Výběrové řízení - Redaktor / redaktorka na úseku redakce Rumburských novin Odboru školství, kultury a tělovýchovy

Publikováno: 16.9.2020 do 6.10.2020 Autor: Jagrová Ivana
 • Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Redaktor / redaktorka

na úseku redakce Rumburských novin Odboru školství, kultury a tělovýchovy

                               

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • spolupráce s orgány města, veřejností a s vnějšími informačními subjekty při získávání

  a zveřejňování informačních výstupů prostřednictvím Rumburských novin (dále jen RN)

 • redakční příprava a organizace vydávání RN; příprava podkladů, redigování tiskovin, jazyková a stylistická úprava, vytváření elektronické verze tisků

 • součinnost k propagačním a informačním aktivitám města a jeho orgánů

 • prezentace činností úřadu a města ve vztahu k veřejnosti, příprava podkladů pro publikaci v médiích

 • správa aktualit a informací pro média na webových stránkách města, fcb profilu města

 • zajištění služeb a servisu pro novináře, především v regionu

 • spolupráce na přípravě PR materiálů města, městského úřadu

 • výkon funkce ‚tiskového mluvčího“ městského úřadu (organizace tiskových konferencí)

Obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost 

Kvalifikační požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (zaměření na mediální studia a žurnalistiku – výhodou)

Další předpoklady:

 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích a fungování samosprávy

 • základní znalost zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním, zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • výborná znalost pravopisu českého jazyka

 • schopnost práce s textem

 • schopnost vlastní autorské činnosti (psaní reportáží, vedení rozhovorů)

 • vynikající komunikační schopnosti

 • výborná znalost práce na PC (MS Publisher, MS Word)

 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

 • celospolečenský a regionální přehled

 • flexibilita a umění jednat s lidmi
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla

Výhodou:

 • praxe v hromadných sdělovacích prostředcích

 • znalost německého nebo anglického jazyka

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • adresa trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 19 730,- až 28 920,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování)

Předpokládaný termín nástupu:  dohodou

Pracovní poměr:  doba určitá (zástup za MD a RD), plný pracovní úvazek

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní  nebo životní připojištění, regeneraci), 4 dny sick days

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 05.10. 2020 do 16:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem:  Výběrové řízení redaktor / redaktorka na úseku redakce RN OŠKTV -  neotvírat

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru paní Bc. Iva Štefáčková (tel. 412 356 320, iva.stefackova@rumburk.cz).

 

V Rumburku dne 16. září 2020

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7550/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 16. 09. 2020, 14:34h