PROGRAM
13. Zastupitelstva města ,
konající se dne 25.4.2024
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 13. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Hýbl Martin Mgr. Bc.
15:30
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
15:40
3.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Hýbl Martin Mgr. Bc.
15:45
4. Schválení programu
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
15:55
5. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
16:00
6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
16:30
7.Představení projektu VTE Rumburk
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
16:35
8. Návrh na pořízení změny Územního plánu Rumburk -opakovaný na vymezení ploch FVE
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:35
9. Kontaktní místo pro bydlení Rumburk - Vytvoření a statut fondů + Dohoda o spolupráci v rámci projektu
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:40
10. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.03.2024
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:10
11. Pozemky prodej - část p. p. č. 1406, k. ú. Rumburk - návrh zveřejnění
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:20
12. Pozemky nabytí - p. č. 1001/3, k. ú. Rumburk
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:25
13. Pozemky nabytí - část p.p.č. 438/1, k.ú. Rumburk
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:30
14. Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Josef Nechanický
Přizváni:
17:35
15.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Hýbl Martin Mgr. Bc.
17:40
16.Závěr 13. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Hýbl Martin Mgr. Bc.
17:50
Hýbl Martin, Mgr. Bc
starosta města
Za správnost: Hýbl Martin, Mgr. Bc, starosta města