PROGRAM
4. Zastupitelstva města ,
konající se dne 26.1.2023
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 4. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:30
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:40
3. Schválení programu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:45
4.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:50
5. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:50
6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:20
7. Pozemky prodej - část p. p. č. 2870/1, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:25
8. Pozemky prodej – p.p.č. 3689 k.ú. Rumburk – konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:30
9. Pozemky prodej – část p.p.č. 1640/4 k.ú. Rumburk – konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:35
10. Pozemky prodej - část p. p. č. 653, k. ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:40
11. Pozemky nabytí a prodej – část p.p.č. 1948 a část p.p.č. 466/3 k.ú. Dolní Křečany – konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:45
12. Zpráva o činnosti výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2022
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:50
13. Zpráva o činnosti Městské policie Rumburk za rok 2022
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:55
14. Dohoda o spolupráci Slavutič - Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:05
15. Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM v období 2023-2026 (od 26.01.2023)
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:15
16. Zápis z 1. jednání Výboru pro investice a rozvoj města Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Ing. Radek Andrš
Přizváni:
17:20
17.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:25
18.Závěr 4. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:35
Kus Lumír, Ing.
starosta
Za správnost: Kus Lumír, Ing., starosta