412 356 278, nebo
e-mailu:  tomas.tran@rumburk.cz

 

 

V Rumburku dne 18. ledna 2024

 

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky8278/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 19. 01. 2024, 07:26h