Výběrové řízení - Úředník / úřednice Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu - oddělení obecní živnostenský úřad

Publikováno: 9.9.2020 do 29.9.2020 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/ úřednice

Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu, oddělení obecní živnostenský úřad        

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon živnostenské kontroly

 • výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných a ohlašovacích živností

 • zajišťování činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání

 • zajišťování živnostenské agendy – např. posuzování plnění zvláštních podmínek provozování živnosti, vyřizování žádostí o výpisy a potvrzení ze živnostenského rejstříku

 • projednávání, řízení, rozhodování o přestupcích, apod.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy. 

Kvalifikační požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Pozn.:

Od 01.01.2023 oprávněná úřední osoba k provádění úkonů řízení o přestupcích musí splňovat vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a prokázat odbornou způsobilost zkouškou provedenou u Ministerstva vnitra.

Další předpoklady:

 • znalost zákonů (č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, č. 570/1991 Sb., zákon

  o živnostenských úřadech, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 250/2016 Sb., zákon

  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich)

 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel Outlook)

 • organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost,

 • dobré komunikační schopnosti

 • ochota dalšího vzdělávání

 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě

 • zkouška odborné způsobilosti při správě živnostenského podnikání

 • zkouška provedená u Ministerstva vnitra k provádění úkonů správního orgánu v řízení

  o přestupcích

 • znalost německého nebo anglického jazyka

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 •  jméno, příjmení a titul uchazeče

 •  datum a místo narození uchazeče

 •  státní příslušnost uchazeče

 •  adresa trvalého pobytu uchazeče

 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 •  datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, týkajících se požadovaných činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 21 260,-  až 31 240,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování)

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Pracovní poměr:  doba neurčitá, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0)

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění, regeneraci), 4 dny sick days

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 09. 2020 do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem:  Výběrové řízení OCDSŽÚ – úředník / úřednice obecní živnostenský úřad, neotvírat

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru paní Ing. Jana Kusová (tel. 412 356 297, jana.kusova@rumburk.cz).

 

V Rumburku dne 09. září 2020

 

Ing. Lenka Kazberuková v.r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7544/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 09. 09. 2020, 15:26h