Registrace vozidel

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Registraci vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 56/2001 Sb.“) 

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Ve věcech registrace vozidel je oprávněn jednat vlastník/provozovatel vozidla, v jaké situaci je oprávněn jednat vlastník a v jaké provozovatel je podrobněji upraveno v zákoně č. 56/2001 Sb., dotazy zodpoví pracovníci registru vozidel.

V souladu s § 33, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, si účastník může zvolit zmocněnce.

Podmínky a postup řešení životní situace

Při řešení situací souvisejících s registrací vozidel se postupuje dle zákona č. 56/2001 Sb. Jaké doklady jsou v konkrétních situacích (zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, změna vlastníka/provozovatele vozidla, vydání registrační značky za zničenou, ztracenou, odcizenou, vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku vozidla, atd.) potřeba doložit je upřesněno zákonem č. 56/2001 Sb., popř. je možné se informovat osobně nebo telefonicky na registru vozidel, Městského úřadu Rumburk, odboru civilně a dopravně správního a obecní živnostenský úřad, budova C, kancelář 208, 209.
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Řešení situace je možné zahájit osobně na přepážkách registru vozidel, popř. informovat se ohledně řešení situace telefonicky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně dopravně správní a obecní živnostenský úřad, registr vozidel, budova C, 1. patro, kancelář 208, 209, nebo na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně dopravně správní a obecní živnostenský úřad, registr vozidel, budova C, 1. patro, kancelář 208, 209.

pracovníci registru vozidel:

Jitka Bělíková, tel. 412 356 300, e-mail: jitka.belikova@rumburk.cz
Šárka Holcová, tel. 412 356 331, e-mail: sarka.holcova@rumburk.cz
Pavel Novotný, tel. 412 356 334, e-mail: pavel.novotny@rumburk.cz

úřední hodiny:

pondělí a středa 08:00 -12:00; 12:30-17:00
pátek 08:00-11:00.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádosti a další informace lze dohledat na webových stránkách ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava. Žádosti jsou k dispozici taktéž přímo na registru vozidel.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatky lze uhradit hotově, popř. platební kartou na pokladně Městského úřadu.

Správní poplatky- registr vozidel

 

Registrace: motocykl do 50 cm

300,- Kč

Motocykl nad 50 cm3, motorové tříkolky, čtyřkolky

500,- Kč

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti

500,- Kč

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,- Kč

Vyřazení vozidla z provozu (depozit)

200,- Kč

Zápis změny do TP a do registru vozidel                                                   

50,- Kč

Vydání duplikátu TP, ORV                                                                                      

500,- Kč

Schvál. tech. způs. jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla            

3000,Kč

Schválení přestavby vozidla                                                                           

1000,Kč

Vydání tabulky registrační značky na přání /1 tabulka/                                  

5000,Kč

Vydání tabulky registrační značky /1 tabulka/                                                             200,- Kč                                                      

Úschova registrační značky na přání již přidělené                                                      300,- Kč

 

Rezervace registrační značky na přání                                                                         500,- Kč

Rezervace registrační značky s výjimkou značky na přání                                        100,- Kč                          

 

Vydání registrační značky již přidělené /na nosič kol/                                                600,- Kč

 

Vydání registrační značky za poškozené /1 tabulka/                                                  600,- Kč

 

Výdej dat z registru vozidel                                                                                              50,- Kč

 

 

 

Další správní poplatky vztahující se k registraci vozidel jsou upraveny v sazebníku, části II, položka 26, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta k vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů od podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.                   Vyhláška č. 211/2018Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Sankce a jejich výše jsou upraveny v ust. § 83 a násl. zákona č. 56/2001 Sb.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

          24.08.2023