PROGRAM
20. Zastupitelstva města ,
konající se dne 24.6.2021
od 15:30 hodin v v sále Domu kultury Střelnice Rumburk

Program
č.Bod jednání / Předkladatel, PřizvániIDČas
1.Zahájení
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:30
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:40
3. Schválení programu
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:45
4.Projednání námitek k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
15:50
5. Informace o činnosti orgánů města
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
15:55
6. Kontrola plnění usnesení z předcházejících zasedání ZM
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:00
7. Prodej pozemku - p.p.č. 789/1 k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:05
8. Prodej pozemku - část p.p.č. 272 k.ú. Horní Jindřichov - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:10
9. Prodej pozemku - p.p.č. 621 k.ú. Dolní Křečany - konkrétní kupující
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:15
10. Pozemek prodej - p. p. č. 725/1, k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:20
11. Nabytí pozemku - zrušení usnesení ZM č. 16/7/2020
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:25
12. Nabytí pozemku - zrušení usnesení ZM č. 11/7/2019
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:30
13. Pozemek nabytí - p. p. č. 3687/1 v k. ú. Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:35
14. Vnitřní směrnice o postupu při prodeji hmotných nemovitých věcí v majetku města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:40
15. Pozemky prodej-p.p.č. 1403/60, část p.p.č. 1403/43, k.ú. Horní Jindřichov - návrh zvěřejnění
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
16:45
16. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města Rumburk za rok 2020
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
16:50
17. Plnění příjmů, výdajů a financování k 31. 5. 2021
Předkládá: Ing. Ladislav Růžička
Přizváni:
17:05
18. Seznámení s protokolem o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené MV ČR u města Rumburk na základě § 129 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:20
19. Návrh na udělení čestného občanství města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
Přizváni:
17:25
20.Náměty a připomínky členů zastupitelstva města Rumburk
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:30
21.Závěr
Předkládá: Ing. Lumír Kus
17:40
Kus Lumír, Ing.
starosta
Za správnost: Kus Lumír, Ing., starosta