Výběrové řízení - Úředník / úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální a terénní práce

Publikováno: 22.2.2021 do 16.3.2021 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/ úřednice Odboru sociálních věcí

a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

oddělení sociální a terénní práce

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • poskytování odborného sociálního poradenství, vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu, vykonávání činností sociálního kurátora, práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

  nebo

  vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle

  zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální

  pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní

  činnost, charitní a sociální činnost

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

 • spolehlivost a časová flexibilita

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

 • uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)

 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty

 • ochota celoživotního vzdělávání

Další předpoklady:

 • zdravotní způsobilost dle § 110 zák. č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách k výkonu funkce

  sociálního pracovníka

 • schopnost samostatného rozhodování

Výhodou:

 • praxe v sociální oblasti ve veřejné správě

 • zkouška odborné způsobilosti s odbornou částí v sociálních službách

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, občanský zákoník,

  zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 •  jméno, příjmení a titul uchazeče

 •  datum a místo narození uchazeče

 •  státní příslušnost uchazeče

 •  místo trvalého pobytu uchazeče

 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 •  datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností

 • motivační dopis

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10.  platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 21.260,- až 31.240,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování, zvláštní příplatek)

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní  nebo životní připojištění, regeneraci), 5 dnů zdravotního volna

Pracovní poměr: na dobu neurčitou,  plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. března 2021 do 16.00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem:Výběrové řízení OSVZ – úředník/ úřednice sociální a terénní práce, neotvírat

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

V Rumburku dne 22. února 2021

Ing. Lenka Kazberuková, v . r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky7667/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 19. 02. 2021, 12:17h