Výběrové řízení - mzdová účetní Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 2.5.2022 do 19.5.2022 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

                                            mzdová účetní Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • město Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování správnosti programu upravujícího výpočet platů zaměstnanců úřadu, včetně DPP a DPČ; zúčtování platů, náhrad platů, náhrad DPN včetně podkladů pro nemocenské dávky a dalších plnění

 • výpočet a provádění srážek z platů

 • zpracování podkladů pro odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu ze závislé činnosti, srážkové daně z příjmů, přehledu o výši pojistného a přehledů o platbě pojistného na zdravotní pojištění, zpracování příkazů k úhradě v rámci měsíční mzdové uzávěrky

 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců a evidenčních listů důchodového zabezpečení

 • roční mzdová uzávěrka, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a srážkové daně z příjmů pro finanční úřad

 • zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních výkazů pro statistický úřad, úřad práce apod.

 • archivace písemností, komunikace se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem, úřadem práce, exekutorskými úřady apod. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a ovládání jednacího jazyka

Kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického směru        

Další požadavky:

 • praxe mzdové účetní minimálně 3 roky

 • znalost zákoníku práce, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších zákonů souvisejících se mzdovou agendou

 • znalost daňové problematiky (především daně z příjmu fyzických osob)

 • odborné znalosti a dovednosti (znalost výpočtu platu, srážek z platu, náhrad DPN, ovládání počítače a mzdového programu apod.)

 • znalost zákona o obcích a zákona o úřednících územních samosprávných celků

 • uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook

 • schopnost okamžitého přizpůsobení se na změny v zákonech

 • spolehlivost, pečlivost samostatnost, loajálnost

 • ochota dalšího vzdělávání

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 • jméno, příjmení a titul

 • datum a místo narození

 • státní příslušnost

 • místo trvalého pobytu

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení:  9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě); platové rozpětí od 19 730,00 až 28 920,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku a po zapracování možnost i vyšší platové třídy.

Druh pracovního poměru:  na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou

Nabízíme:  dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní pojištění, regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů, možnost přidělení služebního bytu

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 18. května 2022

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „Neotvírat - výběrové řízení mzdová účetní „ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Poskytnuté doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

 

V Rumburku dne 02.05.2022

  

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8051/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 03. 05. 2022, 08:47h