Zápis dítěte k povinné školní docházce v základní škole v Rumburku

Publikováno: 22.8.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Kdo je oprávněn (povinen) v této věci jednat

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a oznámí to způsobem v místě obvyklým (vyvěšení ve škole, elektronicky na webových stránkách školy, dále elektronicky na webových stránkách a Facebooku města Rumburk a v Rumburských novinách).

Podmínky a postup řešení

Zákonný zástupce může pro své dítě zvolit základní školu podle vlastního výběru anebo spádovou základní školu (podle místa trvalého pobytu dítěte - viz. školské obvody dále).

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Každá základní škola má stanovena kritéria pro přijímání žáků.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Kdy, kde a s kým jednat

V den zápisu ve vybrané či spádové základní škole s ředitelem/ředitelkou nebo pověřeným pracovníkem školy.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel/ředitelka školy do 30 dnů ode dne zápisu.

O odkladu povinné školní docházky dítěte rozhoduje ředitel/ředitelka školy do 30 dnů od podání žádosti.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • u dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince příslušného školního roku, je podmínkou přijetí k plnění povinné školní docházky také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • u dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od ledna do konce června příslušného školního roku, je podmínkou přijetí k plnění povinné školní docházky také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře
 • žádost o odklad povinné školní docházky se dokládá doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Poplatky

Při zápisu do základní školy se neplatí žádné poplatky.

Související právní předpisy

 • školský zákon
 • správní řád
 • vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele/ředitelky školy se lze odvolat do 15 dnů od oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání se podává cestou ředitele/ředitelky školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Sankce

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků.

Nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

Seznam základních škol zřízených městem Rumburk

 • Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, příspěvková organizace
 • Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, příspěvková organizace

Další informace

Je-li v obci více základních škol zřízených obcí, stanoví obec školské obvody. Školské obvody základních škol v Rumburku stanovuje Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 1/2005, která je zveřejněna na internetových stránkách města (www.rumburk.cz) pod záložkou OBČAN → DOKUMENTY MĚSTA → OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Z ROKU 2005.

Za správnost popisu životní situace odpovídá

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk.

Datum poslední aktualizace

21.08.2019