Výběrové řízení - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 11.1.2023 do 31.1.2023 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Městského úřadu Rumburk 

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vedení oddělení sociálně právní ochrany dětí

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

nebo

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

Další požadavky:

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí; rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)
 • uživatelská  znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.)
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, empatie
 • vysoké pracovní nasazení
 • ochota dalšího vzdělávání

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků; absolvovat zkoušku provedenou u MV k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., § 111 tohoto zákona)

Výhodou:

 • praxe v oblasti veřejné správy
 • zkušenost s vedením týmu lidí
 • zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.,

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Platové zařazení: 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 25 280,00 Kč až 37 170,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování, příplatek za vedení, zvláštní příplatek).

 

Nabízíme: dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění nebo regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů.

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30.01.2023 do 16.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

 

Obálku označte textem:  Neotevírat – Výběrové řízení – vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru Ing. Denisa Svobodová,

 (tel. 412 356 290, denisa.svobodova@rumburk.cz).

 

 

V Rumburku dne 11. ledna 2023

 

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8221/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 11. 01. 2023, 14:42h