Výběrové řízení - Vedoucí oddělení informatiky Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 16.6.2021 do 20.7.2021 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

vedoucí oddělení informatiky Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

                              

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vedení malého kolektivu lidí

 • plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

 • vedení evidence softwarového a hardwarového vybavení

 • realizace výběrových řízení na HW a SW v souladu s vnitřními předpisy města, evidence, aktualizace uzavřených smluv na ICT služby

 • zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, řešení problémů se všemi účastníky správy systému

 • zajišťování nového nastavení systémů při změnách projektu, řešení přístupových práv uživatelů pro vstup do aplikace, navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby atd.

 • podíl na studiích a analýzách IS s celorepublikovou působností

 • konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy a další

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona

č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům

 • bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními předpisy

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe v oboru informačních a komunikačních technologií)

 • splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění

 • praxe v oboru informačních a komunikačních technologií 3 roky

 • řidičské oprávnění skupiny „B“

 • trestní bezúhonnost

 • znalost zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Další požadavky stanovené městem Rumburk pro uchazeče:

 • zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování a uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika   operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb

 • systémové práce spojené s vývojem projektů změn provozu a údržby systému informačních a komunikačních technologií, programového vybavení nebo informačních služeb

 • znalost serverových operačních systémů Windows 2012 server a vyšší, virtualizačního operačního systému Vmware, sítí ethernet, základní znalost SQL databází, skriptovacích jazyků, e-Governmentu

 • zkušenosti se serverovým operačním systémem Linux (Redat, CentOS), s konfigurací síťových služeb a technologi

 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, velmi dobré komunikační schopnosti

Výhodou:

 • praxe ve státní správě nebo samosprávě, zejména v oblasti ICT

 • znalost programu VERA

 • zkušenost s vedením lidí

 • znalost anglického jazyka (min. na úrovni čtení technické dokumentace)

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • adresa trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail uchazeče

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče narozené po 01.12.1971) 

Platové zařazení: 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 22 980,00 Kč až 33 790,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe + osobní příplatek a příplatek za vedení).

Nabízíme: stabilní a příjemné zázemí, dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (např. příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění, regeneraci, zdravotní volno), možnost přidělení bytu.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (zkušební doba 6 měsíců), plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 19. července 2021 do 16:00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: Neotevírat – Výběrové řízení – vedoucí oddělení informatiky OVV

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne pan Václav Leso, pověřen výkonem činností vedoucího odboru vnitřních věcí (tel. 412 356 250, vaclav.leso@rumburk.cz).

Rumburk 16.06.2021

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7794/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 16. 06. 2021, 11:19h
clanky7794/cestne_prohlaseni_vedouci.doc27 KBcestne_prohlaseni_vedouci.docvloženo: 16. 06. 2021, 11:19h