Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (Výdej údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel)

Publikováno: 1.1.2024 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem (dále jen „partner“) nebo dítětem občana.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může rovněž požádat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

 

Podmínky a postup řešení životní situace

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z informačního systému, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává elektronicky na formuláři zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, prostřednictvím datové schránky nebo na základě tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Elektronicky na formuláři zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, prostřednictvím datové schránky nebo podáním tiskopisu žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému nebo podáním písemné žádosti.

 

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

 

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, kancelář č. B14

Lucie Adámková, tel. 412 356 260, e-mail: lucie.adamkova@rumburk.cz

Jana Baranová, tel. 412 356 252. e-mail: janabaranova@rumburk.cz  


Úřední hodiny

pondělí a středa 8:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00, pátek 8:00 – 11:00, ostatní dny po telefonické domluvě

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" je k dispozici v kanceláři evidence obyvatel č. B14 nebo na stránkách Ministerstva vnitra www. mvcr.cz.

 

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Obyvatel za poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

nejsou stanoveny

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

nejsou stanoveny

 

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

nejsou stanoveny

 

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024