Přerušení provozování živnosti

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Přerušení provozování živnosti upravuje § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatel má možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti na dobu libovolně dlouhou. Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Podnikatel, který hodlá přerušit provozování živnosti nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení životní situace

Podnikatel je povinen v oznámení o přerušení provozování živnosti uvést počátek a konec přerušení provozování živnosti.

Pokračování v provozování živnosti před uplynutím této doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, je podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení a pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším dnem uvedeným v ohlášení.  

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Přerušení provozování živnosti je možno podat osobně na živnostenském úřadě, dále zaslat přerušení provozování živnosti poštou, nebo elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře se zaručeným elektronickým podpisem do datové schránky úřadu. Dále je možno podat žádost osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice. (Centrální registrační místo - CRM)

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, 3 patro, kancelář č. 412.

Pracovnice oddělení obecní živnostenský úřad:

Bc. Jana Jansová, tel. 412 356 277, e-mail: jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Martina Hoke, tel. 412 356 283, e-mail: martina.hoke@rumburk.cz
Bc. Dana Rokosová, tel. 412 356 275, e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz
Ing. Alena Haaseová, tel. 412 356 319, e-mail: alena.haaseova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  08:00-12:00   12:30-17:00
Pátek                   08:00-11:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou ?

Průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), v případě zastupování plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Přerušení provozování živnosti je možné provést osobně na obecním živnostenském úřadu v Rumburku prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplní pracovnice úřadu. Současně s přerušením provozování živnosti lze učinit podání i ke správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně.

Formuláře ve formátu pdf, jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Tento úkon není zpoplatněn.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Živnostenský úřad informuje podnikatele o zápisu přerušení provozování živnosti do živnostenského rejstříku.

Zápis do živnostenského rejstříku bude proveden do 5 dnů ode dne doručení oznámení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.04.2021