PROGRAM
28. Zastupitelstva města ,
konající se dne 15. 9. 2022
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 28. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:30
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:40
3. Schválení programu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:45
4.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:50
5. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:50
6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:55
7. Pozemek prodej - část p.p.č. 517/1 k.ú. Rumburk - návrh zveřejnění
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:00
8. Pozemky prodej - část p.p.č. 2277/3 k.ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:05
9. Pozemky prodej - část p. p. č. 275, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:10
10. Pozemky prodej - p.p.č. 541/2 k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:15
11. Pozemky prodej - p.p.č. 611 k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:20
12. Pozemek nabytí - p.p.č. 1429, k.ú. Horní Jindřichov
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:25
13. Návrh na bezúplatný převod movitého majetku pro Dům kultury Střelnice Rumburk, SNP 484/29, příspěvková organizace a Darovací smlouva č. 1/2022/ SKOL
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:30
14. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31. 07. 2022
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:40
15. Žádost o přidělení mimořádné účelové dotace Fotbalovému klubu Rumburk, z.s.
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:55
16. Zpráva o činnosti Městské policie Rumburk za 1. pololetí 2022
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:05
17. Informace z Valné hromady Regionální rozvojové agentury ÚK a.s. Ústí nad Labem
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:10
18. Informace z Valné hromady Svč.vodárenské společnosti a.s. Teplice
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:15
19. Návrh na zvolení soudního přísedícího Okresního soudu v Děčíně - Mgr. Ladislav Pokorný (volební období 2022-2026)
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:20
20. Udělení ocenění panu Miroslavu Benešovi a poskytnutí finančního daru
Předkládá: Anna Zibnerová
Přizváni:
17:25
21. Zápis z 10. a 11. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Václav Staněk
Přizváni:
17:30
22.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:35
23.Závěr 28. Zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:45
Kus Lumír, Ing.
starosta
Za správnost: Kus Lumír, Ing., starosta