Registrace vozidel

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Registraci vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 56/2001 Sb.“) 

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Ve věcech registrace vozidel je oprávněn jednat vlastník/provozovatel vozidla, v jaké situaci je oprávněn jednat vlastník a v jaké provozovatel je podrobněji upraveno v zákoně č. 56/2001 Sb., dotazy zodpoví pracovníci registru vozidel.

V souladu s § 33, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, si účastník může zvolit zmocněnce.

Podmínky a postup řešení životní situace

Při řešení situací souvisejících s registrací vozidel se postupuje dle zákona č. 56/2001 Sb. Jaké doklady jsou v konkrétních situacích (zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel, změna vlastníka/provozovatele vozidla, vydání registrační značky za zničenou, ztracenou, odcizenou, vyřazení vozidla z provozu, zápis zániku vozidla, atd.) potřeba doložit je upřesněno zákonem č. 56/2001 Sb., popř. je možné se informovat osobně nebo telefonicky na registru vozidel, Městského úřadu Rumburk, odboru civilně a dopravně správního a obecní živnostenský úřad, budova C, kancelář 208, 209.
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-(1)/Elektronicke-formulare

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Řešení situace je možné zahájit osobně na přepážkách registru vozidel, popř. informovat se ohledně řešení situace telefonicky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně dopravně správní a obecní živnostenský úřad, registr vozidel, budova C, 1. patro, kancelář 208, 209, nebo na jakémkoli úřadě obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně dopravně správní a obecní živnostenský úřad, registr vozidel, budova C, 1. patro, kancelář 208, 209.

pracovníci registru vozidel:

Andrea Ungerová, DiS., tel. 412 356 300, e-mail: andrea.ungerova@rumburk.cz
Pavel Novotný, tel. 412 356 331, e-mail: pavel.novotny@rumburk.cz
Šárka Holcová, tel. 412 356 334, e-mail: sarka.holcova@rumburk.cz

úřední hodiny:

pondělí a středa 08:00 -12:00; 12:30-17:00
pátek 08:00-11:00.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádosti a další informace lze dohledat na webových stránkách ministerstva dopravy https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava. Žádosti jsou k dispozici taktéž přímo na registru vozidel.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatky lze uhradit hotově, popř. platební kartou na pokladně Městského úřadu.

Správní poplatky- registr vozidel

 

Registrace: motocykl do 50 cm3

300,- Kč

Motocykl nad 50 cm3

500,- Kč

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800,- Kč

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti

500,- Kč

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700,- Kč

Vyřazení vozidla z provozu (depozit)

200,- Kč

Vydání registrační značky / cena jedné tabulky /

200,- Kč

Zápis změny do TP a do registru vozidel

50,- Kč

Duplikát TP, ORV

100,- Kč

Schválení tech. způsobilosti jednotlivě dovez. vozidla

mimo EU

2000,- Kč

Schválení tech. způs. jednotlivě dovezeného vozidla

mimo EU, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1500,- Kč

Vydání registrační značky na přání /RZP/-1 tabulka

5000,- Kč

Úschova RZP již přidělené

300,- Kč

Rezervace RZP dosud nepřidělené

500,- Kč

Vydání RZ již přidělené na nosič kol

600,- Kč

Vydání RZ za poškozené - 1 tabulka

600,- Kč

Výdej dat z registru vozidel

50,- Kč

Další správní poplatky vztahující se k registraci vozidel jsou upraveny v sazebníku, části II, položka 26, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta k vyřízení žádosti a vydání rozhodnutí je 30 dnů od podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Sankce a jejich výše jsou upraveny v ust. §83 zákona č. 56/2001 Sb.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

          21.10.2019