Výběrové řízení - referent/ka Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 9.4.2024 do 25.4.2024 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

referent/ka Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

                              

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatný referent oddělení správa a provoz úřadu
 • provádění služeb sloužících k výkonu činností odborů městského úřadu a potřebám veřejnosti v objektech městského úřadu (budovy A,B,C)
 • organizační zajišťování provozu, administrace, údržby dopravních prostředků úřadu, přidělování služebních automobilů, vyhodnocování pracovních cest v systému Car Control
 • zajišťování drobných oprav a údržby majetku
 • organizační podíl na přípravách voleb (řidič, rozvoz materiálů, příprava volebních místností apod.)
 • pohotovostní řidič v případě nutnosti výjezdu mimo pracovní dobu pro účely úřadu

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • občan starší 18 let
 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou                

Dalšípožadované předpoklady:

 • organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost
 • znalost práce s PC
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:

 •  orientace ve veřejné správě
 •  základní znalost zákona č. 128/2000 Sb. , zákon o obcích

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče
 •  datum a místo narození uchazeče
 •  státní příslušnost uchazeče
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail uchazeče
 •  datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 20 130 Kč do 29 520 Kč – 8. platová třída), nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady

Po zapracovávání možnost přiznání osobního příplatku.

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (zkušební doba 3 měsíce), plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: dohodou

 

Nabízíme:

 • práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • pružnou pracovní dobu, jistotu a stabilitu práce
 • 25 dní dovolené a zdravotní volno navíc v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky (za každý odpracovaný den)
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na regeneraci

 

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25.04.2024 do 12.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Obálku označte textem: Neotevírat – Výběrové řízení – referent/ka odboru vnitřních věcí

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Bližší informace k náplni práce  poskytne pan Václav Leso, pověřen výkonem činností vedoucího OVV (tel. 412 356 250, vaclav.leso@rumburk.cz).

 

V Rumburku dne 09. dubna 2024

 

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky19694/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 09. 04. 2024, 12:47h