PROGRAM
8. Zastupitelstva města ,
konající se dne 14.9.2023
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 8. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Pimpara Jiří
15:30
2. Volba volební komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
15:40
3. Schválení programu
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
15:45
4. Rezignace Ing. Lumíra Kuse na funkci starosty města Rumburk
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
15:50
5. Rezignace Ing. Jana Bukvy na funkci člena Rady města Rumburk
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
15:55
6. Volba starosty města a volba jednoho člena rady města
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:00
7. Určení funkce, pro kterou bude člen zastupitelstva města uvolněn (§ 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:05
8. Výbor pro investice a rozvoj města Rumburk - rezignace předsedy a volba nového předsedy
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:10
9. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:15
10. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:45
11. Určení zastupitele města k pořizování změn Územního plánu Rumburk
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:50
12. Pozemky prodej - část p. p. č. 2651/3, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
16:55
13. Pozemky prodej - část p. p. č. 2668, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:00
14. Pozemky prodej - p. p. č. 803 a část p. p. č. 804, k. ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:05
15. Pozemky prodej - p. p. č. 873/7, k. ú. Dolní Křečany - návrh zveřejnění
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:10
16. Pozemky prodej - zahrádkářská kolonie - návrh zveřejnění
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:15
17. Pozemek prodej – část p.p.č. 1641/5 k.ú. Rumburk – návrh zveřejnění
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:20
18. Pozemky prodej – p.p.č. 1367/27 k.ú. Horní Jindřichov – návrh zveřejnění
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:25
19. Pozemky nabytí – část p.p.č. 38/8 k.ú. Horní Jindřichov
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:30
20. Pozemky nabytí – část p.p.č. 2927/1 k.ú. Rumburk
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:35
21. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Rumburk za rok 2022
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:40
22. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31.07.2023
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:55
23. Žádost o příspěvek - podporu provozu Linky bezpečí, z.s. (opakovaný požadavek)
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
18:05
24. Zpráva o činnosti Městské policie Rumburk za 1. pololetí 2023
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
18:15
25. Rozhodnutí o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou za období 01.01.-30.06.2023 Ing. Lumíru Kusovi
Předkládá: Ing. Lenka Kazberuková
Přizváni:
18:20
26.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Pimpara Jiří
18:25
27.Závěr 8. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Pimpara Jiří
18:35
Pimpara Jiří
1. místostarosta
Za správnost: Pimpara Jiří, 1. místostarosta