Výběrové řízení - Koordinátor/ka proti diskriminaci národnostních menšin v rámci projektu Bezpečnost a prevence kriminality v Rumburku 2023-2025 CZ.03.02.01/00/22_018/0000945

Publikováno: 20.12.2023 do 16.1.2024 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Koordinátor/ka proti diskriminaci národnostních menšin v rámci projektu

 Bezpečnost a prevence kriminality v Rumburku 2023-2025

CZ.03.02.01/00/22­­­­_018/0000945

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • poskytování bezplatného poradenství v oblasti diskriminace národnostních menšin
 • pomáhání obětem diskriminace při řešení případů diskriminace mimosoudními prostředky a zároveň předcházení těmto sporům
 • sledování vývoje situace menšin (zejména romských a ukrajinských), vyhledávání zdrojů podpor a mapování rizik ohrožujících jejich životní situace
 • zjišťování příčin problémů a jejich dopadů na situaci, identifikace potřeb těchto skupin za účelem případné tvorby koncepčního řešení
 • spolupráce na odhalování diskriminačního jednání s městskou policií, a státní policií, spolupráce se školami (ZŠ a SŠ), NNO a ÚP
 • vyhledávání přímé i nepřímé diskriminace osob ve společnosti

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

 Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jiné požadavky:

 • schopnost aplikovat metody sociální práce, vedení lidí
 • praxe v sociální oblasti a práce s menšinami
 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost, smysl pro pořádek
 • znalost práce na PC (MS Office)

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení funkce výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Platové zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhlášeným projektem

 

Druh pracovního poměru:   doba určitá do 31.12.2025, úvazek 1,00

 

Předpokládaný termín nástupudle dohody

 

Nabízíme:

 • stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zdravotní volno v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na regeneraci
 • služební telefon

 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15.01.2024 do 16:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „Neotvírat - Výběrové řízení „Koordinátor proti diskriminaci národnostních menšin - projekt Bezpečnost a prevence kriminality v Rumburku 2023-2025“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

 

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí projektu Bc. Tomáš Tran na telefonu 412 356 278, nebo
e-mailu:  tomas.tran@rumburk.cz

 

 

V Rumburku dne 20. prosince 2023

 

 

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky8277/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 20. 12. 2023, 12:38h