PROGRAM
14. Zastupitelstva města ,
konající se dne 27.6.2024
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 14. Zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
15:30
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
15:40
3.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
15:45
4. Schválení programu
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
15:45
5. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
15:50
6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
16:20
7. Schválení účetní závěrky k datu 31.12.2023 a závěrečného účtu města Rumburk za rok 2023
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:25
8. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.05.2024
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:55
9. Pozemky prodej - p. p. č. 1408 a 1410, k. ú. Rumburk - návrh zveřejnění
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:05
10. Pozemky prodej - p. p. č. 1279/1, k. ú. Rumburk - návrh zveřejnění
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:10
11. Pozemky prodej – část p.p.č. 272/1 k.ú. Horní Jindřichov – návrh zveřejnění
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:15
12. Pozemky prodej – část p.p.č. 2490/1 k.ú. Rumburk – konkrétní kupující
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:20
13. Pozemky prodej - část p. p. č. 355/5, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:25
14. Pozemky prodej – p.p.č. 1361, 1365/5 a 1365/6 k.ú. Rumburk – konkrétní kupující
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:30
15. Pozemky prodej – st.p.č. 65, 66, p.p.č. 113/1, 114/1 část p.p.č. 1920/1 k.ú. Dolní Křečany – konkrétní kupující
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:35
16. Pozemek prodej - část p. p. č. 452, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:40
17. Pozemky nabytí – p.p.č. 2065/1 k.ú. Rumburk – návrh nabytí
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
Přizváni:
17:45
18. Žádost o přidělení účelové dotace - Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk - oprava varhan II. etapa a severní části fasády Loretánské kaple
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:50
19.Návrhy a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
18:00
20.Závěr
Předkládá: Mgr. Bc. Martin Hýbl
18:10
Hýbl Martin, Mgr. Bc
starosta města
Za správnost: Hýbl Martin, Mgr. Bc, starosta města