PROGRAM
21. Zastupitelstva města ,
konající se dne 16.9.2021
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení 21. Zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:30
2.Složení slibu nového člena ZM
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:40
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:40
4. Schválení programu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:45
5.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:50
6. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
15:51
7. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:56
8. Pozemky prodej - p.p.č. 50/2, 50/3, 59, 61/1, 61/2, 64/1, k.ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:01
9. Pozemek prodej - p. p. č. 866, k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:06
10. Pozemky prodej - část p.p.č. 1038/4, k.ú. Dolní Křečany
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:11
11. Pozemek prodej - část p. p. č. 2950/1, k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:16
12. Pozemek prodej - část p. p. č. 2950/1, k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:21
13. Pozemky prodej část p.p.č. 1740/1, k.ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:26
14. Pozemky prodej - p.p.č. 1848/2, k.ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:31
15. Pozemky prodej - p.p.č. 759/6, k.ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:36
16. Pozemek prodej - p. p. č. 43, k. ú. Rumburk - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:41
17. Pozemky prodej - část p.p.č. 929, k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:46
18. Pozemky prodej - část p.p.č. 595, k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:51
19. Pozemky prodej - p.p.č. 545/1, k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:56
20. Pozemek prodej - část p. p. č. 1136, k. ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:01
21. Pozemky prodej p.p.č 1403/60 a části p.p.č. 1403/43, k.ú. Horní Jindřichov- konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:06
22. Pozemek nabytí - část p. p. č. 2925/1, k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:11
23. Pozemek nabytí - p.p.č. 580/2, k.ú. Horní Jindřichov
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:16
24. Změna průběhu hranic katastrálního území
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:21
25. Postoupení pohledávky z bytu č. 9, Radniční 230, Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:26
26. Žádost o přidělení účelové dotace - Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk - obměna zabezpečovací techniky
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:31
27. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31. 7. 2021
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:41
28. Informace z Valné hromady RRA ÚK a.s., Ústí nad Labem
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
17:56
29. Informace z Valné hromady SVS, a.s., Teplice
Předkládá: Jiří Pimpara
Přizváni:
18:01
30. Zpráva o činnosti Městské policie Rumburk za 1. pololetí 2021
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
18:06
31.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města a občanů
Předkládá: Ing. Lumír Kus
18:11
32.Závěr 21. Zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
18:21
Kus Lumír, Ing.
starosta
Za správnost: Kus Lumír, Ing., starosta