Změna jména a příjmení

Publikováno: 1.1.2024 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky. Fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky.

Podmínky a postup řešení životní situace

Podmínky:

Změna příjmení se povolí tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.

Postup:

Podat písemnou žádost o povolení změny jména nebo příjmení na matričním úřadě, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilého dítěte podat žádost u matričního úřadu v místě trvalého pobytu dítěte.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Předložit písemnou žádost o povolení změny jména nebo příjmení u příslušného matričního úřadu spolu s těmito doklady:

doklad totožnosti žadatele,

rodný, příp. oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném registrovaném partnerství,

jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství,

jde-li o osoby, jejich partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera,

jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list,

souhlas fyzické osoby starší 12 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen a příjmení.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména, nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Ve které instituci životní situaci řešit?

U příslušného matričního úřadu dle trvalého pobytu žadatele, případně nezletilého dítěte.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9. května 1366/48.

matrikářka: Radka Rezková, tel.: 412 356 254, e-mail: radka.rezkova@rumburk.cz
matrikářka: Jitka Růžičková, tel.: 412 356 253, e-mail: jitka.ruzickova@rumburk.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hodin
pátek 8:00 - 11:00 hodin

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Vydání povolení změny příjmení hanlivého nebo směšného                                   200 Kč

Vydání povolení změny příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení            300 Kč

Vydání povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech                     3000 Kč

Od poplatku je osvobozena:

změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popř. že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu,

změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera,

změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou před vydáním rozhodnutí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popř. do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.

Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo

d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před matričním úřadem, zastupitelským úřadem České republiky nebo před soudem,

e) při určování otcovství souhlasným prohlášením rodičů nepravdivě prohlásí, že jí není známo, že by probíhalo soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Městský úřad Rumburk, Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024