Trvalý pobyt

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

 

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, nebo evidenčním, popřípadě orientačním

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Změnu místa pobytu hlásí :

občan  ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu

za občana, jehož  svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce,

člen domácnosti,  jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem

za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

Podmínky a postup řešení životní situace

občan předloží vyplněný a podepsaný „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,

prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou

občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas;

občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,

doklad o oprávněnosti užívat byt (např. nájemní smlouva), anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny; za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je  provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Vlastnictví domu nebo bytu ohlašovna ověří bezúplatným veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitost

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

 

Předložením vyplněného a podepsaného „Přihlašovacího  lístku  k trvalému pobytu“ a příslušných dokladů

Ve které instituci životní situaci řešit?

 

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

 

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

 

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, kancelář č. B14

Věra Kloudová, tel. 412 356 252, e-mail: vera.kloudova@rumburk.cz

Lucie Adámková, tel. 412 356 260, e-mail: lucie.adamkova@rumburk.cz


Úřední hodiny:

pondělí a středa 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00

pátek 8.00 – 11.00

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

 

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, k dispozici jsou na odboru civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, kancelář č. B14.

 

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

 

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let. Poplatek je možné uhradit v hotovosti nebo kartou na pokladně Městského úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 

Při změně místa trvalého pobytu se ihned oddělí vyznačená část občanského průkazu a současně se vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů  ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

nejsou stanoveny

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

nejsou stanoveny

 

Další životní situace:

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana

K žádosti vlastníka objektu či oprávněné osoby o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana je třeba doložit průkaz totožnosti (Občanský průkaz, Cestovní doklad), správní poplatek ve výši 100,- Kč za osobu a písemnou žádost o zrušení trvalého pobytu, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona o evidenci obyvatel. K žádosti občan doloží své užívací právo k objektu (např. Nájemní smlouva). Žádost navrhovatel podává na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana, na kterého se žádost vztahuje.

Sebou:

Občanský průkaz/ Cestovní doklad/ Řidičský průkaz; správní poplatek 100,- Kč za každou osobu, které má být TP rušen; písemná žádost na zrušení pobytu (úředně ověřený podpis občana nebo podepsat přímo na příslušené ohlašovně), ze které vyplývá že žadatel je oprávněnou osobou nebo vlastníkem bytu, domu); prokázat že zaniklo užívací právo občana kterému je rušen TP, a že občan neužívá dům/ byt alespoň 2 měsíce (př. doložit novou nájemní smlouvu, dohodu o ukončení nájmu, doložit důkazy že už má občan nový TP v jiném místě,..)

 

Ukončení pobytu na území České Republiky

K ukončení trvalého pobytu, které občan sdělí na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana nebo na zastupitelském úřadě, je třeba doložit občanský průkaz, správní poplatek ve výši 100,- Kč, na zastupitelském úřadě ve výši 300,- Kč, a písemné sdělení, které musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To však neplatí v případě, pokud občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České Republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Sebou:

Občanský průkaz, 100,- Kč (300,- Kč v případě ohlášení na zastupitel. úřadu), písemné sdělení o ukončení pobytu (úředně ověřený podpis občana nebo podepsat přímo na zastupitel. úřadu)

 

Doručovací adresa – (nahlášení, změna, zrušení)

K nahlášení doručovací adresy je třeba doložit průkaz totožnosti (např. Občanský průkaz, Cestovní doklad), písemné hlášení o doručovací adrese, které musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to však neplatí v případě, pokud občan podepíše hlášení před zaměstnancem ohlašovny.

Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí občan na příslušné ohlašovně dle trvalého pobytu občana. Správní poplatek se nevybírá.

Sebou:

Občanský průkaz/ Cestovní doklad, písemné sdělení o doručovací adrese (úředně ověřený podpis občana nebo podepsat přímo na zastupitel. úřadu)

Popis je zpracován podle právního stavu ke dní

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

 

Městský úřad Rumburk - odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dní

16.12.2021