Pro registrované poskytovatele terénních sociálních služeb se vydává speciální označení vozidla

Publikováno: 21.2.2024 Autor: Pánková Denisa

Pro registrované poskytovatele terénních sociálních služeb se vydává speciální označení vozidla

Podle novely zákona o silničním provozu bude každému žadateli po splnění podmínek vydáno označení vozidla registrovaného poskytovatele terénních sociálních služeb. Označení může být vydáno pouze držiteli rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které obsahuje mimo jiné i údaj o formě poskytované služby (ust. § 81 odst. 2 písm. d) zákona). Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (ust. § 33 odst. 4 zákona).

Žadatelem o vydání tohoto speciálního označení vozidla může být fyzická nebo právnická osoba příslušná podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby v rámci obce s rozšířenou působností Rumburk.

 

Žadatel, který je poskytovatelem terénních sociálních služeb, k žádosti o vydání označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb, předloží:

a) žadatelem je fyzická osoba:

- průkaz totožnosti

- rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby dle zákona vydané krajským úřadem

b) žadatelem je právnická osoba:

- výpis z obchodního rejstříku

- rozhodnutí o registraci sociální služby k poskytování terénní sociální služby dle zákona vydané krajským úřadem

- seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení vozidla včetně potvrzení o tom, že jsou jejími zaměstnanci

 

Z označení vozidla vyplývají registrovaným poskytovatelům terénních sociálních služeb následující práva, umožňující odstranění zábran při poskytování jejich služeb:

1. Řidiči vozidel opatřených označením terénní sociální služba v jednotlivých případech a je-li to nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

2. Na vozidla s označením terénní sociální služba se vztahuje platnost výjimky vyplývající z dodatkové tabulky „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“.

 

Po podání žádosti a předložení dokladů o splnění podmínek, bude žadateli vydáno označení vozidla/vozidel poskytovatele terénních sociálních služeb. Podmínky musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení.

Označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb je nepřenosné na jinou fyzickou nebo právnickou osobu a vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel používá k přepravě. Neoprávněné použití označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb je postižitelné podle zákona o přestupcích.

Žádost o vydání označení vozidla/vozidel poskytovatele terénních sociálních služeb lze podat na Městském úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, budova C, kancelář č. S 203, Ing. Jana Kusová v úředních hodinách nebo po dohodě na tel. číslech 412 356 297 nebo 722 076 870.