ORGÁN OCHRANY OVZDUŠÍ

Publikováno: 22.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Publikováno: 22.11.2019

ZÁKLADNÍ POPIS

1_ŽÁDOST O VYDÁNÍ  ZÁVAZNÉHO  STANOVISKA K UMÍSTĚNÍ, PROVEDENÍ A UŽÍVÁNÍ STAVBY STACIONÁRNÍHO ZDROJE neuvedeného v příloze č. 2  k  zákonu č. 201/2012 Sb. - – § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  - volná žádost

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce. Přesná specifikace je uvedena v konkrétní žádosti.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Jednotlivé procesní úkony oprávněné úřední osoby tvořící orgán ochrany ovzduší jsou specifikovány v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. v zákoně č. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Rumburk nebo na odborové podatelně přímo na odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk – orgán ochrany ovzduší, odbor životního prostředí, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, a to s oprávněnou úřední osobou ve stanovených úředních hodinách nebo po předchozí telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Kateřina Matoušková        tel.: 412 356 288      dveře MU C 314            e-mail: katerina.matouskova@rumburk.cz

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost, včetně dokladové části v žádosti uvedené. Tyto formuláře jsou k dispozici u orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz (občan > odbory městského úřadu > Odbor životního prostředí > soubory ke stažení > ovzduší) .

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání opatření orgánu ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů se nevybírají.  

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů vymezuje orgán ochrany ovzduší. Zahájení správního řízení je oznámeno účastníkům řízení a dotčeným orgánům listinné podobě nebo datovou zprávou.

DALŠÍ ČINNOSTI

Orgán ochrany ovzduší může žadatele vyzvat k doplnění žádosti, vyzvat k doplnění žádosti s přerušením řízení, případně další procesní úkony uvedené v zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání závazného stanoviska elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze učinit prostřednictvím odvolání proti výrokové části rozhodnutí příslušného správního úřadu, který rozhodl ve věci samé.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí.