PROGRAM
27. Zastupitelstva města ,
konající se dne 23.6.2022
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 27. Zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:30
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:40
3. Schválení programu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:45
4.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:50
5. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:50
6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:55
7. Pozemky prodej - p. p. č. 865, 866, 867/1, k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:00
8. Pozemky prodej - p. p. č. 885/2 a 887, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:05
9. Pozemky prodej - p.p.č. 851/4, 854/1, 855/1 k.ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:10
10. Pozemek prodej - část p.p.č. 351/1 k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:15
11. Pozemky prodej - p. p. č. 258/2, k. ú. Dolní Křečany - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:20
12. Pozemky nabytí - p.p.č. 951, 974/6, 974/15 k.ú. Dolní Křečany
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:25
13. Plán sociálního začleňování Města Rumburk pro období 2022 - 2026
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:30
14. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Rumburk za rok 2021
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:35
15. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31. 05. 2022
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:50
16. Návrh kandidáta do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:05
17.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:10
18.Závěr 27. Zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:20
Kus Lumír, Ing.
starosta
Za správnost: Kus Lumír, Ing., starosta