Výběrové řízení - úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk - doba určitá

Publikováno: 22.11.2022 do 12.12.2022 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk – doba určitá

 

Místo výkonu práce:

 • správní obvod města Rumburk s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon přenesené působnosti na úseku vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • výkon speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Další požadavky:

 • základní  znalosti zákonů:  č. 254/2001 Sb., vodní zákon; č. 183/2006 Sb., stavební zákon; č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; č. 500/2004 Sb., správní řád
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)
 • uživatelská  znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.)
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost
 • vysoké pracovní nasazení
 • ochota dalšího vzdělávání

Výhodou:

 • praxe v oblasti veřejné správy
 • zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.,

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 23 390,00 Kč až 34 370,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování).

Nabízíme: dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění nebo regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů.

Pracovní poměr: na dobu určitou (nejdéle do 31.10.2023) se zkušební dobou 3 měsíce, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. prosince 2022 do 12.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Obálku označte textem:  Neotevírat – Výběrové řízení – úředník OŽP

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru Ing. Jiří Latislav

 (tel. 412 356 289, jiri.latislav@rumburk.cz).

 

V Rumburku dne 22. listopadu 2022

 

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8181/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 22. 11. 2022, 13:15h