Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Na žádost podnikatele zruší živnostenský úřad živnostenské oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Podnikatel, který hodlá zrušit živnostenské oprávnění, nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci.

U právnické osoby statutární orgán, který hodlá své živnostenské oprávnění zrušit, nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení životní situace

Pokud podnikatel hodlá zrušit živnostenské oprávnění, podá žádost živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je možné podat osobně, nebo může zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost zaslat poštou, nebo elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře se zaručeným elektronickým podpisem do datové schránky úřadu. Dále je možno podat žádost osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice. (Centrální registrační místo - CRM)

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, 3 patro, kancelář č. 412.

Pracovnice oddělení obecní živnostenský úřad:

Bc. Jana Jansová, tel. 412 356 277, e-mail: jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Martina Hoke, tel. 412 356 283, e-mail: martina.hoke@rumburk.cz
Bc. Dana Rokosová, tel. 412 356 275, e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz
Ing. Alena Haaseová, tel. 412 356 319, e-mail: alena.haaseova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  08:00-12:00   12:30-17:00
Pátek                   08:00-11:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost je možné provést osobně na obecním živnostenském úřadu v Rumburku prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplní pracovnice úřadu.

Formuláře ve formátu pdf, jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění do 30 dnů od podání žádosti, pokud jsou splněny všechny náležitosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí živnostenského úřadu lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.04.2021