Ohlášení živnosti

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky živnostenského podnikání a stanovuje druhy živností.
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
§ 3 tohoto zákona obsahuje výčet činností, které nejsou živností a jsou provozovány na základě jiných zákonů. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat /podat žádost apod.

Fyzická, zahraniční fyzická a právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost na území České republiky, nebo zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení životní situace.

Podnikatel při ohlášení živnosti musí plnit všeobecné podmínky provozování živnosti, kterými jsou:

plná svéprávnost
bezúhonnost 
    

(prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí obecní živnostenský úřad (není-li zapotřebí doložit výpis z obdobné evidence z jiného státu).

Za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, pokud byl tento čin spáchán v souvislosti s podnikáním, nebo s předmětem podnikání, který ohlašuje.

Zvláštní podmínky se vztahují k ohlášení živnosti řemeslné, nebo vázané.

Podnikatel musí splnit a prokázat odbornou nebo jinou způsobilost.

Pokud sám podnikatel odbornou způsobilost nesplňuje, živnost může provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který odpovídá za řádný provoz živnosti a musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Ohlášení živnosti je možno podat osobně před zahájením provozování živnosti, dále zaslat ohlášení živnosti poštou, nebo elektronicky prostřednictvím aplikace elektronického podání ve formátu Jednotného registračního formuláře se zaručeným elektronickým podpisem do datové schránky úřadu. Dále je možno podat žádost osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – Czech POINT.

V rámci ohlášení živnosti prostřednictvím Jednotného registračního formuláře (JRF) je možné učinit tyto registrace a hlášení do následujících evidencí.

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení

oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ

přihláška k nemocenskému pojištění a k důchodovému spoření OSVČ

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

Oznámení pojištěnce o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

Ve vztahu k úřadu práce

Oznámení volného pracovního místa

Ve vztahu k finančnímu úřadu

je možno prostřednictvím CRM podat přihlášku k daňové registraci nebo učinit příslušné oznámení pouze za předpokladu, že fyzická osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě v České republice. (Centrální registrační místo - CRM)

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad (OŽÚ), budova C, 3 patro, kancelář č. 412.

Pracovnice oddělení obecní živnostenský úřad:

Bc. Jana Jansová, tel. 412 356 277, e-mail: jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Martina Hoke, tel. 412 356 283, e-mail: martina.hoke@rumburk.cz
Bc. Dana Rokosová, tel. 412 356 275, e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz
Ing. Alena Haaseová, tel. 412 356 319, e-mail: alena.haaseova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  08:00-12:00   12:30-17:00
Pátek                     08:00-11:00 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Fyzická osoba předloží:

Doklad totožnosti

Doklad o odborné způsobilosti pokud je vyžadována (Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost v závislosti na druhu živnosti pracovnice OŽÚ s ohlašovatelem individuálně konzultují)

V případě, že se liší sídlo od bydliště – doklad prokazující právní důvod pro užívání sídla

Zahraniční fyzická osoba předloží:

Doklad totožnosti

Povolení pobytu

Doklad prokazující právní důvod pro užívání sídla

Občané Členského státu EU -  výpis z evidence trestů ze země, jejímž jsou občanem nebo z členského státu posledního pobytu

Občané z tzv. třetích států, kteří nemají na území ČR povolen trvalý pobyt -  výpis z evidence trestů vydaný státem, jehož je občanem

Doklad odborné způsobilosti pokud je vyžadována (Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost v závislosti na druhu živnosti pracovnice OŽÚ s ohlašovatelem individuálně konzultují)

Právnická osoba předloží:

Zakladatelský dokument (např. Společenská smlouva ve formě notářského zápisu)

Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (např. nájemní smlouva, souhlas vlastníka nemovitosti apod.)

U živností, u nichž se vyžaduje prokázání odborné způsobilosti (řemeslné, vázané), je právnická osoba povinna ustanovit odpovědného zástupce (Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost v závislosti na druhu živnosti pracovnice OŽÚ s ohlašovatelem individuálně konzultují)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Před vstupem do podnikání i během podnikání lze podání vůči živnostenskému úřadu učinit osobně na obecním živnostenským úřadě v Rumburku prostřednictvím elektronického formuláře, který vyplní pracovnice OŽÚ, současně s ohlášením živnosti lze učinit podání i ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.

Formuláře ve formátu pdf, jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva obchodu a průmyslu

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular---234081/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Při podání ohlášení živnosti/živností při vstupu do živnostenského podnikání je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč.

Za každé další ohlášení živnosti/živností je třeba uhradit správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Rumburk.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Splní-li ohlašovatel podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.
Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem se může fyzická, právnická a podnikající fyzická osoba dopustit přestupku, za který lze uložit sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona.

Neplnění všeobecné podmínky provozování živnosti, překážky provozování živnosti a neplnění povinností podnikatele stanovených živnostenským zákonem, může být podnikateli živnostenské oprávnění zrušeno nebo pozastaveno příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 19.04.2021