Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Odbor regionálního rozvoje a investic > Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady
na stránku    strana
nahled obrazku - null.png
22.1.2016

Grafická část - Výkres základního členění - Hlavní výkres - Výkres koncepce TI - Výkres VPS_VPO - Koordinační výkres - Výkres záboru PF - Výkres širších vztahů Schémata - Schéma dopravní kostry - Schéma jednotky KR_dominanty - Schéma typologie krajiny Textová část - Textový návrh - Textové...

nahled obrazku - null.png
14.5.2015

Dokumenty ke stažení - Výkres základního členění území - Hlavní výkres - Koncepce dopravní infrastruktury - Koncepce technické infrastruktury - Koncepce uspořádání krajiny - Výkres veřejně prospěšných staveb - Koordinační výkres - Výkres širších vztahů - Výkres předpokládaných záborů půdního...

nahled obrazku - null.png
6.3.2015

Dokumenty ke stažení: - Návrh - Oduvodnění - Výkres základního členění - Hlavní výkres - Výkres koncepce TI - Výkres VPS - Koordinační výkres - Výkres záborů PF - Výkres širších vztahů - Schéma dopravní kostry - Schéma jednotky KR, dominanty - Schéma typologie krajiny Všechny výše uvedené dokumenty...

nahled obrazku - null.png
17.2.2015

- Územní studie pro rozvojovou lokalitu Z3 - 22 (a, b, c) Velký Šenov - Schválení Územní studie pro rozvojovou lokalitu Z3 - 22 (a, b, c) Velký Šenov - Příloha č.1 - situační výkres širších vztahů - Příloha č.2 - výkres funkčního využití - Příloha č.3 - celková situace řešení - Příloha č.4 - situace...

nahled obrazku - null.png
16.1.2015

ÚAP 2014 - textová část [PDF; 4,1 MiB] Záměry na provedení změn v území [PDF; 11,3 MiB] Hodnoty území [PDF; 29,1 MiB] Limity využití území [PDF; 30,7 MiB] Problémy k řešení v území [PDF; 32,6 MiB] Schéma BPEJ [PDF; 1,1 MiB] Schéma lesy [PDF; 1,4 MiB] Schéma ochrana přírody [PDF; 8,8 MiB] Technická...

nahled obrazku - null.png
1.10.2014

Dokumenty: - Veřejná vyhláška - Příloha č.2 k vyhlášce č. 500/2006...

nahled obrazku - null.png
4.8.2014

- komplexní návrh, výkresová část - návrh, textová část - odůvodnění, textová část - výkres VPS - výkres ZPF - výkres širších vztahů - opatření obecné povahy...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Dokumenty ke stažení: - veřejná vyhláška- návrh zadání územního plánu- problémový...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Veřejná vyhláška Územní...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Přiložené dokumenty * Opatření obecné povahy * SEA * Text návrhu * Text odůvodnění * Výkresy návrhů a...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Přiložené dokumenty * grafická část* návrh* odúvodnění* opatření obecné...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

- veřejná vyhláška obce Vilémov - Oznámení o vydání změny č.1 ÚPNSÚ Vilémov formou opatření obecné povahy - Opatření obecné povahy č.1/2010- Změna č.1 ÚPNSÚ Vilémov - Komplexní urbanistický návrh - Koordinační výkres inženýrských sítí - Regulace, veřejně prospěšné stavby - Průsvitka k výkresu...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

Oznámení o vydaných územních plánech dle § 165 odst. (2) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění: Do územně plánovacích dokumentací Změna č.2 ÚPNSÚ Rumburk, Územní plán Doubice, Změna č.1 ÚPNSÚ Krásná Lípa, Změna č.2 ÚPNSÚ Velký Šenov, Změna č.1...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

* VYHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PRÍZNIVÉ ŽIVOTNÍPROSTREDÍ, PRO HOSPODÁRSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOSTSPOLECENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ * SWOT analýza * Výkres hodnot * Výkres limitů * Výkres problémů * Výkres...

nahled obrazku - null.png
28.5.2014

ÚAP 2012 - textová část [PDF; 2,2 MiB] Záměry na provedení změn v území [PDF; 9 MiB] Hodnoty území [PDF; 27,1 MiB] Limity využití území [PDF; 28,7 MiB] Problémy k řešení v území [PDF; 30 MiB] První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro...

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010