Výběrové řízení - referent/ka cestovního ruchu a propagace města Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 9.2.2023 do 28.2.2023 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

referent/ka cestovního ruchu a propagace města Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk

                               

Místo výkonu práce:

 • Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • realizace propagační činnosti města
 • metodická, koncepční a analytická činnost v oblastech kultury, sportu a cestovního ruchu
 • organizace prezentace města na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu
 • příprava a zajištění průběhu kulturních, slavnostních a dalších akcí organizovaných městem
 • spolupráce s příspěvkovými organizacemi města v oblasti cestovního ruchu, pomoc při propagaci pořádání jejich společenských akcí
 • spolupráce s MIC Rumburk – metodické vedení, případný zástup v době dovolených apod.

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • občan starší 18 let
 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (v oblasti cestovního ruchu výhodou)                             

Další požadované předpoklady:

 • schopnost samostatné práce a aktivní přístup k práci
 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • organizace práce, spolehlivost
 • základní znalost zákona o obcích a fungování samosprávy
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:

 • praxe v oblasti cestovního ruchu
 • znalost anglického jazyka

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • adresa trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 21 710,00 Kč až 31 820,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek po zapracování

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (zkušební doba 3 měsíce), plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: 01.05.2023

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27.02.2023 do 12,00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

 

Obálku označte textem: Neotevírat – Výběrové řízení – referent/ka cestovního ruchu a propagace města OŠKTV

 

Nabízíme: stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci, dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (např. příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění nebo příspěvek na regeneraci, zdravotní volno v délce 5 dnů), služební telefon

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne Bc. Iva Štefáčková, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy (tel. 412 356 320, iva.stefackova@rumburk.cz).

 

 

V Rumburku dne 09. února 2023

 

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8245/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 10. 02. 2023, 07:50h