Evidence zemědělského podnikatele

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Zemědělským podnikatelem je osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu např. rostlinou, živočišnou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, právnická osoba prostřednictvím statutárního orgánu, nebo zmocněnce.

Podmínky a postup řešení situace

Fyzická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu, musí splnit podmínky stanovené zákonem o zemědělství.

Těmito podmínkami se rozumí:

Plná svéprávnost

Trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana ČR

Prohlášení o tom, zda ji soud nebo správní orgán neuložil zákaz týkající se zemědělské výroby. (Podepisuje se na žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele)

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele lze podat osobně na obecním živnostenském úřadě v Rumburku, nebo u kterémkoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a podává se v písemné formě.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, nebo u kterémkoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad, budova C, 3 patro, kancelář č. 412.

Pracovnice oddělení obecní živnostenský úřad:

Bc. Jana Jansová, tel. 412 356 277, e-mail: jana.jansova@rumburk.cz
Bc. Dana Rokosová, tel. 412 356 275, e-mail: dana.rokosova@rumburk.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  08:00-12:00   12:30-17:00
Pátek                     08:00-11:00

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Fyzická osoba předloží:

Doklad totožnosti
IČO  (identifikační číslo osoby), bylo-li přiděleno

Právnická osoba předloží:

Zakladatelský dokument (např. Společenská smlouva ve formě notářského zápisu, včetně identifikace statutárního orgánu)
Statutární orgán – doklad totožnosti
IČO  (identifikační číslo osoby), bylo-li přiděleno

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Před vstupem do podnikání i během podnikání lze oznámení k provozování zemědělské výroby učinit osobně na obecním živnostenským úřadě v Rumburku prostřednictvím papírových tiskopisů, které Vám pracovnice OŽÚ pomohou vyplnit.

Formuláře ve formátu pdf, jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Při podání žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele je třeba uhradit správní poplatek ve výši 1000,- Kč.
Správní poplatek lze uhradit hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Splní-li žadatel zákonem stanovené podmínky pro zápis do evidence zemědělského podnikatele, obecní úřad obce s rozšířenou působnosti jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu vydá osvědčení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli.
Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

 - fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

 - uvede nepravdivé nebo nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, kdy za přestupek lze v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

19.04.2021