Výběrové řízení - úředník přestupků v dopravě, oddělení dopravy Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 8.4.2024 do 24.4.2024 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

 

úředník přestupků v dopravě, oddělení dopravy Odboru civilně a dopravně správního

a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk

                            

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • projednávání přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • projednávání přestupků podle zákona č. 30/2024Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • projednávání přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích   

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy

Kvalifikační požadavky:

 •  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Kvalifikační požadavky podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:

 • zkoušku odborné způsobilosti podle zákona č. 250/2016 Sb., musí složit oprávněná úřední osoba, která nemá vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice, a na kterou se nevztahuje výjimka z kvalifikačních požadavků – tj. která nemá praxi v projednávání přestupků a rozhodování o nich nejméně 5 let
 • oprávněná úřední osoba musí splnit kvalifikační požadavky do 18 měsíců ode dne, kdy začala provádět úkony v řízení o přestupku

Další požadavky:

 • základní znalost zákonů (zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zák. č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)
 • orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • dobrá znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.)
 • komunikativnost a organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

 Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. ve vykonávané činnosti.

 

Výhodou:

 • zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízení souvisejících 
 • splněné kvalifikační požadavky podle zákona č. 250/2016 Sb.
 • praxe ve veřejné správě
 • znalost německého nebo anglického jazyka

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • adresa trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 23 390 Kč do 34 370 Kč – 10. platová třída), nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, po zapracovávání možnost přiznání osobního příplatku

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek, zkušební doba 3 měsíce

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Nabízíme:

 • práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • pružnou pracovní dobu, jistotu a stabilitu práce
 • 25 dní dovolené a zdravotní volno navíc v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky (za každý odpracovaný den)
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na regeneraci

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24.04.2024 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: Neotvírat  „Výběrové řízení - úředník přestupků v dopravě, oddělení dopravy OCDSŽÚ“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

 

Bližší informace k náplni práce poskytne vedoucí odboru Ing. Jana Kusová (tel. 412 356 297, jana.kusova@rumburk.cz)

 

 

V Rumburku dne 08. dubna 2024

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky19693/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 09. 04. 2024, 06:59h