Řidičský průkaz

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá řidičský průkaz na žádost držitele řidičského oprávnění nebo žadatele o řidičské oprávnění. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Žádost musí podat osobně osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Podmínky a postup řešení životní situace

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

  • dosáhla věku stanoveného zákonem
  • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel
  • má na území ČR trvalý pobyt nebo obvyklé bydliště (alespoň 185 dní v roce)
  • není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
  • nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Podáním žádosti o vydání řidičského průkazu na Městském úřadu Rumburk, odboru civilně a dopravně správním a obecní živnostenský úřad.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, nebo na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, budova C, kancelář 210,

Pracovnice registru řidičů:

Anna Szöllösiová, DiS. tel. 412 356 299, e.mail: anna.szollosiova@rumburk.cz
Soňa Schodová, DiS., tel. 412 356 298, e-mail: sona.schodova@rumburk.cz

úřední hodiny:

Pondělí a středa: 08:00 -12:00 hod., 12:30 – 17:00 hod.
Pátek:  08:00 – 11:00 hod.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Elektronický formulář vyplní po podání žádosti pracovník registru řidičů.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Zákonná výměna řidičského průkazu (např. uplynutí doby platnosti řidičského průkazu) – bez poplatku
Výměna řidičského průkazu na základě změny údajů – 200 Kč
Vydání prvopisu řidičského průkazu, rozšíření řidičského oprávnění v řidičském průkazu – 200 Kč
Ztráta, odcizení, poškození řidičského průkazu – 200 Kč
Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 5 pracovních dní – 700 Kč
Od poplatků za vydání ŘP jsou osvobozeni občané, kteří jsou držitele ZTP, ZTP/P
Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo kartou při přijetí žádosti v pokladně Městského úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Normální žádost – 20 dnů
Zrychlená žádost – 5 pracovních dnů
Prvopis řidičského průkazu nelze vydat na základě zrychlené žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Pokud je žádosti vyhověno, nejsou opravné prostředky stanoveny.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání se podává u úřadu, který napadené rozhodnutí vydal v souladu s poučením    obsaženým v rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

         21.10.2019