Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně upravuje § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna (mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce). Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo.  

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Podnikatel, který hodlá zahájit nebo ukončit činnost v provozovně, nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení životní situace

Podnikatel, který hodlá zahájit nebo ukončit činnost v provozovně oznámí tuto skutečnost předem obecnímu živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu předem osobně, nebo zahájení a ukončení činnosti v provozovně zaslat poštou, nebo elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře se zaručeným elektronickým podpisem do datové schránky úřadu. Dále je možno podat žádost osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice. (Centrální registrační místo - CRM)

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor OCDSŽÚ, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, 3 patro, kancelář č. 412.

Pracovnice oddělení obecní živnostenský úřad:

Bc. Jana Jansová, tel. 412 356 277, e-mail: jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Martina Hoke, tel. 412 356 283, e-mail: martina.hoke@rumburk.cz
Bc. Dana Rokosová, tel. 412 356 319, e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz
Ing. Alena Haaseová, tel. 142 356 319, e-mail: alena.haaseova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  08:00-12:00   12:30-17:00
Pátek                   08:00-11:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou? 

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), v případě zastupování plnou moc.
Pokud má podnikatel k provozovně užívací právo, doloží souhlas s umístěním provozovny (nájemní smlouva nebo souhlas vlastníka nemovitosti). 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně je možné provést osobně na obecním živnostenském úřadu v Rumburku prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplní pracovnice úřadu.

Formuláře ve formátu pdf, jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Živnostenský úřad informuje podnikatele o zápisu přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku.
Zápis do živnostenského rejstříku bude proveden do 5 dnů ode dne doručení oznámení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nedodržení povinnosti podnikatele oznámit předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je porušení ustanovení § 17 odst. 3 živnostenského zákona. Podnikatel se dopustí přestupku dle ustanovení § 62 odst. 1 písm. e) bod 2 živnostenského zákona a může mu být uložena pokuta podle § 62 odst. 4 písm. b) téhož zákona do výše 100 000,-Kč.

Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky dle ustanovení § 31 odst. 16 živnostenského zákona. Nesplněním této povinnosti se podnikatel dopustí přestupku dle ustanovení § 62 odst. 1 písm. t) živnostenského zákona a může mu být uložena pokuta podle § 62 odst. 4 písm. a) téhož zákona do výše 1. 000 000,-Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.04.2021